Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 3/2021

3/2021

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 61/2019 z 12.5.2020 (premlčanie pohľadávky bez dohodnutej splatnosti v obchodnom práve a právna povaha žiadosti o plnenie)

„Výzva veriteľa má podľa § 340 ods. 2 OBZ charakter právneho úkonu, preto platí, že premlčacia doba plynie odo dňa, keď sa právny úkon mohol uskutočniť (§ 391 ods. 2 OBZ). Premlčaniu splatnej pohľa...

Právne posúdenie prejudiciálnej otázky v civilnom sporovom konaní a rozhodovanie v katastrálnom konaní

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Súdna prax, ako aj právna veda poskytujú relatívne bohaté stanoviská k vplyvu právneho posúdenia prejudiciálnej otázky v civilnom sporovom konaní zo strany spor rozhodujúceho súdu v odôvodnení jeho...

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku pri neplatnom skončení pracovného pomeru

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Príspevok za pomoci rozhodnutia Súdneho dvora EÚ kriticky poukazuje na slovenskú hmotnoprávnu úpravu i súdnu prax, v intenciách ktorej zamestnanec nemá právo na náhradu za nevyčerpanú platenú dovol...

Obsah vydania

Vydáva

recenzovaný dvojmesačník, ročník VII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 31348262.

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Skýpalová

Tajomník redakčnej rady: JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Redakčná rada: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš; JUDr. Katarína Gešková, PhD.; doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.; doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.; JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.; prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.; doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová; tel.: +421 2 58 10 20 31; casopisy@wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, e-mail: sukromnepravo@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorský­mi dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Za obsah autorského diela zodpovedá autor.

Autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa ich obsahu.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné predplatné je 93,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba, návrh a úprava obálky: Pavol Markov – PAMART

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 30. 6. 2021

EV 5124/15

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

ISSN 1339-8652

 

Editoriál

Vážení čitatelia,

v treťom čísle časopisu Súkromné právo Vám opäť prinášame zaujímavé príspevky týkajúce sa aktuálnych tém.

Na úvod ponúkame zaujímavý článok venovaný právnemu posúdeniu prejudiciálnej otázky v civilnom sporovom konaní a rozhodovaní v katastrálnom konaní. Autor v predmetnom príspevku analyzuje konzekvencie právneho posúdenia prejudiciálnej otázky v civilnom sporovom konaní zo strany rozhodujúceho súdu na rozhodovacie procesy okresného úradu vo vkladovom konaní a v konaní o zázname.

Na úvodný príspevok nadväzuje článok zaoberajúci sa náhradou mzdy za nevyčerpanú dovolenku pri neplatnom skončení pracovného pomeru. V príspevku autor pomocou rozhodnutia Súdneho dvora EÚ kriticky poukazuje na slovenskú hmotnoprávnu úpravu a súdnu prax v tejto otázke.

V tomto čísle vám ponúkame tiež viacero zaujímavých glos k rozhodnutiam Najvyššieho súdu SR. Prvým glosovaným je rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 31/2020 z 25. 11. 2020 o dohode o vzájomnom započítaní pohľadávok ako zvýhodňujúcom právnom úkone.

Veríme, že Vás záujme aj glosa k rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 30/2020 z 29. 4. 2021 o konflikte záujmov spoločníka a jeho zástupcu pri hlasovaní na valnom zhromaždení. Sériu glos uzatvára glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 61/2019 z 12. 5. 2020 o premlčaní pohľadávky bez dohodnutej splatnosti v obchodnom práve a právnej povahe žiadosti plnenia.

V rámci našej novinky, mediačnej sekcie, sa príspevok venuje prvému stretnutiu s mediátorom v Českej republike. Mediačnú sekciu zároveň dopĺňajú informácie o Projekte ADR s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.

V závere časopisu ponúkame aj informácie o právnickej konferencii venovanej téme „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve“, ktorá sa uskutoční v septembri tohto roku v Smoleniciach. Veríme, že príspevky aktuálneho čísla budú pre Vás nápomocné a budú pre Vašu prax prínosom.