Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

Počet článkov autora: 3


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 10/2020 z 20.8.2020, R 64/2021 (Úmysel ukrátiť veriteľa a vedomosť o ňom)

"Zákonná podmienka odporovateľnosti podľa § 42a ods. 2 OZ je splnená aj vtedy, ak osoba, s ktorou dlžník odporovateľný právny úkon uskutočnil, o úmysle dlžníka ukrátiť svojho veriteľa nevedela, avšak vzhľadom na okolnosti, za ktorých bol právny úk...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 31/2020 z 25.11.2020 (dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok ako zvýhodňujúci právny úkon)

„Zvýhodňujúcim právnym úkonom podľa § 59 ZKR je aj dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok uzatvorená medzi úpadcom a ním spriazneným veriteľom, keďže ňou v rozpore so zásadou pomerného uspokojovania veriteľov dochádza k zániku pohľadávky spriazn...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 63/2019 z 22.10.2019, R 69/2020 (lehota na prihlásenie pohľadávky proti podstate v konkurznom konaní)

„Veriteľ si môže u správcu uplatniť pohľadávku proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zverejniť rozvrh podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z....