Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmena skutkových okolností na účely nariadenia nového neodkladného opatrenia (ZSP 5/2024)

§ 161 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku
§ 230 Civilného sporového poriadku
§ 234 ods. 2 Civilného sporového poriadku
§ 324 a nasl. Civilného sporového poriadku
§ 329 ods. 3 Civilného sporového poriadku

Za zmenu skutkových okolností významných pre rozhodnutie podľa § 329 ods. 3 Civilného sporového poriadku možno považovať aj zmenu posudzovania podmienok pre nariadenie neodkladného (zabezpečovacieho) opatrenia súdom, vyvolanú neskoršou judikatúrou (najvyšších súdnych autorít) vo vzťahu k vymedzeniu toho, čo patrí do okruhu týchto podmienok (napr. podmienka vymáhateľnosti pohľadávky).

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5Obdo/13/2023

SKUTKOVÝ STAv
Súd prvej inštancie uznesením z 30. novembra 2022 zastavil konanie o návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia z dôvodu neodstrániteľnej prekážky v konaní, a to prekážky veci už rozsúdenej.

Žalobca sa domáhal nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým mal súd nariadiť žalovanému, aby akýmkoľvek spôsobom nenakladal so žalobcom konkretizovanými nehnuteľnosťami, pričom alternatívne žiadal, aby súd vydal zabezpečovacie opatrenie, ktorým zriadi záložné právo v prospech žalobcu na ním konkretizovaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve žalovaného na uspokojenie jeho pohľadávky voči spoločnosti AGM, s. r. o., (ďalej tiež „dlžník“) uplatnenej v špecifikovanom súdnom konaní.

Žalobca svoj návrh odôvodnil tým, že dlžníkovi predal tovar v hodnote 289 483,86 eur, pričom dlžník cenu zaplatil len čiastočne. Žalobca sa zaplatenia zvyšku ceny domáha v inom konaní. Pôvodným vlastníkom nehnuteľností označených v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia bol dlžník, avšak tieto previedol na žalovaného. Konateľ dlžníka je zároveň konateľom žalovaného, v dôsledku čoho sa žalobca obáva ohrozenia exekúcie na majetok dlžníka, nakoľko dlžník uskutočnil kroky k tomu, aby znížil hodnotu svojho majetku. Žalobca sa už v minulosti domáhal, aby súd za takýchto okolností nariadil neodkladné opatrenie, a to v rámci konania o neúčinnosť právneho úkonu (v súčasnosti prerušeného do skončenia konania o zaplatenie pohľadávky). V konaní o neúčinnosť právneho úkonu súd prvej inštancie neodkladné opatrenie v žalobcom požadovanom znení nariadil, následne však toto rozhodnutie odvolací súd zmenil tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol z dôvodu, že na jeho nariadenie neboli splnené podmienky. Odvolací súd tu dôvodil, že žalobca nepreukázal svoju aktívnu vecnú legitimáciu, pretože ako veriteľ musí mať v čase rozhodovania súdu voči dlžníkovi vykonateľnú pohľadávku, a nie iba pohľadávku žalovateľnú, tu s poukazom na v danom čase aktuálnu judikatúru Najvyššieho súdu SR. Žalobca v aktuálnom spore poukázal na následne prijaté rozhodnutie veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR zo 17. mája 2022, sp. zn. 1VCdo/1/2022, ktorým došlo k zmene judikatúry a k vysloveniu záveru, že vymáhateľnou na účely postupu v zmysle § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“) nie je len vykonateľná pohľadávka. Súd prvej inštancie konanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia však zastavil z dôvodu, že v rovnakej veci už bolo právoplatne rozhodnuté zamietnutím rovnakého návrhu, čo tvorí neodstrániteľnú prekážku konania podľa § 230 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“)

Odvolací súd uznesením z 31. januára 2023 potvrdil uznesenie súdu prvej inštancie s tým, že žalobcom opisovaná zmena súdnej judikatúry nie je zmenou skutkových okolností významných pre rozhodnutie, ako to predpokladá § 329 ods. 3 CSP, v dôsledku čoho prekážka veci rozhodnutej je stále prítomná a nedovoľuje súdu, aby vec nanovo prejednal a rozhodol.
Žalobca (ďalej aj „dovolateľ“) proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podal včas dovolanie, prípustnosť ktorého vyvodzoval z § 420 písm. f) CSP a § 421 ods. 1 písm. b) CSP.

Prípustnosť dovolania podľa § 420 písm. f) CSP dovolateľ vyvodil z toho, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v tomto prípade konzumuje vec samu, keďže prostredníctvo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).