Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Judikatúra - obchodné právo

Náhrada škody voči konateľovi (ZSP 26/2024)

§ 135a Obchodného zákonníka§ 451 a nasl. Občianskeho zákonníka Za situácie preukázaného vzniku škody na strane obchodnej spoločnosti, žalovanú ako (bývalú) konateľku spoločnosti podľa § 135a ods. 3 Obchodného zákonníka zaťažuje dôkazné bremeno pre...

Platobná neschopnosť a oddlženie (ZSP 27/2024)

§ 3 ods. 2, § 166g ods. 2 písm. f) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii§ 48a vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR Len samotná skutočnosť, že jeden zo záväzkov žalovaného bolo možné postupne vym...

Bezdôvodné obohatenie z obchodnoprávneho vzťahu a úrok z omeškania (ZSP 28/2024)

§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka§ 369 Obchodného zákonníka§ 451 Občianskeho zákonníka Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného záväzku vzniknutého z bezdôvodného obohatenia založeného obchodnoprávnym vzťahom, vzniká veriteľovi právo požadovať z ...