Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmluvná pokuta za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom (ZSP 40/2023)

§ 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze reštrukturalizácii
§ 74a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze reštrukturalizácii

Len podanie kvalifikovaného návrhu na vyhlásenie konkurzu, spĺňajúceho zákonom predpísané náležitosti tak, aby o tomto návrhu mohol konkurzný súd vecne rozhodnúť, možno považovať za konanie povinnej osoby s odbornou starostlivosťou a za splnenie zákonnej povinnosti podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze reštrukturalizácii.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2Obdo/41/2022

SKUTKOVÝ STAv
Súd prvej inštancie rozsudkom z 9. septembra 2020 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi v prospech všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu X, a. s. „v konkurze“ sumu 12 500 eur.

Žalobca sa domáhal zaplatenia zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Valné zhromaždenie spoločnosti úpadcu tvorené členom predstavenstva, ktorý bol v tom čase jediným akcionárom spoločnosti, rozhodlo 5. apríla 2013 o vstupe spoločnosti do likvidácie a za likvidátora bol ustanovený AB. Následne 28. apríla 2016 jediný akcionár spoločnosti úpadcu rozhodol o odvolaní likvidátora z jeho funkcie a za nového likvidátora vymenoval žalovanú ZT, ktorá mala 6. júla 2016 vyzvať predchádzajúceho likvidátora úpadcu na predloženie účtovných dokladov spoločnosti. Na základe preštudovania účtovných dokladov následne 26. júla 2016 žalovaná podala na príslušný Okresný súd Bratislava I návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý ju 16. augusta 2016 vyzval na doplnenie návrhu o chýbajúce doklady a zároveň podľa § 13 ods. 1 ZKR vyzval dlžníka aj na zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur. Žalovaná svojím podaním zo 16. septembra 2016 reagovala na výzvu súdu na doplnenie dokladov, ale nezaplatila preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov navrhovateľa. Okresný súd Bratislava I následne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu odmietol z dôvodu, že návrh nespĺňal zákonom predpísané náležitosti. Žalovaná následne zmenila sídlo spoločnosti z Bratislavy do Banskej Bystrice, pričom zmena sídla úpadcu bola do obchodného registra zapísaná 28. januára 2017. Dňa 1. marca 2017 žalovaná podala nový návrh na vyhlásenie konkurzu, a to na Okresnom súde Banská Bystrica, ktorý uznesením z 8. júna 2017 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu a zároveň do funkcie správcu ustanovil žalobcu. Žalovaná podľa názoru žalobcu porušila povinnosť podať dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu podľa § 11 ods. 2 ZKR, keď síce vo veci podania návrhu na vyhlásenie konkurzu konala, avšak konala s časovým zdržaním a nedôsledne, čím mohla oddialiť moment začatia konkurzného konania. Na základe výzvy správcu podľa § 74a ZKR v spojení s § 11 ods. 2 ZKR žalovaná odmietla zaplatiť zmluvnú pokutu s poukazom na to, že podľa jej názoru konala s odbornou starostlivosťou a svoje povinnosti si plnila riadne a včas.

Návrh na vyhlásenie konkurzu podaný žalovanou 26. júla 2016 na Okresnom súde Bratislava I vykazoval tri nedostatky, a to:

  1. zoznam záväzkov nemal náležitosti podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „vyhláška č. 665/2005 Z. z.“),
  2. účtovné závierky neboli predložené riadne spolu s poznámkami a
  3. nebol zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa § 13 ZKR, ani predložená likvidačná súvaha podľa § 13 ods. 2 ZKR v spojení s § 74 OBZ.

Tieto nedostatky žalovaná neodstránila. Súd prvej inštancie dospel k záveru, že žalovanej v danej veci vznikla povinnosť zaplatiť do všeobecnej konkurznej podstaty zmluvnú pokutu, nakoľko návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu bol Okresným súdom Bratislava I odmietnutý pre nedôvodné neodstránenie vytýkaných nedostatkov, čo podľa názoru okresného súdu nemožno považovať za riadne splnenie povinnosti podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu v predlžení, hoci návrh bol podaný v lehote 30 dní, odkedy sa žalovaná dozvedela o predlžení spoločnosti úpadcu, a tiež takéto konanie žalovanej ako likvidátorky nemožno považovať za konanie s odbornou starostlivosťou, ktorá by ju zbavovala zodpovednosti podľa § 11 ods. 2 ZKR. Žalovaná namiesto odstránenia nedostatkov podaného návrhu presvedčila úpadcu na zmenu sídla spoločnosti dúfajúc, že iný konkurzný súd sa stotožní s jej právnym názorom a podľa jej vyjadrenia, totožnému návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhovie aj bez zaplatenia preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa § 13 ZKR. Od zistenia momentu predĺženia spoločnosti úpadcu žalovanou 13. júla 2016 do podania kvalifikovaného návrhu na vyhlásenie konkur

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).