Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Juraj Hudák, LL.M

Počet článkov autora: 2


Akcesorita záložného práva, banková záruka a konkurz

Predmetom tohto článku je úvaha autora nad akcesoritou záložného práva a jej negatívnych dopadoch pre prípady zabezpečenia budúcich pohľadávok. V slovenskej odbornej literatúre prevláda právny názor, podľa ktorého je záložné právo striktne akcesor...

Ako (ne)reformovať slovenskú spoločnosť s ručením obmedzeným

Už dlhšie obdobie sa v oblasti práva obchodných spoločností diskutuje o tzv. konkurencii právnych foriem podnikania jednotlivých európskych právnych poriadkov. Ku konkurencii právnych foriem podnikania dochádza najčastejšie v prípade spoločnosti s...