Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Akcesorita záložného práva, banková záruka a konkurz

Predmetom tohto článku je úvaha autora nad akcesoritou záložného práva a jej negatívnych dopadoch pre prípady zabezpečenia budúcich pohľadávok. V slovenskej odbornej literatúre prevláda právny názor, podľa ktorého je záložné právo striktne akcesorické. Tieto právne názory sú podopreté, okrem iného, aj ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj Najvyššieho súdu Českej republiky. Keď sa však pozrieme za české luhy a háje, nezdajú sa byť argumenty o prísnej akcesorite záložného práva pre všetky prípady záložného práva už tak jednoznačné.

Akcesorita záložného práva, banková záruka a konkurz
Mgr.
Juraj
Hudák
LL.M.
advokát; a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Všeobecne k akcesorickej povahe záložného práva
1)Akcesorickej povahe záložného práva v súvislosti so zriadením a vznikom záložného práva na zabezpečenie budúcich alebo podmienených pohľadávok sa sčasti venoval už Róbert Jakubáč v článku s názvom
"Záložné právo k nehnuteľnostiam v aplikačnej praxi"
uverejnenom v úvodnom čísle časopisu Súkromné právo. Ako vyplýva z jeho článku, v slovenskej odbornej literatúre prevládajú právne názory zdôrazňujúce akcesoritu záložného práva v každej situácii. Za všetky je možné uviesť napríklad:
"záložné právo môže existovať len v nerozlučnej spätosti s pohľadávkou, ktorá je súčasťou hlavného primárneho záväzkového vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom. Samotná existencia záložného práva, t.j. existencia bez ním zabezpečovanej pohľadávky, je pojmovo vylúčená"
2). Akcesorická povaha záložného práva sa, zjednodušene povedané, prejavuje tak, že jeho "osud" je zviazaný s "osudom" zabezpečenej pohľadávky. Ak teda pripustíme, že záložné právo je akcesorické, znamená to, že záložné právo vzniká vždy najskôr spolu so zabezpečenou pohľadávkou a najneskôr spolu so zabezpečenou pohľadávkou aj zaniká.
Akcesorickú povahu záložného práva zdôrazňuje aj Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj "
Najvyšší súd SR
"), keď tvrdí, že
"Záložné právo ako akcesorické právo slúži na zabezpečenie pohľadávky veriteľa tým, že ak dlžník nesplní svoj záväzok včas a riadne, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku vrátane jej príslušenstva z predmetu záložného práva, t.j. zo zálohu. Vo vzťahu k zabezpečovanému záväzku má záložné právo povahu akcesorického záväzku, t.j. ak k vzniku k hlavnému záväzku nedôjde, nemôže dôjsť ani k vzniku akcesorického záväzku."
3)
Autor tohto článku sa však domnieva, že právny názor zdôrazňujúci prísnu akcesoritu záložného práva v každej situácii je prinajmenšom problematický, a že v praxi môže mať významné negatívne dopady na fungovanie a uplatniteľnosť záložného práva ako nástroja zabezpečenia budúcich pohľadávok. Tento záver sa potvrdil aj v jednom z nedávnych rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej republiky (ďalej aj "
Najvyšší súd ČR
"), ktorého predmetom bola práve daná problematika.
Akcesorita záložného práva v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu ČR
Podobne ako Najvyšší súd SR, aj Najvyšší súd ČR sa vo svojej ustálenej rozhodovacej praxi prísne pridržiava akcesorickej povahy záložného práva za každej situácie.
K akcesorite záložného práva uvádza Najvyšší súd ČR nasledujúce:
"Zástavní právo je právem akcesorickým. Vyplývá z toho, že zástavní právo platně vznikne na základě platné zástavní smlouvy jen jestliže platně vznikla také pohledávka, k jejímuž zajištění má sloužit. Jestliže pohledávka, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, ve skutečnosti platně nevznikla (například proto, že nedošlo k uzavření smlouvy, podle které měla pohledávka vzniknout, že je taková smlouva neplatná a pod.), není tu zástavní právo, i kdyby samotná zástavní smlouva byla bezvadná. Neexistuje-li tedy pohledávka, která má být zajištěna zástavním právem, není to důvodem neplatnosti zástavní smlouvy; tato okolnost má za následek, že podle zástavní smlouvy - ačkoliv jde o platný právní úkon a i když, jde-li o nemovitost, bylo podle ní vloženo zástavní právo do katastru nemovitostí - zástavní právo nevznikne
."4)
Právny názor vychádzajúci z prísnej akcesority záložného práva potvrdil Najvyšší súd ČR aj v jednom zo svojich posledných rozhodnutí k danej problematike, ktoré bolo vydané pod sp. zn. 29 Cdo 4340/2011 26. augusta 2014. Po prečítaní tohto rozhodnutia však vyplávajú na povrch problémy a negatíva, ktoré sú spojené s presadzovaním právneho názoru o striktnej akcesorite záložného práva aj v prípade zabezpečenia budúcej pohľadávky. Rozhodnutie je negatívnou správou predovšetkým pre banky a negatívne vplýva na použitie bankových záruk ako rozšíreného nástroja zabezpečenia pohľadávok v obchodnom styku.
Predmetom rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR bol, okrem iného, skutkový stav, kedy banka poskytla v prospech dodávateľa svojho klienta bankovú záruku pre prípad, že by klient nesplnil svoj záväzok voči svojmu dodávateľovi riadne a včas. Banka zároveň uzavrela s klientom zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam klienta, ktorej predmetom bolo zabezpečenie budúcej pohľadávky banky voči klientovi pre prípad, že by banka plnila na zá­klade bankovej záruky v prospech dodávateľa klienta. Voči klientovi bol však následne vyhlásený konkurz. Z dôvodu, že klient banky bol v konkurze a už nebol schopný splniť voči dodávateľovi svoje záväzky, obrátil sa dodávateľ na základe vystavenej bankovej záruky so žiadosťou o plnenie na banku. Banka svoju povinnosť voči dodávateľovi vyplývajúcu z bankovej záruky splnila a následne prihlásila takto vzniknutú pohľadávku voči klientovi v konkurznom konaní ako zabezpečenú pohľadávku s právom na oddelené uspokojenie z výťažku speňaženia majetku klienta tvoriaceho záloh. Zo strany jedného z veriteľov klienta však došlo k popretiu prihlásenej pohľadávky banky čo do poradia (práva na oddelené uspokojenie z dôvodu záložného práva), na čo banka následne podala žalobu o určenie pravosti, výšky a poradia pohľadávky. Spor sa cez prvú a druhú inštanciu dostal až pred Najvyšší súd ČR. Ten vo svojom rozhodnutí, okrem iného, uviedol, že
"[...] zástavní právo platně vznikne na základě platné zástavní smlouvy, jen jestliže platně vznikla také pohledávka, k jejímuž zajištění má sloužit. Jestliže pohledávka, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, ve skutečnosti platně nevznikla [...] není tu zástavní právo, i kdyby samotná zástavní smlouva byla bezvadná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).