Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 9


Žaloby smerujúce k výmazu premlčaných záložných práv a vecných bremien

Podnetom pre príspevok bola publikácia rozhodnutia Najvyššieho súdu SR R 70/2023, v ktorom bol vyslovený názor, že žalobca sa v dôsledku premlčania záložného práva môže domáhať určenia, že nehnuteľnosť nie je zaťažená záložným v právom. Cieľom aut...

O tom, či je arbitrárne právne posúdenie vadou zmätočnosti podľa § 420 písm. f) CSP

Príspevok sa venuje otázke, čo je arbitrárne právne posúdenie, aký je jeho vzťah k nesprávnemu právnemu posúdeniu, a tomu, či je arbitrárne právne posúdenie vadou zmätočnosti podľa § 420 písm. f) CSP. Jeho ambíciou je zodpovedať na otázku, či je p...

Vzťah určovacej žaloby a žaloby na plnenie

Príspevok sa venuje vzťahu určovacej žaloby a žaloby na plnenie. Autorka poukazuje na vývoj právnych názorov v tejto oblasti, ktorý prešiel turbulentným vývojom a priniesol dva odlišné názory na vzťah týchto dvoch žalôb. Príspevok porovnáva predme...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 268/2019 z 25.11.2020, R 14/2021 (postup súdu pri nesúlade medzi žalobným návrhom a rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami)

„Obsah žaloby nie je tvorený výlučne žalobným návrhom (petitum), ale aj rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami – opísaním skutkového deja (causa petendi). Súd je viazaný petitom žaloby po obsahovej stránke a tento petit je potrebné vykladať v súvislo...

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 510/2016 z 19.1.2021 (nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka)

„45.1. ... podstatným dôvodom na eventuálny odklon od striktného uplatňovania zásady „nemo plus iuris“ musí byť výnimočnosť okolností, ktoré založia dobromyseľnosť nadobúdateľa s následkom jej prevahy nad ochranou pôvodného vlastníka. Nemožno v te...

Právny záujem intervenienta a jeho podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora

Autori sa v článku zaoberajú otázkou, či je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, na ktoré podal podnet iba intervenient. Podľa autorov nie je odpoveď jednoliata. Kým pri nerozlučnom intervenientovi takéto dovolanie považujú za prípustné, p...

Civilné právo procesné v čase koronakrízy

Svetová zdravotná kríza súvisiaca so šírením choroby COVID–19 zasiahla nielen život každého z nás, ale aj naše práva a povinnosti v právnom slova zmysle. Práve preto na túto situáciu reagoval aj zákonodarca prijatím zákona č. 62/2020 Z. z. o niekt...

Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 158/2017 (odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu a/ako otázka zásadného právneho významu)

Z hľadiska prípustnosti dovolania v zmysle § 421 ods. 1 písm. a) zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z.z. (ďalej aj "Civilný sporový poriadok" alebo "CSP") je relevantná len taká otázka, ktorá kumulatívne vyk...

O kumulácii dôvodov prípustnosti dovolania podľa Civilného sporového poriadku

Autorka v svojom príspevku analyzuje historicky prvé rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré je uverejnené pod sp. zn. 1 V Cdo 2/2017. Rozhodnutie nepripúšťa kumuláciu dôvodov prípustnosti, z čoho následne vyvodzuje...