Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny záujem intervenienta a jeho podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora

Autori sa v článku zaoberajú otázkou, či je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, na ktoré podal podnet iba intervenient. Podľa autorov nie je odpoveď jednoliata. Kým pri nerozlučnom intervenientovi takéto dovolanie považujú za prípustné, pri obyčajnom intervenientovi ho nepripúšťajú. V prvom prípade má totiž intervenient materiálne rovnaké postavenie ako strana sporu, v druhom však podľa autorov nie. V článku sa ďalej autori podrobne zaoberajú aj všeobecnými otázkami intervencie, najmä jej podstatou, funkciami a dôvodmi, pričom osobitnú pozornosť venujú problematike pojmu „právny záujem“.

1. Úvod
V tomto príspevku sa chceme venovať otázke, či je prípustné dovolanie generálneho prokurátora (ďalej aj "dovolanie GP"), ktoré bolo podané na podnet intervenienta, alebo či je prípustné výlučne také dovolanie, ktoré generálny prokurátor podal len na podnet strany tak, ako to predpokladá § 458 ods. 3 Civilného sporového poriadku (ďalej aj "CSP"), podľa ktorého
"[g]enerálny prokurátor podá dovolanie iba na základe podnetu strany
". V súvislosti s riešením tejto otázky sa však nevyhneme tomu, aby sme sa na inštitúciu intervencie pozreli detailnejšie.
Impulzom na napísanie tohto príspevku je vec, pred vyriešením ktorej práve stojí veľký senát nášho najvyššieho súdu
1)
a ktorá sa dá v krátkosti zhrnúť nasledujúco: Postupca postúpil na postupníka pohľadávku voči dlžníkovi, pričom výška odplaty bola dohodnutá tak, že časť dohodnutej odplaty bude vyplatená až po rozhodnutí súdu o priznaní žalovanej pohľadávky. Súd nepripustil na námietku žalovaného intervenciu postupcu do konania z dôvodu, že nemá na veci právny záujem tak, ako to vyžaduje § 81 CSP. Podľa súdu totiž postupca vôbec neosvedčil, v čom inom je jeho záujem na výsledku sporu než len vo vyplatení odplaty, ktorú si sám dohodol na základe zmluvnej voľnosti, pričom vopred musel vedieť, že ak v konaní nebude úspešný, nebude mu odplata v celom rozsahu vyplatená. Táto skutočnosť podľa súdu nedáva postupcovi ako tretej osobe oprávnenie vystupovať v spore ako intervenient.
Keďže proti uzneseniu o nepripustení intervencie nie je prípustné odvolanie (§ 357 CSP
a contrario
), postupca následne podal podnet generálnemu prokurátorovi na podanie dovolania proti uzneseniu o nepripustení intervenienta do konania. Generálny prokurátor na základe tohto jeho podnetu dovolanie proti uvedenému uzneseniu podal.
Tým sa celá vec dostala na najvyšší súd, ktorý teraz rieši otázku prípustnosti, či môže intervenient podať podnet na podanie dovolania GP proti uzneseniu o nepripustení intervencie. V našom príspevku sa však budeme venovať možnosti intervenienta podať podnet na dovolanie GP nielen vo vzťahu k uzneseniu o nepripustení intervencie, ale všeobecne, teda aj voči akémukoľvek inému rozhodnutiu, proti ktorému by ho mohla podať sporová strana.
2. Podstata intervencie
Ešte pred tým, ako pristúpime k hľadaniu odpovedí na nastolené otázky, skúsime si najprv ozrejmiť podstatu intervencie.
Postavenie intervenienta v civilnom procese nie je samoúčelné a náhodné. Umožňuje osobe odlišnej od žalobcu alebo žalovaného, aby sa v prípade, že má na veci právny záujem, zúčastnila konania, a tak mala možnosť brániť svoje právne záujmy prostredníctvom podpory účastníka, ku ktorému sa pridala, pretože rozsudok bude vplývať na jej právne postavenie. V tejto súvislosti sa niekedy nesprávne tvrdí, že práve táto podpora (pomoc) strane je dôvodom, pre ktorý intervenient vstúpil do konania. Zmysel intervencie však nespočíva v tom, aby intervenient pomáhal niektorej zo strán, ale - ako vyplýva z uvedeného - v tom, aby si mohol chrániť svoje vlastné právne záujmy. Pomoc strane zvíťaziť v spore preto nie je cieľom intervencie, ale len prostriedkom, ako môže intervenient dosiahnuť svoj vlastný úspech.
2)
Základné dôvody, pre ktoré zákonodarca zakotvil do civilného procesu takto vymedzenú inštitúciu intervencie, sú dva.
Prvým z nich je fakt, že z hmotného práva vyplýva nevyhnutnosť, aby bol rozsudok záväzný aj pre tretiu osobu, a teda aby aj pre túto osobu predstavoval
rem iudicatam
, či už preto, lebo sa v konaní priamo rozhoduje o jej právach a povinnostiach, alebo preto, lebo na zá­klade tohto rozsudku bude musieť strpieť exekúciu na svoj majetok. Logicky preto musí mať takáto tretia osoba možnosť ovplyvniť výsledok konania.
Druhým dôvodom existencie inštitútu intervencie je fakt, že otázka, ktorá sa rieši v intervenovanom konaní, má charakter
prejudiciálnej otázky
pre vzťah medzi treťou osobou a stranou intervenovaného konania, popri ktorej by tretia osoba mohla vystupovať ako intervenient. Zmysel intervencie v takomto prípade spočíva v
zefektívnení procesu
a vo vytvorení predpokladov pre
hospodárnejšie konanie
, keďže sa v jednom konaní rozhodne nielen o vzťahu medzi žalobcom a žalovaným, ale aj o podstatnej časti právneho vzťahu medzi treťou osobou (intervenientom) na jednej strane a žalobcom alebo žalovaným na druhej strane. Umožniť tretej osobe vstúpiť do konania v takomto prípade pôsobí aj
prevenčne
, pretože v dôsledku tohto vstupu nebude potrebné vyvolávať ďalšie konanie medzi ňou a stranou, popri ktorej vstúpila do intervenovaného konania. Tým sa zamedzuje vzniku ďalších, sekundárnych konaní.
3)
Táto prevenčná funkcia má pritom zásadný význam aj z pohľadu strany, popri ktorej môže intervenient v konaní vystupovať. V dôsledku § 87 a § 88 CSP limitujúcich právo tretej osoby, resp. intervenienta namietať v sekundárnom konaní nesprávne rozhodnutie veci a nesprávne vedenie sporu, môže totiž strana prostredníctvom vstupu intervenienta alebo prostredníctvom oznámenia o spore predísť rôznemu posúdeniu tej istej otázky dvomi súdmi (raz v primárnom a raz v sekundárnom konaní).
4)
Z takto vymedzenej podstaty intervencie vyplýva, že intervenient musí splniť podmienku právneho záujmu na výsledku konania, ktorá odôvodňuje jeho účasť ako tretej osoby na konaní, v ktorom nevystupuje ako žalobca alebo ako žalovaný. Právny záujem vyplýva z hmotného práva, a to že hmotné právo vytvára také situácie, v ktorých má výsledok civilného súdneho konania vplyv na právne záujmy tretej osoby, vytvára potrebu, aby na túto možnosť reagovalo aj procesné právo. Intervencia nie je ničím iným ako reakciou na túto potrebu.
Podľa toho, či výsledok civilného súdneho konania (rozsudok) medzi žalobcom a žalovaným má priamu záväznosť aj na tretiu osobu (intervenienta) alebo nie, rozlišuje procesné právo medzi obyčajným intervenientom (rozsudok nie je pre neho priamo záväzný) a nerozlučným intervenientom (rozsudok je pre neho priamo záväzný).
3. Smerodajnosť doslovného výkladu
Naše úvahy nad prípustnosťou dovolania GP podaného na podnet intervenienta začnime tým, čo nám hovorí sám zákon. Ako bolo uvedené, podľa § 458 ods. 3 CSP generálny prokurátor podá dovolanie "
iba na základe podnetu strany
". To, kto je stranou, sa pritom dočítame v § 60 CSP, podľa ktorého sú stranami "
žalobca a žalovaný
". Skúsme si teraz tieto dve ustanovenia spojiť: Ak je stranou žalobca alebo žalovaný a ak generálny prokurátor podá dovolanie iba na podnet strany, potom sa musíme nevyhnutne dostať k záveru, že generálny prokurátor podá dovolanie iba na podnet žalobcu alebo žalovaného. Teda nie na podnet intervenienta. Z čisto jazykového výkladu § 458 ods. 3 CSP sa tak dostávame k téze, že dovolanie GP podané len na podnet intervenienta nie je prípustné.
Na druhej strane sa ale nedá prehliadnuť, že hoci sa ustanovenia Civilného sporového poriadku neraz výslovne týkajú len strany, niet pochýb, že mnohé z nich sa vzťahujú aj na intervenienta. Tak je to podľa nás napríklad pri § 89 ods. 1 CSP, ktorý hovorí, že
"[s]trana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí"
. Rovnako sa na intervenienta bude podľa nás vzťahovať aj § 122 CSP, v ktorom sa dočítame, že
"[s]úd odpustí zmeškanie lehoty, ak ju strana, zástupca alebo procesný opatrovník zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu
". Obdobne sa bude na intervenienta vzťahovať aj úprava niektorých základných princípov (napr. čl. 6, čl. 9, čl. 11, čl. 13 a čl. 15 CSP), skutkových tvrdení (§ 150 CSP), ich popierania (§ 151 CSP) či sudcovskej koncentrácie konania (§ 153 CSP), hoci sa výslovne týka len strany, nie intervenienta.
Fakt, že doslovný jazykový výklad § 458 ods. 3 CSP nedáva priestor na iný záver než ten, že generálny prokurátor podá dovolanie iba na podnet žalobcu alebo žalovaného, preto nemôže byť sám osebe smerodajný a nadá sa mu pripisovať rozhodujúci význam.
To, koniec-koncov, vyplýva priamo z čl. 3 ods. 2 CSP
in fine
, podľa ktorého sa nikto nesmie dovolávať slov a viet Civilného sporového poriadku (i keby boli jasné a nepochybné) proti ich účelu a zmyslu podľa čl. 3 ods. 1 CSP. Obdobne nám opakovane odkazuje aj náš ústavný súd, keď hovorí, že
"[v]šeobecny´ súd pri svojom rozhodovaní nie je doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, dokonca sa musí od neho (od doslovného znenia právneho textu) odchýliť v prípade, ak to vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavou súladného výkladu zákonov a obdobných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 Ústavy SR)."
5)
Je preto potrebné zamyslieť sa, či si teleologický, systematický alebo ústavnokonformný výklad § 458 ods. 3 CSP v spojení s ustanoveniami o intervencii nevyžaduje, aby bolo prípustné aj také dovolanie GP, na podanie ktorého dal podnet intervenient a nie žalobca alebo žalovaný. Ešte predtým však treba zopakovať, že naša právna úprava rozlišuje medzi nerozlučným a obyčajným intervenientom. Preto budeme medzi nimi rozlišovať aj my pri výklade § 458 ods. 3 CSP.
4. Nerozlučná intervencia
4.1 Systematický výklad zákona - nerozlučný intervenient má postavenie ako strana sporu
Ako sme už uviedli, nerozlučná intervencia prichádza do úvahy vtedy, ak z osobitného predpisu vyplýva, že rozsudok je pre intervenienta záväzný (§ 84 CSP). Vtedy tvorí intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupuje, nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 CSP. Je teda členom procesného spoločenstva, čo v podstate znamená, že
má také postavenie ako strana sporu.
Je síce pravda, že v zmysle definície intervencie (§ 81 CSP) sa intervenient "
zúčastňuje na konaní popri žalobcovi alebo žalovanom
", avšak zastávame názor, že v prípade nerozlučnej intervencie nemožno z výrazu "popri" vyvodzovať záver, ktorý by z nerozlučného intervenienta robil akéhosi druhoradého člena nerozlučného spoločenstva podľa § 77 CSP.
Naopak, zo zákonnej úpravy vyplýva, že Civilný sporový poriadok - z hľadiska prostriedkov procesného útoku a procesnej obrany, z hľadiska opravných prostriedkov a postavenia intervenienta v rámci nerozlučného spoločenstva - na nerozlučného intervenienta
materiálne hľadí rovnako ako na stranu sporu.
Nerozlučný intervenient totiž môže samostatne, teda aj bez súhlasu (ba aj proti vôli) strany, popri ktorej v konaní vystupuje, uplatňovať pro­striedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ako aj podať odvolanie, dovolanie i žalobu na obnovu konania (§ 85
a contrario
, § 360 ods. 1, § 401 alebo § 425 CSP). Takýto prístup je pritom logickým dôsledkom toho, že rozsudok vo veci bude záväzný aj pre nerozlučného intervenienta. Rozsudok vo veci sa ho teda bytostne dotýka, keďže bude záväzný aj preňho.
Za týchto okolností sme toho názoru, že zo systematického výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku o stranách sporu, procesnom spoločenstve a o typoch intervencie v ich vzájomnej súvislosti vyplýva, že § 458 ods. 3 CSP nemožno vykladať inak ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).