Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Doručovanie do vlastných rúk (ZSP 30/2024)

§ 30 ods. 3, § 31 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
§ 17 ods. 12, 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
§ 462 ods. 2 v spojení s § 191 ods. 1 písm. c), § 469 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Doručovanie v daňovom konaní predstavuje významný právny inštitút, ktorým správca dane oznamuje určitú skutočnosť daňovému subjektu, tretej osobe, prípadne inému adresátovi, pričom riadne doručenie písomnosti má zásadný význam, nakoľko jeho preukázanie je právnou skutočnosťou, na základe ktorej je možné vyvodzovať právne dôsledky viažuce sa na oboznámenie sa s obsahom predmetnej písomnosti. Právnym dôsledkom preukázaného doručenia protokolu z daňovej kontroly a prípadne aj výzvy na vyjadrenie sa k zisteným nezrovnalostiam je ukončenie daňovej kontroly a prípadné začatie vyrubovacieho konania.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 6Sžfk/66/2020

SKUTKOVÝ STAv
Žalovaný rozhodnutím z 20. augusta 2019 podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Daňový poriadok“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Košice (ďalej len „správca dane“) z 9. mája 2019 (ďalej aj „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2014 v sume 122 429,60 eur.

Správca dane v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že žalobca v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2014 vykázal výsledok hospodárenia pred zdanením stratu 130 011,00 eur. Žalobca nezahrnul do výnosov sumu 573 507,09 eur, ktorú správca dane zistil ako rozdiel porovnaním zaúčtovaných výnosov na účtoch účtovnej skupiny 6 a na účte 311 – odberatelia v predložených účtovných knihách. Pri vykazovaní základu dane za rok 2014 žalobca v rozpore s § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 595/2003 Z. z.“) nezvýšil základ dane v zmysle tohto ustanovenia, t. j. o sumu nesplatených záväzkov podľa uplynutej doby od ich splatnosti. V súlade s § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. mal žalobca upraviť – zvýšiť základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2014 v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzkov alebo ich nesplatených častí. Žalobca tvrdil, že splatnosť faktúr sa riadila ustanoveniami rámcovej zmluvy uzavretej 1. februára 2012 a jej dodatkov, podľa ktorej splatnosť všetkých faktúr je 6 rokov odo dňa ich vystavenia. Z predloženého účtovníctva za rok 2014 však takéto konanie žalobcu nebolo preukázané. Žalobca predmetnú zmluvu nepredložil ako súčasť účtovných dokladov k vykonávanej kontrole a správcu dane neinformoval o jej existencii počas kontroly.

Správca dane ďalej uviedol, že protokol z daňovej kontroly dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014, 2015 a 2016 vyhotovil 15. marca 2019 a spolu s výzvou na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole ho zaslal splnomocnenému zástupcovi žalobcu na adresu uvedenú v splnomocnení zo 6. júla 2018: Mgr. A. Č., bytom ul. X, K. Výzva spolu s protokolom boli splnomocnenému zástupcovi doručené 27. marca 2019, čo potvrdila Slovenská pošta na doručenke zaslanej správcovi dane 28. marca 2019. Daňová kontrola bola preto v zmysle § 46 ods. 9 písm. a) Daňového poriadku ukončená dňom doručenia protokolu podľa odseku 8 tohto ustanovenia. Dňa 11. apríla 2019 bol správcovi dane doručený list od odosielateľa A. Č., bytom ul. Y, K., v ktorom odosielateľ uviedol: „Pošta mi omylom dala zásielku adresovanú môjmu synovi, alebo spoločnosti K., a. s. – podľa obsahu. Mne to nepatrí, a preto vám ju vraciam späť.“ Dňa 12. apríla 2019 podal správca dane na Slovenskej pošte, a. s. reklamáciu ohľadne doručenia predmetnej zásielky neoprávnenej osobe. Slovenská pošta 25. apríla 2019 oznámila listom správcovi dane výsledok reklamačného konania, v ktorom posúdila reklamáciu Daňového úradu Košice ako neopodstatnenú. V odôvodnení Slovenská pošta uviedla: „Reklamovaná zásielka bola dodaná dňa 27. marca 2019. Zásielku prevzal adresát osobne.“ Na základe uvedeného správca dane považoval protokol z daňovej kontroly z 15. marca 2019, spolu s výzvou z toho istého dňa za doručený v súlade s Daňovým poriadkom. Konštatoval, že žalobca k protokolu v lehote uvedenej vo výzve nepodal vyjadrenie a preto správca dane 9. mája 2019 vydal svoje rozhodnutie.

Na odvolanie žalobcu žalovaný rozhodnutím z 20. augusta 2019 (ďalej aj „rozhodnutie žalovaného“) prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Žalovaný v dôvodoch rozhodnutia vo vzťahu k námietke splatnosti preverovaných faktúr vyplývajúcej z rámcovej zmluvy uzavretej 1. februára 2012 a jej dodatkov uviedol, že za predpokladu, že by bola rámcová zmluva vyhotovená v roku 2012, obchodné vzťahy by sa ňou riadili, v účtovných závierkach by boli dané záväzky vykazované ako dlhodobé a daňový subjekt by zmluvu predložil ako súčasť účtovných záznamov ku kontrole, mohol by správca dane akceptovať rámcovú zmluvu ako určujúcu pre splatnosť faktúr. Konštatoval, že rámcová zmluva bola uzavretá medzi dodávateľom – fyzickou osobou Ing. P. K. – K. a objednávateľom – K., a. s., pričom dodávateľ bol zároveň predsedom predstavenstva objednávateľa. V tomto prípade išlo o závislé osoby, ktoré sú definované v § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z., medzi ktorými boli dojednané iné podmienky splatnosti faktúr ako u nezávislých dodávateľov. Správca dane zistil a vo svojom rozhodnutí uviedol, že žalobca v účtovných závierkach neúčtoval a nevykazoval dlhodobé záväzky, ktoré by preukázali, že preverované faktúry mali splatnosť 6 rokov, na faktúrach bola uvedená splatnosť faktúr (nikdy nie viac ako jeden rok) a bol uvedený text o účtovaní penále v prípade nedodržania dátumu splatnosti na faktúre. Z účtovných závierok vyplynulo, že žalobca vykazoval len krátkodobé záväzky nielen v súvahe, ale aj v prílohe k účtovnej závierke.

V súvislosti s námietkou žalobcu, že protokol z daňovej kontroly z 15. marca 2019 mu nebol nikdy doručený, a teda, že daňová kontrola nebola ukončená zákonným spôsobom a v lehote stanovenej Daňovým poriadkom, žalovaný poukázal na dôkazy zabezpečené v tejto súvislosti správcom dane. Výzva spolu s protokolom bola žalobcovi doručená 27. marca 2019, čo potvrdila Slovenská pošta, a. s. na doručenke zaslanej správcovi dane 28. marca 2019. Žalovaný poukázal na výsledok reklamačného konania ohľadom doručovania predmetnej zásielky so záverom, že reklamovaná zásielka bola dodaná 27. marca 2019, zásielku prevzal adresát osobne (Mgr. A. Č., bytom ul. X, K.). Žalovaný poukázal aj na šetrenie vykonané správcom dane 12. apríla 2019, ktorý požiadal o spoluprácu pri identifikáciu osôb Mgr. A. Č. a Ing. A. Č. Kriminálny úrad Finančnej správy ako aj Krajské riaditeľstvo PZ v K., odbor Kriminálnej polície. Týmito dožiadaniami bol potvrdený aktuálny pobyt preverovaných osôb: Mgr. A. Č., bytom ul. X, K. a Ing. A. Č., bytom ul. Y, K. Žalovaný konštatoval, že správca dane pri doručovaní predmetnej zásielky postupoval v súlade s § 30 ods. 3 Daňového poriadku, lebo doručoval túto zásielku splnomocnenému zástupcovi žalobcu, ktorému bola žalobcom udelená plná moc na zastupovanie vo veci predmetnej daňovej kontroly, ktorého správca dane presne a dostatočne na zásielkach označil. Predmetná zásielka bola doručovaná kvalifikovanou formou podľa § 31 ods. 3 Daňového poriadku – doručovanie do vlastných rúk. Pri tomto doručovaní môže prevziať písomnosť len adresát a možnosť doručiť písomnosť náhradnému prijímateľovi je vylúčená, okrem splnomocnenca na preberanie zásielok. Žalovaný otázku doručovania predmetnej zásielky uzavrel tým, že žalobca žia

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).