Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zo súdnej praxe 4/2022

ISSN 2730-0390 (online) ISSN 1335-177X (tlačené vydanie)
4/2022

K možnostiam trestnoprávneho postihu prejavov schvaľovania vojny a vojenských operácií v rozpore s medzinárodným právom

Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD.

Cieľom predkladaného príspevku je analyzovať podmienky a súčasné možnosti trestnoprávneho postihu verejne urobených vyjadrení schvaľujúcich vojnu, vojnové operácie a spôsob ich vykonávania, vrátane...

K teoreticko-aplikačným otázkam dôvodu vydedenia podľa § 469a ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka

doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M. JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA

Vydedenie potomka možno považovať za striktne formálny právny úkon poručiteľa, ktorým poručiteľ odníma dedičské právo svojmu potomkovi, a tým ho zbavuje jeho zákonného práva dediť. Nato, aby poruči...

Obsah vydania

Vydáva

ZO SÚDNEJ PRAXE

ročník 27, č. 4/2022

dvojmesačník

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata; tel.: +421 911 258 922, Peter.Machata@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: PhDr. Erich Rabel, tel: +421 903 455 230, Erich.Rabel@wolterskluwer.com

Autorský kolektív (judikatúra): JUDr. Emil Franciscy (obč. právo); JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (obch. právo); JUDr. Martin Bargel (trestné právo); JUDr. Eva Babiaková, CSc. (spr. právo); JUDr. Milan Ľalík (ÚS SR)

Grafická úprava: Forma, s.r.o.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, casopisy@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Cena jedného výtlačku: 19,83 € s DPH.

Cena ročného predplatného: 119 € s DPH (vrátane poštovného a balného). Zrušenie odberu je možné písomným oznámením vždy v mesiaci november.

Registrácia MK SR: EV 617/08

ISSN 2730-0390 (online)

ISSN 1335-177X (tlačená verzia)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Tento časopis je chránený v zmysle autorského práva. Každá pretlač, aj čiastková, ako aj ďalšie využitie príspevkov v iných informačných médiách je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľstva.

Zadané do tlače: 22. 8. 2022

Príspevky (právne vety, rozhodnutia a komentáre) uvádzané v tomto časopise nie sú pre súdy záväzné. Nemožno ich chápať ako úradný výklad rozhodnutí súdu.

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

O časopise

Odborný časopis, v ktorom odborníci z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. Popri komentovaných rozhodnutiach časopis prezentuje aj pôvodné články k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva.