Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Občianskoprávne súdnictvo a súdny precedens de lege ferenda

Občiansky zákonník(ďalej aj "OZ") ako základný prameň súkromného práva obsahuje právne medzery, ktoré treba legislatívne odstrániť. Ide o tzv. externality, vonkajšie nevyhnutné súvislosti aplikácie zákona, ktoré sa prejavujú až v priebehu súdneho konania. Príčina vzniku právnej medzery pre najvyšší súd nie je podstatná. Dôležitý je jej právny následok, ktorý musí byť odstránený výkladom. Súdy musia právne pravidlo vytvoriť
analógiou legis
alebo
analógiou iuris
, pričom použitá analógia musí byť podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy SR ústavne konformná. Prípadne priamou aplikáciou Ústavy, ak pravidlo v nej je dostatočne určité.
Zriadenie vecného bremena rozhodnutím súdu v prospech vlastníka stavby spočívajúceho v práve cesty cez priľahlý pozemok podľa § 151o ods. 3 OZ
1)
je praktickým právnym nástrojom ak vlastník stavby nemá zabezpečený prístup. Zákonodarca však opomenul, že ide o obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré predstavuje pre vlastníka detriment - ujmu, ktorá musí byť vyvážená protiplnením osoby v prospech ktorej sa vecné bremeno zriaďuje. V ustanovení § 151o ods. 3 OZ absentuje, že také
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).