Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 3/2020

3/2020

Fúzie a ich vplyv na osobné údaje spotrebiteľov v dimenziách práva Európskej únie

doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou možného porušovania hospodárskej súťaže v dôsledku získavania osobných údajov spotrebiteľov/zákazníkov pri zlučovaní spoločností najmä v prostredí...

Zamyslenie nad rekodifikáciou slovenského súkromného práva

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.

Autor sa v predloženom článku zaoberá rekodifikáciou slovenského súkromného práva, jej doterajším priebehom, potrebou finalizácie legislatívneho procesu a prijatím nového Občianskeho zákonníka. I...

Európske aspekty inštitútu spolupracujúceho obvineného

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Komplikovanosť vzťahu medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva spôsobuje, že sa rozširujú dezinterpretácie v otázkach súladu slovenskej právnej úpravy spolupracujúceho obvineného s med...

Obsah vydania