Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.

Dell Technologies; národný právny expert College of Europe/Európska Komisia; prorektor pre medzinárodné vzťahy a legislatívu, Vysoká škola Danubius

Počet článkov autora: 6


Uplatňovanie GDPR ako prostriedok monopolizácie trhu?

Mnoho regulačných orgánov pre hospodársku súťaž a ochranu súkromia podporilo integrovaný prístup k dohľadu nad hlavnými online platformami. Tento prístup bol odôvodnený tým, že hospodárska súťaž a ochrana údajov sa navzájom dopĺňajú. Všeobecné nar...

Predstavy o trestnej zodpovednosti v prípade autonómneho riadenia vozidla

Právna diskusia o zodpovednosti inteligentných agentov sa vzhľadom na jej hospodársky a sociálny význam vo veľkej miere zameriava na tému „autonómneho riadenia“. Dnes môžu autonómne vozidlá riadiť aj v zložitých dopravných situáciách na základe ne...

Digitálne dôkazy z cloudu na účely trestného súdnictva

Cloud computing services are a challenge for digital data processing. Traditional digital forensic techniques are in this case unsuitable due to the use of remote storage and virtualization technologies. The disclosure of potential evidence is fur...

Elektronické údaje o polohe osoby z pohľadu GDPR

  Podľa čl. 4 GDPR sa údaje o polohe výslovne uvádzajú ako faktor, na základe ktorého možno osobu priamo alebo nepriamo identifikovať, a preto sa označujú ako "identifikátor" osobných údajov. Príspevok sa snaží posúdiť, či je ochrana súkromia pod...

Fúzie a ich vplyv na osobné údaje spotrebiteľov v dimenziách práva Európskej únie

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou možného porušovania hospodárskej súťaže v dôsledku získavania osobných údajov spotrebiteľov/zákazníkov pri zlučovaní spoločností najmä v prostredí internetu. Autor poukazuje aj na rôzne rozhodnuti...

Obchodovanie s osobnými údajmi z pohľadu hospodárskej súťaže (essential facility)

Digitalizácia a rýchly technologický vývoj ovplyvňujú hospodárske subjekty, spotrebiteľov a jednotlivcov. Otázkou je, či a ako by sa doktrína základných zariadení (essential facility) mala uplatňovať na údaje o používateľoch na online platformách....