Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Občianskoprávna zodpovednosť poslanca za výroky prednesené pri výkone funkcie v Národnej rade SR alebo v jej orgáne

Občianskoprávna zodpovednosť poslanca za výroky prednesené pri výkone funkcie na pôde parlamentu, alebo na pôde jeho orgánu bola, najmä po prijatí ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ktorý tento rok oslavuje svoje okrúhle výročie, opakovane predme...

Uplatňovanie GDPR ako prostriedok monopolizácie trhu?

Mnoho regulačných orgánov pre hospodársku súťaž a ochranu súkromia podporilo integrovaný prístup k dohľadu nad hlavnými online platformami. Tento prístup bol odôvodnený tým, že hospodárska súťaž a ochrana údajov sa navzájom dopĺňajú. Všeobecné nar...

Problematika "dizajnérskych" drog v kontexte vybraných právnych aspektov

Otázka pozmeňovania chemických vzorcov omamných a psychotropných látok uvedených v jednotlivých prílohách osobitného zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, motivovaná primárnym cieľom vyhnúť sa trestnopr...

Predbežná vykonateľnosť v návratových konaniach

Príspevok sa zaoberá predbežnou vykonateľnosťou v návratových konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku. Účelom je objasniť vzájomnú interakciu vnútroštátnych procesných zákonov s nariadením Rady (EÚ) 2019/1111 (nariadenie Brusel IIb), najm...

Zjednocovací senát Najvyššieho správneho súdu v Československej republike

Myšlienka zriadenia špeciálneho zjednocovacieho senátu na území Slovenskej republiky nie je nová a jedinečná, ako by sa mohlo zdať. V dvadsiatom storočí už fungoval na našom území "historický predchodca" súčasných zjednocovacích senátov na najvyšš...

Špecifiká prečinu pytliactva podľa § 310 Trestného zákona

Je prečin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona trestným činom proti životnému prostrediu? Poľovník a rybár, ktorý sa dopustí uvedeného prečinu, je trestnoprávne zodpovedný, ale aký kvalifikačný znak použiť? Možno pytliačiť so zbraňou v zmysle T...

Nedokonalosti trestných oznámení Sociálnej poisťovne pri daňových deliktoch

V príspevku reflektujeme imperfektné trestné oznámenia Sociálnej poisťovne, týkajúce sa neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona a nezaplatenia dane a poistného v zmysle ustanovenia § 278 uvedeného zákona. Následne poukazujeme na ...

Rodové zločiny podľa medzinárodného práva

V príspevku predstavujeme rodové zločiny ako kategóriu sice súvisiacu, ale odlišnú od sexuálnych zločinov. Tieto predstavujeme najmä na príklade núteného manželstva, ale aj zločinu prenasledovania na základe rodu. V článku poukazujeme na pochopeni...

Už žiadne nenávistné prejavy na sociálnych sieťach?

Sociálne siete sú zahltené nenávistnými prejavmi, a tak sa ich zákonná regulácia javí ako nevyhnutná. Od 1.8.2022je účinná nová komplexná právna úprava v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradila zákony z čias tlačidlových telefó...

Odhaľovanie páchateľa trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami

Tento príspevok sa zameriava na kvalitativno-kvantitativne skúmanie metód a technik, ktoré možno impiementovat pri odhaľovaní páchateľa trestnej činnosti, resp. záujmovej osoby alebo inej entity. V nadväznosti na výsledky výskumnej práce vnútroštá...