Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Aktuálne pohľady na trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona (2. časť)

Autori v predkladanom článku analyzujú vybrané aspekty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona. Zaoberajú sa momentmi zaujímavými z pohľadu trestno-právnej teórie a aktuálnej aplikačnej praxe. Na...

O uplatňovaní princípu nemo tenetur se ipsum accusare nielen v trestnom konaní

Predkladaný príspevok sústreďuje pozornosť na jednu z čiastkových zásad prezumpcie neviny v podobe nemo tenetur se ipsum accusare (zákaz donucovania k sebaobviňovaniu). V tejto súvislosti príspevok poukáže nielen na jej uplatňovanie aj mimo trestn...

Väzba ako prevencia pred kriminalitou?

Príspevok sa zaoberá hľadaním odpovede na otázku, či možno považovať väzbu za prostriedok prevencie pred kriminalitou.Odpoveď na otázku skúma autor prostredníctvom analýzy väzby ako trestno-procesného inštitútu, ako aj prostredníctvom vymedzenia p...

Kontradiktórne hlavné pojednávanie a skutkový stav

Autor článku poukazuje na kontradiktórnosť hlavného pojednávania, v rámci ktorého nie súd, ale prokurátor je nositeľom dôkazného bremena, ktorý zodpovedá za preukázanie skutkového stavu, a napriek možnosti súdu vykonať aj stranami nenavrhnuté dôka...

Obmedzenie zhromažďovacieho práva policajtom

Aktuálnou otázkou súčasnosti je nesporne uplatňovanie zhromažďovacieho práva, ktoré je garantované tak na medzinárodnoprávnej úrovni, na úrovni práva EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Uplatňovanie zhromažďovacieho práva poskytuje jednotlivcom úč...

Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v niektorých trestných a iných zákonoch členských štátov EÚ

V predmetnom príspevku jeho autor nadväzuje na predchádzajúce dva príspevky publikované v spoluautorstve v Justičnej revue č. 10/2018 a č. 6-7/2019. Obsahom textu tohto článku je uvádzaná právna úprava Francúzska, Španielska, Portugalska, Cypru, B...

Nezverejnenie súdnych rozhodnutí o osvedčení sa obvineného, vydaných po prechádzajúcom podmienečnom zastavení trestného stíhania

Súdy sú podľa zákona povinné, okrem iných, zverejniť aj rozhodnutia vo veci samej a tie, ktorými došlo k právoplatnému ukončeniu trestného konania. Podľa názoru autora, medzi takéto rozhodnutia patrí aj uznesenie o osvedčení sa obvineného, proti k...

Aktuálne pohľady na trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona (1. časť)

Autori v predkladanom článku analyzujú vybrané aspekty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona. Zaoberajú sa momentmi zaujímavými z pohľadu trestno-právnej teórie a aktuálnej aplikačnej praxe. Na...

Revidované nariadenie Brusel IIa

Autor v príspevku analyzuje najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesla revízia nariadenia Brusel IIa, porovnaním návrhov Európskej komisie a výsledného textu nariadenia. Poskytuje tiež pohľad do zákulisia rokovaní, ktoré viedli k prijatiu revidovaného...

Európsky vyšetrovací príkaz a jeho nezákonné vydávanie vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ

V tomto príspevku sa budeme zaoberať európskym vyšetrovacím príkazom z pohľadu jeho právnej úpravy Európskou úniou a jej premietnutím do slovenského právneho poriadku s ohľadom na možnosť podania opravného prostriedku proti úkonu, ktorý je predmet...