Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zjednocovací senát Najvyššieho správneho súdu v Československej republike

Myšlienka zriadenia špeciálneho zjednocovacieho senátu na území Slovenskej republiky nie je nová a jedinečná, ako by sa mohlo zdať. V dvadsiatom storočí už fungoval na našom území "historický predchodca" súčasných zjednocovacích senátov na najvyšších súdoch Slovenskej a Českej republiky - rozšírený senát Najvyššieho správneho súdu v Československej republike.

The idea of establishing a special unification panel on the territory of the Slovak Republic is not new and unique, as it might seem. In the twentieth century, the "historic predecessor" of the current unification panels at the highest courts of the Slovak and Czech Republics was already operating in our territory - the extended panel of the Supreme Administrative Court in the Czechoslovak Republic.

MATEJOVÁ, J.: Zjednocovací senát Najvyššieho správneho súdu v Československej republike; Justičná revue, 76, 2024, č. 2, s- 141 – 149.

Kľúčové slová: veľký senát, zjednocovanie judikatúry, historické zjednocovanie, rozšírený senát Najvyššieho správneho súdu v Československej republike.

Key words: large senate, unification of jurisprudence, historical unification, extended senate of the Supreme Administrative Court in the Czechoslovak Republic.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 164/1937 Sb. o nejvyšším správním soudě, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

Úvod
Potreba transparentnej a systémovej zmeny judikatúry, ako aj požiadavky kladené na súdne rozhodovania Európskym súdom pre ľudské práva a Ústavným súdom Slovenskej republiky viedli k zavedeniu inštitútu špeciálnych zjednocovacích senátov do slovenského právneho poriadku.
S účinnosťou od 1. júla 2016 vznikli s cieľom zjednocovať rozhodovaciu činnosť tzv. veľké senáty (§ 22 a § 466 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, v znení neskorších predpisov - ďalej v texte len "SSP", a § 48 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v znení neskorších predpisov - ďalej v texte len "CSP").
1)
Zriadené boli na občianskoprávnom, obchodnoprávnom a správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej v texte len "NS SR"). Bez veľkého senátu tak ostalo iba jedno kolégium NS SR - trestnoprávne. Dôvody, kvôli ktorým ostalo bez zjednocovacieho senátu toto kolégium, neuvádza ani dôvodová správa. Rozdielna rozhodovacia činnosť senátov sa pritom, prirodzene, nevyhýba ani trestnoprávnemu kolégiu. Pre porovnanie, na Najvyššom súde Českej republiky (ďalej v texte len "NS ČR") funguje zjednocovací veľký senát aj na trestnom kolégiu tohto najvyššieho súdu.
Na trestnoprávnom kolégiu NS SR tak ostáva možnosť zjednocovania až následná a mimo procesná - prostredníctvom prijímania zjednocovacích stanovísk kolégia podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len "zákon o súdoch") a zverejňovaním právoplatných súdnych rozhodnutí zásadného významu v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (§ 8 ods. 3 zákona o súdoch). Inštitút zjednocovacích stanovísk kolégia
2)
slúži na zjednocovanie výkladových rozdielností už v právoplatných rozhodnutiach senátov toho istého kolégia, pričom prijaté stanoviská kolégia sú záväzné pre členov kolégia. Na rozdiel od preventívnej funkcie, ktorú plnia zjednocovacie veľké senáty na občianskoprávnom a obchodnoprávnom kolégiu (bránia vzniku rozpornej rozhodovacej činnosti senátov), pôsobia prijaté zjednocovacie stanoviská až na ďalšiu rozhodovaciu činnosť a rozhodnutia prijaté v budúcnosti.
V rámci reformy justície bol o päť rokov neskôr (s účinnosťou od 1. januára 2021) zriadený Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej v texte len "NSS SR") ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva, a to ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov. NSS SR začal vykonávať svoju činnosť až od 1. augusta 2021. Do 31. júla 2021 vykonávalo jeho pôsobnosť ešte správne kolégium NS SR a až následne prišlo k jeho zrušeniu v rámci NS SR.
3)
Aj po uvedenej zmene v súčasnosti existujú v slovenskom právnom poriadku tri veľké senáty - veľký senát NSS SR a dva veľké senáty na NS SR - jeden na občianskoprávnom a druhý na obchodnoprávnom kolégiu.
Zjednocovanie judikatúry veľkými senátmi smeruje predovšetkým voči jednotlivým sená tom NSS SR a NS SR, avšak ich závery majú veľmi široký dosah a ako uviedol Filip Rigel,
4)
v systéme súdnictva predstavujú "akési pomyselné konečné slovo". Dá sa povedať, že veľké senáty najvyšších súdov SR predstavujú v súčasnosti vrchol zjednocovacieho mechanizmu občianskoprávneho, obchodnoprávneho aj správneho súdnictva.
Inšpiráciou pre zavedenie inštitútu veľkého senátu do slovenského právneho poriadku (ako uviedol zákonodarca v dôvodovej správe k CSP, aj SSP
5)
) boli skúsenosti z viacerých európskych krajín, najmä z Českej republiky. Veľa európskych najvyšších súdnych inštancií už totiž malo vo svojej vnútornej organizácii vytvorený špeciálny senát, ktorý sa svojím zložením, typom rozhodovaných prípadov, aj zmyslom existencie líši od ostatných (bežných, či hovorovo aj malých) senátov
6)
. Zároveň však platí, že ani tieto špeciálne zjednocovacie senáty nie sú v každej krajine a na každom zo súdov rovnaké.
Pre úplnosť informácií ešte dodáme, že oba české najvyššie súdy majú špeciálne zjednocovacie senáty oveľa dlhšie než Slovensko. Na Najvyššom súde Českej republiky boli veľké senáty zriadené 1. januára 2001 na oboch kolégiách NS ČR - na občian
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).