Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marek Maslák, PhD.

Počet článkov autora: 9


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V CDO 1/2019 z 26. 11. 2019 (prípustnosť dovolania, ak sa odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe, hoci sa podľa dovolacieho súdu odkloniť mal)

Veľký senát Najvyššieho súdu SR sa v glosovanom uznesení zaoberal otázkou, či prípustnosť dovolania v zmysle § 421 ods. 1 písm. a) CSPje daná aj vtedy, keď sa síce odvolací súd neodklonil od ustálenej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR, ale po...

Nedostatky novely zákona o pozemkových spoločenstvách z roku 2018

Dňa 14. marca 2018 sa Národná rada SR uzniesla na zákone č. 110/2018 Z.z., ktorým bol v rozsiahlej miere zmenený zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej aj "ZoPS" alebo "zákon o pozemkových spoločenstvách") a ktorého väčšina usta...

Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 224/2016 z 31.10.2017 (R 68/2018) (žaloba o určenie neplatnosti súhlasného vyhlásenia rodičov)

Právny poriadok Slovenskej republiky nevylučuje možnosť, aby sa ten, kto o sebe tvrdí, že je biologickým otcom maloletého dieťaťa, domáhal určenia neplatnosti súhlasného vyhlásenia rodičov podľa § 91 ods. 1 zákona o rodine. V konaní má kľúčový výz...

Glosa k uzneseniu veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 VCdo 4/2017 z 18.12.2017

Dňa 18. decembra 2017 veľký senát Najvyššieho súdu SR vydal uznesenie sp. zn. 1 V Cdo 4/2017 s nasledovnou právnou vetou: "Spor o interpretáciu právnej normy je daný, ak sú v najmenej dvoch rozhodnutiach najvyššieho súdu vyslovené právne názory, k...

Konanie o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku a pokračovanie v konaní po zrušení rozhodcovského rozsudku (vybrané problémy)

Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho výsledkom môže byť rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom. Štát si však ponecháva istú mieru ingerencie a kontroly vo vzťahu k tomuto alternatívnemu ...

Úskalia erga omnes účinkov rozsudku v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach

V prvom tohtoročnom čísle tohto časopisu sa Mgr. Dominika Zavadová venovala konaniu o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Súhlasíme s názorom spomínanej autorky, že úprava abstraktnej kontroly v spotrebiteľských veciach de lege lata v...

Nová právna úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania

Právna úprava rozhodcovského konania v Slovenskej republike vyvolávala množstvo praktických problémov, a to najmä v súvislosti s ochranou spotrebiteľa. Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o r...

Začiatok plynutia premlčacej doby v prípade, ak čas splnenia dlhu nie je medzi veriteľom a dlžníkom dohodnutý ani inak určený

    Predkladaný príspevok sa venuje otázke určenia okamihu začiatku plynutia premlčacej doby v prípade, ak čas splnenia dlhu nie je medzi veriteľom a dlžníkom dohodnutý ani inak ustanovený, resp. určený. Zákonné znenie nie je v tomto smere dostaču...