Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Úroky z omeškania


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obdo 53/2020 z 31. 3. 2022 (vznik ušlého zisku a úrokov z omeškania z nárokov na náhradu ušlého zisku)

  Ušlý zisk je teda stratou konkrétnej, reálnej a preukázateľnej príležitosti zhodnotenia majetku, avšak len za predpokladu, že pravdepodobnosť dosiahnutia zisku u poškodeného je s ohľadom na existujúce okolnosti toho-ktorého konkrétneho prípadu v...

Niekoľko poznámok k navrhovanej novelizácii Občianskeho zákonníka (reakcia na článok J. Rohlíčkovej "novela Občianskeho zákonníka - niektoré otázky z pohľadu ochrany spotrebiteľa")

Ministerstvo spravodlivosti SR ohlásilo 15. októbra 2018 začiatok prvej etapy rekodifikácie Občianskeho zákonníka a predložilo na neformálne pripomienkovanie návrh veľkej novelizácie Občianskeho zákonníka (ďalej len "návrh") spoločne s dôvodovou s...

O zmysle premlčania v civilnom práve

V príspevku sa autor pokúša identifikovať zmysel premlčania. Prízvukuje, že jeho správna identifikácia môže pomôcť vyriešiť zložité prípady výslovne nepokryté v legislatíve, čo sa následne autor snaží preukázať na špecifických situáciách. Autor sa...

Premlčanie úrokov z omeškania

Príspevok nadväzuje na diskusný seminár uskutočnený v rámci Trnavských právnických debát a venuje sa v praxi spornej otázke, či sa úroky z omeškania premlčujú ako celok naraz alebo či sa premlčujú postupne za každý deň omeškania samostatne. Autor ...

Glosa k uzneseniu veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 VCdo 4/2017 z 18.12.2017

Dňa 18. decembra 2017 veľký senát Najvyššieho súdu SR vydal uznesenie sp. zn. 1 V Cdo 4/2017 s nasledovnou právnou vetou: "Spor o interpretáciu právnej normy je daný, ak sú v najmenej dvoch rozhodnutiach najvyššieho súdu vyslovené právne názory, k...

Kumulácia úrokov a úrokov z omeškania

V nadväznosti na diskusný seminár uskutočnený v rámci Trnavských právnických debát sa príspevok zaoberá otázkou kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po vyhlásení mimoriadnej splatnosti spotrebiteľského úveru. Autori v úvode prezentujú tak argumen...

Uplatnenie (nielen) úroku z omeškania v pracovnom práve

Autor na čiastkovej otázke (úroky z omeškania) analyzuje prípustnosť subsidiárneho použitia Občianskeho zákonníka v pracovnoprávnych vzťahoch s ohľadom na limity ustanovené v § 1 ods. 4 Zákonníka práce. Približuje líniu rozhodovacej činnosti súdov...