Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niekoľko poznámok k navrhovanej novelizácii Občianskeho zákonníka (reakcia na článok J. Rohlíčkovej "novela Občianskeho zákonníka - niektoré otázky z pohľadu ochrany spotrebiteľa")

Ministerstvo spravodlivosti SR ohlásilo 15. októbra 2018 začiatok prvej etapy rekodifikácie Občianskeho zákonníka a predložilo na neformálne pripomienkovanie návrh veľkej novelizácie Občianskeho zákonníka (ďalej len "návrh") spoločne s dôvodovou správou.1) Ambíciou predloženého návrhu je, zdá sa, zjednotenie záväzkovej úpravy pre občianske a obchodné vzťahy v spojení s nevyhnutnými zásahmi do všeobecnej časti Občianskeho zákonníka. Nemalá časť návrhu nepredstavuje iba precizáciu aktuálneho znenia účinnej úpravy a akési "očistenie od chýb", ale v niektorých častiach prináša celkom radikálny odklon od terajšieho stavu. Adekvátnou a pochopiteľnou reakciou je preto (podobne ako tomu bolo pri rekodifikačných prácach na občianskom práve azda vo všetkých príbuzných poriadkoch, menovite napríklad pri prácach na novom českom občianskom zákonníku) široká verejná diskusia odbornej verejnosti.

 

NIEKOĽKO POZNÁMOK K NAVRHOVANEJ NOVELIZÁCII OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA (REAKCIA NA ČLÁNOK J. ROHLÍČKOVEJ "NOVELA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA - NIEKTORÉ OTÁZKY Z POHĽADU OCHRANY SPOTREBITEĽA")
Mgr.
Veronika
Trojčáková
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Od oficiálneho1) zverejnenia návrhu s dôvodovou správou ministerstvom aj menej dôsledný čitateľ odborných a vedeckých článkov zaiste spozoroval niekoľko reakcií na pripravovanú rekodifikáciu, ako aj pripomienok ku zneniu konkrétnych častí návrhu. Osobitne nás zaujal príspevok Jarmily Rohlíčkovej s názvom "Novela Občianskeho zákonníka - niektoré otázky z pohľadu ochrany spotrebiteľa", uverejnený v čísle 6/2018 časopisu Súkromné právo, pretože sa dotkol viacerých tém, ktoré sú nám blízke a podnietili nás napísaniu reakcie. Cieľom tejto reakcie však nie je kritizovať právne názory vyslovené v článku; reakciu na príspevok J. Rohlíčkovej vnímame skôr ako príležitosť nadviazať na niekoľko autorkiných myšlienok a na ich podklade formulovať k predloženému návrhu vlastné poznámky a pripomienky, a prispieť tak svojou časťou2) do stále prebiehajúcej diskusie. V časti reakcie na príspevok J. Rohlíčkovej sa budeme venovať dvom konkrétnym otázkam, ktorými sa J. Rohlíčková zaoberala, konkrétne otázke kumulácie kapitálových úrokov a úrokov z omeškania po odstúpení zmluvy o úvere, resp. po zosplatnení úveru, a problematike odstúpenia od zmluvy. V poslednej časti príspevku sa budeme zaoberať otázkou vhodnosti ponechania práva odstúpiť z dôvodu tiesne a nápadne nevýhodných podmienok v návrhu, ako aj možnosťami zmien alebo nahradenia tohto práva iným, z nášho pohľadu vhodnejším inštitútom.
1. Kumulácia kapitálových úrokov a úrokov z omeškania - nadobro vyriešený problém?
Otázka možnosti súbehu kapitálových úrokov a úrokov z omeškania po odstúpení od zmluvy o úvere a po vyhlásení predčasnej splatnosti v ostatnom období zarezonovala v odbornej verejnosti a problém je známy trvajúcou názorovou diskrepanciou medzi tými, ktorí v kumulácii oboch druhov úrokov nevidia zásadný problém, až po tých, pre ktorých je kumulácia z rôznych dôvodov neprijateľná.3)
Dôvodom názorového rozkolu k problematike kumulácie je pravdepodobne nejasne formulovaná úprava zmluvy o úvere (§ 497 až 507 OBZ), v rámci ktorej nie je, podľa nášho názoru, možné ani z jedného ustanovenia jednoznačne vyvodiť záver pre alebo proti prípustnosti kumulácie,4)ako aj chýbajúca norma riešiaca konkurenciu oboch druhov úrokov na úrovni všeobecnej úpravy záväzkov. Z dôvodovej správy k návrhu vyplýva, že návrh má ambíciu tento problém vyriešiť novým znením v § 1114 ods. 1 návrhu (zvýraznené autorkou)
"[o]d poskytnutia do vrátenia peňažných prostriedkov je dlžník povinný platiť z dlžnej sumy úrok v dohodnutej výške, najviac však v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona".
Podľa dôvodovej správy k § 1114 návrhu
"[n]ajväčší problém a diskusia sa v poslednej dobe vyvinula ohľadom času, za ktorý sa majú platiť úroky - preto zákon stanovuje výslovne, že je to od poskytnutia do vrátenia prostriedkov a úrok sa počíta vždy len z dlžnej sumy, ako to vyplýva z § 503 ods. 3 OBZ."
J. Rohlíčková, podľa nášho názoru, správne poukazuje na možné problematické uplatnenie ustanovenia v praxi, ak znova dôjde k situácii omeškania dlžníka s vrátením požičanej sumy peňazí po tzv. zosplatnení spotrebiteľského úveru, keď sa do kolízie opätovne dostáva právny režim omeškania s platením úrokov z omeškania s režimom povinnosti platenia kapitálových úrokov v zmysle § 1114 návrhu až do zaplatenia dlhovanej sumy peňazí.5) Nad to sa žiada uviesť, že problém nevzniká iba pri tzv. zosplatnení, resp. pri vyhlásení predčasnej splatnosti dlhu zo zmluvy o úvere, ale aj pri odstúpení od zmluvy o úvere, ak je dlžník v omeškaní s vrátením dlhovanej sumy, keď vzniká veriteľovi právo požadovať za obdobie omeškania s platením právo na úrok z omeškania a súčasne právo na kapitálový úrok až do vrátenia dlhovanej sumy.6) Koniec koncov je konkurencia úrokov aktuálnou otázkou nielen pre spotrebiteľské, ale aj pre ostatné druhy vzťahov vzniknutých zo zmluvy o úvere alebo zo zmluvy o pôžičke, a to pre možnú otázku nadkompenzácie (o tom podrobnejšie ďalej).
Vo všeobecnosti má zákonodarca k dispozícii (minimálne) 4 alternatívy, akými vie otázku konkurencie oboch druhov úrokov vyriešiť: pohľadávka sa má úročiť (i) súčtom sadzieb oboch druhov úrokov, (ii) len sadzbou úrokov z omeškania, (iii) len sadzbou kapitálových úrokov alebo (iv) sadzbou, ktorá je vyššia.7) Z komparatívneho výskumu pritom vyplýva, že veľa nám príbuzných právnych poriadkov prijalo práve štvrtú alternatívu8)s možnosťou súčasného uplatnenia oboch druhov úrokov, len ak sa na tom zmluvné strany výslovne dohodnú. Účel úpravy je, zdá sa, vo všetkých prípadoch vo svojej podstate totožný - predísť nadkompenzácii bez výslovnej dohody medzi zmluvnými stranami vzhľadom na to, že kapitálový úrok, ako aj úrok z omeškania v zásade reparujú to isté - predstavujú kompenzáciu za užívanie peňazí. Kým kapitálové úroky predstavujú odmenu (prospech) za užívanie požičaných peňazí (a žiada sa dodať, že za užívanie
oprávnené
v súlade so zmluvou), právo na úrok z omeškania je forma kompenzácie veriteľa za
neoprávnené
zadržiavanie jeho kapitálu dlžníkom. Nie celkom správne je preto tvrdenie o odlišnej funkcii oboch druhov úrokov s poukázaním na sankčnú povahu úrokov z omeškania (v kontexte sankčnej povahy ako povahy trestajúcej).9) Úroku z omeškania je pripísaná "sankčná" povaha vzhľadom na sankciu ako štrukturálnu súčasť právnej normy10) (hypotéza - dispozícia - sankcia), keďže právo uplatňovať úrok z omeškania je následkom (sankciou) omeškania dlžníka s platením peňažného záväzku. Nič viac to však o prezumovanej trestajúcej povahe úroku z omeškania nehovorí a znenie § 519 OZ a obdobne pre obchodné vzťahy tiež znenie § 369b OBZ o započítaní úrokov na náhradu škody nasvedčujú skôr opačnému záveru.11)
Práve podobnosť funkcií kapitálového úroku a úroku z omeškania justifikuje také riešenie, v zmysle ktorého v tých prípadoch, v ktorých veriteľ získa možnosť si za rovnaký čas súčasne uplatniť oba druhy úrokov, by bolo vhodné "započítať" jeden typ úroku na druhý a úročiť ďalej pohľadávku len tým úrokom, ktorého sadzba je vyššia, a to v snahe vyhnúť sa riziku nadkompenzácie, inými slovami, dvojnásobnej reparácii toho istého. Novou formuláciou § 1114 ods. 1 návrhu sa tak problém, zdá sa, nadobro nevytráca, ale z dôvodu hroziacej nadkompenzácie nemožno vopred vylúčiť taký vývoj judikatúry,12) v ktorej bude veriteľovi priznaný nárok na kapitálový úrok, nie však nárok na úrok z omeškania (aspoň nie v rozsahu, v ktorom sa kryje s kapitálovým úrokom). Nové znenie § 1114 ods. 1 návrhu tak, podľa nášho názoru, problém nerieši, ale právnu otázku len akoby otáča (je možné priznať úrok z omeškania popri kapitálovom úroku?).
V závere sa žiada zamyslieť sa nad tým, čo predkladateľov návrhu viedlo k riešeniu prípustnosti kumulácie vo forme predloženého východiskového pravidla. Je všeobecne akceptovateľné - a navrhovaná úprava to zaiste reflektuje -, že záväzková úprava by mala byť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).