Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Najvyšší súd SR


Uznesenie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Obdo 1/2021 z 24.6.2021 (posudzovanie platnosti úkonov v konaniach vo veciach obchodného registra)

„I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o ktorej môže rozhodnúť len súd v civilnom sporovom konaní na základe žaloby podľa § 131 OBZ...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 30/2020 z 29.4.2021 (konflikt záujmov spoločníka a jeho zástupcu pri hlasovaní na valnom zhromaždení) - GLOSA I

„Keďže uznesenie valného zhromaždenia nie je právnym úkonom, na posudzovanie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia nemožno aplikovať všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o neplatnosti právnych úkonov. Z uvedeného dôvodu, kedy rozhodnut...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 61/2019 z 12.5.2020 (premlčanie pohľadávky bez dohodnutej splatnosti v obchodnom práve a právna povaha žiadosti o plnenie)

„Výzva veriteľa má podľa § 340 ods. 2 OBZ charakter právneho úkonu, preto platí, že premlčacia doba plynie odo dňa, keď sa právny úkon mohol uskutočniť (§ 391 ods. 2 OBZ). Premlčaniu splatnej pohľadávky, odvíjajúcej sa od práva veriteľa takúto spl...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 31/2020 z 25.11.2020 (dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok ako zvýhodňujúci právny úkon)

„Zvýhodňujúcim právnym úkonom podľa § 59 ZKR je aj dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok uzatvorená medzi úpadcom a ním spriazneným veriteľom, keďže ňou v rozpore so zásadou pomerného uspokojovania veriteľov dochádza k zániku pohľadávky spriazn...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 82/2018 z 29.11.2018 (náhrada škody a viazanosť trestným rozsudkom)

Pokiaľ je znakom skutkovej podstaty trestného činu, za ktorý bol žalovaný právoplatne odsúdený, spôsobenie škody, potom si súd rozhodujúci o žalobe poškodeného, ktorý bol so svojím nárokom na náhradu škody spôsobenej takýmto trestným činom odkázan...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 127/2017 z 30.1.2019 (povaha žaloby o určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky)

Žaloba o určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky nie je určovacou žalobou v zmysle § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov [ďalej len "OSP" alebo "Občiansky súdny poriadok"; § 137 písm. c) zákon...

Spor o platnosť právneho úkonu a zápis do katastra nehnuteľností

Autor sa v tomto príspevku venuje analýze postupu okresného úradu, katastrálneho odboru, v konaní o návrhu na vklad a v konaní o zázname v prípade určitých druhov sporov o platnosť právneho úkonu, na základe ktorého bol podaný návrh na vykonanie z...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 157/2017 z 11.10.2017 (R 21/2018) (prípustnosť dovolania a neodkladné opatrenia)

Dovolanie nie je podľa § 420 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Civilný sporový poriadok" alebo "CSP") prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd potvrdil uznesenie súdu ...

Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 224/2016 z 31.10.2017 (R 68/2018) (žaloba o určenie neplatnosti súhlasného vyhlásenia rodičov)

Právny poriadok Slovenskej republiky nevylučuje možnosť, aby sa ten, kto o sebe tvrdí, že je biologickým otcom maloletého dieťaťa, domáhal určenia neplatnosti súhlasného vyhlásenia rodičov podľa § 91 ods. 1 zákona o rodine. V konaní má kľúčový výz...