Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zákon o ochrane svedka v MPK do 18. 7. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona bol predložený opätovne, nakoľko z dôvodu predčasného ukončenia predchádzajúceho volebného obdobia neprebehol celý legislatívny proces v Národnej rade Slovenskej republiky.

Účelom predloženého návrhu zákona je prispôsobiť vykonávanie programu ochrany chráneného svedka (ďalej len „program ochrany“) súčasným podmienkam, zjednodušiť a zároveň skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny, ako aj schvaľovací proces programu ochrany. Znenie zákona o ochrane svedka bolo vypracované na základe skúseností z poskytovania ochrany a pomoci svedkom v programe ochrany, potrieb vyplývajúcich z aplikačnej praxe, ako aj  požiadaviek  štátnych orgánov, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na znižovaní hroziaceho nebezpečenstva voči svedkom poskytujúcim dôkazy v trestnom konaní pri objasňovaní závažnej trestnej činnosti. V návrhu sú zohľadnené aj odporúčania, ktoré vyplynuli z rokovaní s rezortnými a mimorezortnými zložkami, ktoré na programe ochrany participujú.

Podľa novej právnej úpravy sa má rozšíriť okruh trestných činov, pri ktorých je možné svedkovi poskytovať ochranu a pomoc v programe ochrany. Program ochrany sa má začať vykonávať na návrh rozšíreného okruhu subjektov a o návrhoch má naďalej rozhodovať komisia, ktorá rozhoduje aj o návrhu na ukončenie programu ochrany. Nový zákon už nebude obsahovať úpravu neodkladných opatrení, ale budú nahradené predbežným vykonávaním programu ochrany, o ktorom bude rozhodovať predseda komisie v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ohrozeného svedka. Na vykonávanie programu ochrany sa bude vyžadovať súhlas ohrozenej osoby s programom ochrany, ktorý nahradí písomnú ochrannú dohodu obsahujúcu pravidlá vykonávania ochrany a pomoci. Návrh zákona stanovuje aj povinnosti chráneného svedka a obsahuje aj úpravu vykonávania programu ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, v prípravnom konaní a v konaní pred súdom. V rámci oprávnení príslušného útvaru Policajného zboru bude možné program ochrany pri určitých situáciách vykonávať aj u osoby, voči ktorej bol program ochrany ukončený. Pri  medzinárodnej spolupráci sa program ochrany bude poskytovať nielen na žiadosť polícií iných štátov, ale aj na žiadosť medzinárodných organizácií a Medzinárodného trestného súdu.

V záujme zjednodušenia procesu poskytovania ochrany a pomoci zákon už neráta s prerušením vykonávania programu ochrany a obnovením vykonávania programu ochrany. Odstúpenie od ochrannej dohody a zánik programu ochrany sa zlučuje do ukončenia poskytovania ochrany a pomoci.

Navrhované zmeny si vyžadujú novelizovať aj súvisiace právne predpisy, a to zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 18. 7. 2024 v procese LP/2024/343. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.