Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Whistleblowing pri pozbavení výkonu štátnej služby policajtov

V článku reflektujeme pozbavenie výkonu štátnej služby policajtov zo strany súčasného ministra vnútra Mgr. Matúša Šutaja Eštoka (ďalej len "minister") s detailnou akcentáciou podporenou výkladovým oblúkom na daný prípad prostredníctvom určenia pomeru špeciality medzi dvomi osobitnými právnymi predpismi (ďalej len "OSPP") normatívne reglementujúcimi uvedený postup. In fine sa dostávame k prezentovaniu nášho subjektívneho právneho názoru k otázke zákonnosti takéhoto postupu na strane ministra bez opomenutia korektného reflektovania a posteriori glosovania argumentačnej línie názorových oponentov.

In the article, we reflect deprivation of state service police officers, by the current Minister of the Interior Mgr. Matúš Šutaj Eštok (hereinafter referred to as the "Minister") with a detailed emphasis supported by an explanatory arc for the given case through the determination of the specialty ratio between two special legal regulations (hereinafter referred to as the "OSPP") normatively regulating the mentioned procedure. In fine we come to presentation our subjective legal opinion on the question of the legality of such a procedure on the part of the minister without omitting the correct reflection and a posteriori glossing of the argumentative line of opinion opponents.

MARR, S.: Whistleblowing pri pozbavení výkonu štátnej služby policajtov; Justičná revue, 76, 2024, č. 5, s. 561 – 569.

Kľúčové slová: pozbavenie výkonu štátnej služby obvinených policajtov, kompetencie ministra v oblasti služobných pomerov príslušníkov policajného zboru, ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti, súhlas úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Key words: deprivation of the state service of the accused policemen, competences of the minister in field of service conditions of members of the police force, protection of whistleblowers of anti-social activity, consent of the Office for the Protection of Whistleblowers of Anti-Social Activities.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície; zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.


Úvod
Sme presvedčení, že doposiaľ anticipované obsahové zameranie nášho článku bez potreby "zbytočného" pátosu vyžaduje
in medias res
prechod k meritu veci. Tou je pozbavenie výkonu štátnej služby obvinených policajtov. O pozbavení výkonu štátnej služby týchto osôb ministrom sa takmer okamžite rozpútala diskusia, ktorá polarizovala a v súčasnosti aj naďalej polarizuje odbornú aj laickú verejnosť.
Kým časť odbornej verejnosti vníma rozhodnutie ministra ako "proti prúdové" a/alebo dokonca nezákonné, zvyšok ho považuje za splnenie zákonnej povinnosti.
Nie je našou snahou dehonestovať prípadných názorových oponentov, ani objektívnu prácu novinárov a relevantnú informačnú líniu politikov smerom k občanom, logicky motivovanú snahou získať voliča. Predmetný príspevok je vyjadrením nášho subjektívneho právneho názoru, ktorý týmto volá po odbornej vecnej diskusii. V reťazci logickej chronologickej argumentačnej súvzťažnosti rozvedieme uvedený právny názor cez konkrétnosti v nasledujúcich kapitolách tak, aby použitý výkladový oblúk čo možno najvyčerpávajúcejšie reflektoval rozhodné ustanovenia OSPP, ktoré upravujú otázku pozbavenia výkonu štátnej služby obvinených policajtov v nadväznosti na právnu úpravu
whistleblowingu.
V tejto spojitosti možno hovoriť
-
o zákone č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (ďalej len "zákon o štátnej službe"). [Poznámka autora: ponechanie pojmu "Železničnej polície" v názve nami ostatne uvedeného zákona je nedostatkom na strane zákonodarcu z dôvodu jeho obsolétnosti. Praktickou je konotácia v tomto smere poukazujúca, že bývalá Železničná polícia bola osobitným zákonom č. 574/2010 Z. z. o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov začlenená do Policajného zboru (ďalej len "PZ")];
-
o zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ").
1 Normatívne ukotvenie pozbavenia výkonu štátnej služby v zmysle zákona o štátnej službe
Z ustanovenia § 46 zákona o štátnej službes marginálnou rubrikou "Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby", indikujúcou
nedefinitívny charakter tohto inštitútu
, vyplýva, že "
policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho
ďalšie
ponechanie
vo výkone štátnej služby
ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že
porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo spáchal
trestný čin
."
1)
(Zvýraznenia sú vyznačené autorom S. M.; uvedené platí pre celý text tohto príspevku.)
Pojem "musí" má charakter imperatívny, neposkytujúci možnosť odchýlenia sa od zákonného príkazu dočasne pozbaviť policajta výkonu štátnej služby, ak sú splnené zvyšné zákonodarcom predpokladané podmienky.
Použitie podmieňovacieho spôsobu identifikujeme prostredníctvom zákonodarcom použité ho pojmu "ak" v § 46 ods. 1 zákona o štátnej službe,
alinea
prvá, časť vety za čiarkou. Tu uvádzame repliku v tom smere, že § 46 má charakter prísne imperatívny, od obsahu ktorého sa v žiadnom prípade nemožno odchýliť, ak sú splnené zákonné podmienky.
Týmito podmienkami sú:
-
ponechanie policajta vo výkone štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo
(normotvorca použitím vylučovacej spojky "alebo" predpokladá eventualitu, ako aj kumulatívne splnenie viacero podmienok, nie však obligatórne);
-
ponechanie policajta vo výkone štátnej služby by ohrozovalo priebeh objasňovania jeho konania a
... (v tomto prípade použitie spojky "a" v právnom texte signifikantne sprítomňuje potrebu kumulatívne vyčerpať jednu a/alebo ďalšie dve podmienky). Týmito sú:
-
dôvodné podozrenie z porušenia služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom alebo
-
dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu.
Na tomto mieste obraciame našu pozornosť k výkladu pojmových znakov nachádzajúcich sa v nami už citovanom právnom texte. Nedostatkom na strane zákonodarcu je, podľa nás, absentujúca legálna definícia pojmového znaku "
dôležitý záujem štátnej služby
", a to práve vo svetle glosovaného personálneho rozkazu ministra o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby a s tým spojeným polarizovaním verejnej mienky.
A tempo
v rovine úvah
de lege ferenda
preto na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).