Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 4/2021

4/2021

Doložka "ako stojí a leží" - právna úprava a aplikačná prax

JUDr. Alexander Bröstl ml.

V príspevku sa zameriavame na hľadanie významu doložky „ako stojí a leží“ v právnej úprave a aplikačnej praxi. Základnou otázkou, ktorú chceme zodpovedať, je, či sa táto doložka vzhľadom na § 501 O...

Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim po 14. septembri 2021

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

V snahe zabrániť krachu cestovných kancelárií boli v máji 2020 prijaté prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, ...

Využitie mediácie v súdnych sporoch z pohľadu sudcu - má mediácia v súdnych sporoch budúcnosť?

Ing. Bronislava Švehláková

Využívanie mediácie súdmi je najmä v poslednom období často diskutovanou otázkou. Mediátori považujú mediáciu za jeden z najefektívnejších nástrojov pre sudcov. Nielenže môže skrátiť dĺžku súdneho ...

Obsah vydania

Vydáva

recenzovaný dvojmesačník, ročník VII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 31348262.

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Skýpalová

Tajomník redakčnej rady: JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Redakčná rada: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš; JUDr. Katarína Gešková, PhD.; doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.; doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.; JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.; prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.; doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová; tel.: +421 2 58 10 20 31; casopisy@wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, e-mail: sukromnepravo@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorský­mi dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Za obsah autorského diela zodpovedá autor.

Autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa ich obsahu.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné predplatné je 93,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba, návrh a úprava obálky: Pavol Markov – PAMART

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 16. 9. 2021

EV 5124/15

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

ISSN 1339-8652

Editoriál

Vážení čitatelia,

v štvrtom čísle časopisu Súkromné právo Vám opäť prinášame zaujímavé príspevky týkajúce sa aktuálnych tém.

Na úvod ponúkame zaujímavý článok venovaný doložke „ako stojí a leží“ v právnej úprave a apli­kačnej praxi v kontexte § 501 OZ. Ďalší článok je venovaný pravidlám ovplyvňujúcim započítanie v insolvenčnej situácii, ktorá ešte nebola zistená. Tento diskurz je zároveň zasadený do rámca insol­venčných pravidiel Európskej únie.

Nasledujúci článok sa venuje právu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným na informácie v súvislosti s rozhodnutím R 44/2019, ktoré výrazným spôsobom zasiahlo do tohto práva. Autor v prí­spevku objasňuje, prečo nepovažuje závery R 44/2019 za vhodné a formuluje návrhy de lege ferenda.

Nasleduje nanajvýš aktuálny príspevok venovaný odstúpeniu od zmluvy o zájazde cestujúcim po 14. septembri 2021 v súvislosti s uplynutím lehoty na vrátenie platieb za nerealizované zájazdy pri­jatej prechodnými ustanoveniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou tykajúcou sa COVID-19 zá­kona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu.

V tomto čísle vám ponúkame tiež viacero zaujímavých glos. Prvým glosovaným je uznesenie Naj­vyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Obdo 1/2021 z 24. 6. 2021 o posudzovaní platnosti úkonov v konaniach vo veciach obchodného registra. Veríme, že Vás záujme aj glosa k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 512/2020 z 20. 4. 2021 o obchodnom vedení a konaní obchodnej spoločnosti navonok v pra­covnoprávnych vzťahoch.

V rámci našej novinky, mediačnej sekcie, sa príspevok venuje využitiu mediácie v súdnych sporoch z pohľadu sudcov. Mediačnú sekciu zároveň dopĺňajú informácie o Projekte ADR s názvom „Budo­vanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.

Veríme, že príspevky aktuálneho čísla budú pre Vás nápomocné a budú pre Vašu prax prínosom.