Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim po 14. septembri 2021

V snahe zabrániť krachu cestovných kancelárií boli v máji 2020 prijaté prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spo­jených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnika­nia v cestovnom ruchu (ďalej aj „zákon o zájazdoch“). Prevažná väčšina týchto ustanovení stráca svoj význam uplynutím lehoty na vrátenie platieb za nerealizované zájazdy 14. septembra 2021. Režim odstúpenia od zmluvy cestujúcim môže v dôsledku zachovania použiteľnosti prechodného ustanovenia § 33a ods. 12 zákona o zájazdoch ešte dlhodobo spôsobovať spory ohľadom povinnosti cestujúceho zaplatiť odstupné podľa § 21 ods. 1 zákona o zájazdoch.

 

 

 

Úvod
V minulosti sme sa zaoberali novelizáciou zákona o zájazdoch zákonom č. 136/2020 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 29. mája 2021 uplatňujú osobitné pravidlá § 33a (Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19).
1)
Kľúčovou charakteristikou zmien, ktoré sme analyzovali, bolo dosiahnutie odkladu vrátenia platieb za zájazd z dôvodu zachovania likvidity cestovných kancelárií a zavedenie osobitných postupov zmeny a ukončenia zmluvy o zájazde. Nemožno opomenúť aj nami dávnejšie avizovaný možný rozpor slovenského riešenia s európskym právom, pričom táto eventualita vyplýva aj z nedávneho tlačového komuniké Európskej komisie.
2)
V tomto príspevku sa zameriavame iba na aplikovateľnosť a význam § 33a zákona o zájazdoch po 14. septembri 2021. Hoci na prvý pohľad by sa mohlo javiť, že uplynutím osobitných lehôt na dohodu o zmene zájazdu (náhradný zájazd) 31. augusta 2021 a vrátenie peňazí cestujúcim (14. septembra 2021) sa § 33a zákona o zájazdoch stáva prakticky obsolétnym, poukážeme na ustanovenia, ktoré sú stále aktuálne aplikovateľné.
Ruka v ruke s otázkou, ktoré ustanovenia § 33a zákona o zájazdoch
stricto sensu
ešte od 15. septembra 2021 použiteľné, poukážeme na otázky výkladu právnej úpravy, keďže účel § 33a zákona o zájazdochhrá významnú úlohu v tomto nepochybne
ad hoc
legislatívnom počine. Rovnako poukážeme na otázku výkladu zmluvných podmienok vo vzťahu k pojmu "neodvrátiteľná a nepredvídateľná okolnosť", ak mimoriadna situácia v Slovenskej republike trvá už vyše roka.
Použiteľnosť § 33a po 14. septembri 2021
Použiteľnosť ustanovení v § 33a zákona o zájazdoch je založená na hypotéze trvania mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu.
Z hľadiska uplatniteľnosti niektorých ustanovení nie je však rozhodné, či táto situácia znemožňuje poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde (§ 33a ods. 1 zákona o zájazdoch) alebo nie. Podľa § 33a ods. 12 zákona o zájazdoch aj v prípade, ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).