Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 3/2011

ISSN 2729-9228 (online) ISSN 0032-6984 (tlačené vydanie)

Obsah vydania

Ďalšie informácie

LICENCIA

Zaslaný rukopis je slovesným autorským dielom osoby, ktorá ho vytvorila („autor“). Osoba, ktorá rukopis do redakcie zaslala, ubezpečuje vydavateľa, že je autorom zaslaného rukopisu, respektíve je nositeľom práv, ktoré ju podľa platných právnych predpisov oprávňujú udeliť vydavateľovi súhlas na použitie diela v nižšie uvedenom rozsahu a/alebo autor v danom prípade koná v mene a na účet svojho zamestnávateľa. Autor zaslaním rukopisu udeľuje vydavateľovi súhlas použiť rukopis („licencia“), a to na všetky spôsoby jeho použitia známe k momentu jeho zaslania redakcii (najmä § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení, autorský zákon), a to bez vecného alebo územného obmedzenia licencie a po dobu trvania majetkových práv k takémuto predmetu ochrany (§ 32 autorského zákona). Vydavateľ je najmä oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby: (i) vyhotovovať rozmnoženiny rukopisu a archivovať ich, (ii) zaradiť a vydať rukopis v časopise Právny obzor, (iii) zaradiť rukopis do iného súborného diela alebo ho spojiť s iným dielom a následne ho vydať, a to najmä v podobe zborníka, v inej forme tlačenej alebo elektronickej publikácie, (iv) verejne rozširovať a verejne sprístupniť rukopis najmä prostredníctvom siete internet, (v) uložiť/nahrať rukopis na dátové nosiče a verejne ich rozširovať a sprístupňovať, (vi) uložiť/nahrať rukopis do elektronických alebo iných databáz, počítačových systémov a v rámci nich rukopis verejne rozširovať, sprístupňovať a/alebo uskutočňovať jeho uvedenie na verejnosti, (vii) preložiť rukopis do iných jazykov. Autor poskytuje vydavateľovi licenciu bezodplatne a ako nevýhradnú. Vydavateľ je oprávnený udeliť súhlas tretej osobe na použitie rukopisu v rozsahu udelenej licencie („sublicencia“). Vydavateľ aj autor sú oprávnení požiadať druhú stranu o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy podľa 65 ods. 4 autorského zákona. Vydavateľ a autor sa zároveň dohodli, že autor nie je oprávnený udelenú licenciu jednostranne vypovedať alebo od licencie odstúpiť.

POKYNY PRE AUTOROV

1. Rukopis musí byť napísaný v programe umožňujúcom tvorbu textového dokumentu (napr. program MS Word). Rukopis je potrebné zasielať elektronicky na adresu usapvera@savba.sk. Spolu s rukopisom poskytne autor aj nasledujúce informácie: adresu bydliska, názov pracoviska, pracovnú pozíciu a číslo bankového účtu, na ktorý autor požaduje poslať honorár.

2. Rukopis obsahuje názov v slovenskom a anglickom jazyku. Jeho súčasťou je abstrakt v anglickom jazyku (20 riadkov), kľúčové slová (3 − 5) a zoznam použitej literatúry (bibliografia) zostavený v abecednom poradí.

3. Rukopis musí spĺňať požiadavky na formu: veľkosť písma 12; font písma Times New Roman; riadkovanie 1,5; počet úderov na stranu vrátane medziznakových medzier 60; počet riadkov na stranu 30. Rozsah rukopisu je 20 až 25 normostrán. Správy z vedeckého života, recenzie a anotácie 5 strán a menej.

4. Rukopis musí byť zostavený prehľadne a zrozumiteľne. Rukopis je potrebné členiť do kapitol, prípadne doplnených o medzititulky, a dodržiavať zásadu jedna myšlienka = jeden odsek. V texte je potrebné zachovávať jednotnú terminológiu. Strany rukopisu je potrebné číslovať.

5. Poznámky pod čiarou je potrebné uvádzať priebežne. V prvej poznámke pod čiarou uvedie autor meno a priezvisko, dosiahnuté tituly a pracovisko, na ktorom dielo vytvoril. V druhej poznámke pod čiarou uvedie autor informáciu, či bolo dielo vytvorené aj vďaka finančnej podpore niektorej z grantových schém.

6. Citácie je potrebné v texte priebežne indexovať a uvádzať ich ako poznámku pod čiarou. Pri citáciách je potrebné dodržiavať jednotnú formu. Vzory citácií sú uvedené webovej stránke www.pravnyobzor.sk.

7. Vydavateľ zabezpečuje jazykovú úpravu textu.

8. O výsledku recenzného konania informuje vydavateľ autora elektronicky e-mailom. Recenzné konanie (hodnotenie) je bezodplatné. Autor v súvislosti s posúdením a prípadným zverejnením rukopisu ako autorského diela neplatí vydavateľovi žiadne poplatky.

9. Rukopis, ktorý nebude v časopise zverejnený, bude na požiadanie vrátený autorovi.

10. Vydavateľ dodržiava pravidlá publikačnej etiky a správnej publikačnej praxe, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.pravnyobzor.sk. Zaslaním rukopisu do redakcie sa autor zaväzuje postupovať v súlade s týmito pravidlami.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

O časopise

Právny obzor je najstarší právnický časopis na Slovensku a rovnako patrí medzi najstaršie v celom regióne strednej Európy. Časopis vychádza kontinuálne od roku 1917. V súčasnosti vychádza každoročne 6 čísel v slovenskom jazyku a jedno špeciálne číslo v anglickom jazyku.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

Právny obzor is the oldest law review published in Slovakia and also one of the oldest law review in whole region of Central Europe. The review has been published continuously since 1917. Nowadays 6 issues of the review are published annually in Slovak language plus one special issue of the review in English language.

Právny obzor is peerreviewed journal and is indexed in SCOPUS and HeinOnline database (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS).

Hlavná redaktorka|Editor-in-Chief: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Výkonný redaktor|Executive Editor:  JUDr. Viliam Janáč, PhD.

Tajomníčka|Secretary: Mgr. Andrea Škopová, PhD.

Redakčná rada|Editorial Board: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.; JUDr. Jan Bárta, CSc. (Praha); prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.; doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.; prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (Praha); doc. Dr. Ivan Halász, PhD. (Budapešť); doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.; doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.; JUDr. Peter Kukliš, CSc.; prof. James E. Moliterno (Lexington, VA, USA); prof. dr. hab. Krzystof Skotnicki (Łódź); prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.; Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. (Brusel); doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.; prof. Wouter Veraart (Amsterdam)