Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Karel Malý, Michal Tomášek et. al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Historické impulzy rozvoje práva

Karel Malý, Michal Tomášek et. al. Nové jevy v právu na počátku 21. století. Historické impulzy rozvoje práva
Praha: Karolinum, 2009, 341 strán, ISBN 978-80-246-1686-5
Prof. JUDr.
Jozef
Beňa
CSc.
Katedra právnych dejín Právnická fakulta UK
Päťzväzková monografia, dielo dvoch stoviek vedeckých pracovníkov Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, takú monumentálnu podobu má výstup, riešenie vedecko-výskumnej úlohy s názvom "Nové javy v práve na počiatku 21. storočia". Tak vstúpila do nového storočia, ktorým začína aj nové tisícročie, materská fakulta nielen českých, ale i slovenských právnických fakúlt. Reagujúc na výzvu prítomnosti, ale najmä budúcnosti, dôstojne si týmto spôsobom uctil excelentný stánok českej jurisprudencie rovnomennou medzinárodnou vedeckou konferenciou (v dňoch 17. a 18. apríla 2008) aj 660. výročie založenia Univerzity Karlovej.
Prvým dielom päťzväzkovej monografie je recenzovaný
opus
s názvom
Historické impulzy rozvoja práva.
Tvorí ho päť veľkých kapitol z právnych dejín minulého i počiatku tohto storočia, konkrétne: 1. Sociálne zákonodarstvo a premeny majetkových práv; 2. Ústavnoprávne impulzy v právnom vývoji v 20. storočí; 3. K premenám československej ústavnosti v 60. rokochdvadsiateho storočia; 4. Štát a cirkev v právnych dejinách; 5. Rímskoprávna kultúra a jej súčasné pôsobenie. Každá kapitola je ďalej štrukturalizovaná. Skladá sa zo základnej, obsahovo meritórnej časti a niekoľkých podkapitol k niektorým osobitným problémom, resp. špecifickým aspektom predmetu bádania. Autorský kolektív recenzovaného diela tvoria členovia Katedry právnych dejín a Ústavu právnych dejín PF UK na čele s emeritným rektorom UK, profesorom K. Malým, ďalej štvorica profesorov histórie práva (resp. rímskeho a cirkevného práva) - M. Skřejpek, J. Kuklík, K. Adamová, R. Trettera, ďalej docenti - L. Soukup, V. Kindl, R. Seltenreich, D. Falada a pedagogickými a vedeckými pracovníkmi - Z. Horákom, P. Bělovským, P. Skřejpkovou, R. Petrášom. Autorom jednej podkapitoly je prof. A. Dziadzio z Krakova. Spolu dvadsať právnych historikov je kolektívnym autorom prvého diela penta-knihy. Desať percent autorov z dvestočlenného výskumného kolektívu, vytvorilo a prezentovalo dvadsať percent z celkového päťzväzkového monumentálneho diela českej právnej vedy. Tvoria jednotu s pozitívnoprávnou jurisprudenciou, s právnou teóriou a súčasne tieto časti právnej vedy kontaktujú premostením so všeobecnou históriou, politológiou a filozofiou, so spoločenskými vedami vôbec.
Právni historici mali podľa grantového projektu dať odpovede na otázky: ako môže byť právna história užitočná v premenách a pri tvorbe nového práva, aké poznatky môže priniesť pre súčasnú legislatívu a právne otázky, a ďalej aké podnety môže dať pre úvahy o smerovaní právneho poriadku domáceho i európskeho. Mali tiež priniesť historicky overiteľné doklady o možnostiach aj nemožnostiach právnej úpravy spoločenských vzťahov, doklady o pôsobení práva v minulosti a o úspešnosti minulých riešení. O takúto odpoveď a svojho druhu ponuku bol dopyt v normotvorbe, v právnom vedomí, ale aj v právnej praxi (na súdoch, v advokácii), ktorá sa musela, pri aplikovaní reštitučného zákonodarstva, ale najmä renesancii súkromnoprávneho myslenia vracať hlboko do 20. storočia, často do modelov demokratického právneho poriadku medzivojnového Československa. Ako odpo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).