Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 2/2021

2/2021

Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu z pohľadu korporačného práva a civilného procesu

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

V článku sa autor snaží odôvodniť, že ani v prípade neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nedochádza automaticky k obnoveniu právneho stavu týkajúceho sa právneho predchodcu, skutočného s...

Preferencia platnosti právnych úkonov - odkiaľ, kam a kade

JUDr. Alexander Bröstl ml.

V debatách o vadách právnych úkonov je veľmi populárny argument o princípe preferencie ich platnosti. Často bez toho, aby boli bližšie pomenované jeho pramene alebo pravidlá aplikácie. Príspevok su...

Rodičovská dohoda - schválená súdom verzus uzatvorená v mediácii

JUDr. Dagmar Tragalová

Súčasne spoločensko-ekonomické, sociálne a politické podmienky a zmeny v spoločnosti si vyžadujú nový prístup ku konfliktom a k spôsobu riešenia sporov v oblasti súkromnoprávnych vzťahov. Zákonom č...

Obsah vydania

Vydáva

recenzovaný dvojmesačník, ročník VII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 31348262.

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Skýpalová

Tajomník redakčnej rady: JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Redakčná rada: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš; JUDr. Katarína Gešková, PhD.; doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.; doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.; JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.; prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.; doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová; tel.: +421 2 58 10 20 31; casopisy@wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, e-mail: sukromnepravo@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorský­mi dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Za obsah autorského diela zodpovedá autor.

Autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa ich obsahu.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október. Celoročné predplatné je 93,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba, návrh a úprava obálky: Pavol Markov – PAMART

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 29. 4. 2021

EV 5124/15

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

ISSN 1339-8652

Editoriál

Vážení čitatelia,

v druhom čísle časopisu Súkromné právo Vám opäť prinášame zaujímavé príspevky týkajúce sa aktuálnych tém.

Na úvod ponúkame zaujímavú štúdiu venovanú neplatnosti a odstúpeniu od zmluvy o prevode obchodného podielu. Autor sa v článku snaží odôvodniť, že ani v prípade neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nedochádza automaticky k obnoveniu právneho stavu týkajúceho sa právneho predchodcu, skutočného spoločníka v obchodnej spoločnosti ako celku.

Na úvodnú štúdiu nadväzuje nasledujúci článok, ktorý sa tiež zaoberá neplatnosťou a odstúpením od zmluvy o prevode obchodného podielu, konkrétne vyporiadacím vzťahom medzi prevodcom a nadobúdateľom, ktorý vznikol v dôsledku neplatnej alebo zrušenej zmluvy o prevode obchodného podielu.

Ústrednou tematikou ďalšieho článku je preferencia platnosti právnych úkonov. Článok v súvislosti s týmto princípom sumarizuje súčasne judikatórne a legislatívne východiská, pričom poukazuje na viaceré významné aspekty, ktoré si zasluhujú diskusiu.

Veríme, že Vás záujme aj glosa, ktorú sme si pre Vás pripravili v tomto čísle. Ide o rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 17/2019 z 30. 11. 2020 o jednorazovej náhrade za zákonné vecne bremeno podľa zákona č. 66/2009 Z. z.

Na záver by sme vás radi oboznámili s našou novinkou, mediačnou sekciou. V nej sa venujeme rodičovskej dohode. Konkrétne autorka porovnáva túto dohodu z hľadiská jej schválenia súdom verzus jej uzatvorenia v mediácii.

Veríme, že príspevky aktuálneho čísla budú pre Vás nápomocné a budú pre Vašu prax prínosom.