Online časopis

Súkromné právo 2/2021

2/2021

Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu z pohľadu korporačného práva a civilného procesu

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

V článku sa autor snaží odôvodniť, že ani v prípade neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nedochádza automaticky k obnoveniu právneho stavu týkajúceho sa právneho predchodcu, skutočného s...

Preferencia platnosti právnych úkonov - odkiaľ, kam a kade

JUDr. Alexander Bröstl ml.

V debatách o vadách právnych úkonov je veľmi populárny argument o princípe preferencie ich platnosti. Často bez toho, aby boli bližšie pomenované jeho pramene alebo pravidlá aplikácie. Príspevok su...

Rodičovská dohoda - schválená súdom verzus uzatvorená v mediácii

JUDr. Dagmar Tragalová

Súčasne spoločensko-ekonomické, sociálne a politické podmienky a zmeny v spoločnosti si vyžadujú nový prístup ku konfliktom a k spôsobu riešenia sporov v oblasti súkromnoprávnych vzťahov. Zákonom č...

Obsah vydania