Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu a vyporiadanie medzi jej účastníkmi

Autorka sa v článku zaoberá vyporiadacím vzťahom medzi prevodcom a nadobúdateľom, ktorý medzi nimi vznikol ako dôsledok neplatnej alebo zrušenej zmluvy o prevode obchodného podielu. Vzájomné práva a povinnosti vo vyporiadacej fáze ich vzťahu sa však netýkajú iba vrátenia obchodného podielu (resp. obnovenia pozície spoločníka v obchodnej spoločnosti) oproti vráteniu kúpnej ceny alebo iného protiplnenia. Z pohľadu korporačného práva mal nadobúdateľ voči obchodnej spoločnosti postavenie riadneho spoločníka, a preto všetky vyplatené plnenia zo strany spoločnosti vrátane podielu na zisku, vyrovnacieho podielu, výplaty z kapitálových fondov sú považované za plnenia vyplatené skutočnému spoločníkovi. Rovnako všetky povinnosti, ktoré na seba domnelý spoločník prebral, sú považované za povinnosti prevzaté skutočným spoločníkom (príplatková povinnosť, prevzatie záväzku na nový vklad). Pre vzájomný vyporiadací vzťah to potom znamená, že predmetom vyporiadania nebude len nadobudnutie účasti na spoločnosti a vyplatené protiplnenie, ale tiež vyplatené plnenia domnelému spoločníkovi zo strany spoločnosti, ako aj úhrady plnení v prospech spoločnosti, ktoré by za bežných okolností mali postihnúť skutočného spoločníka.

Neplatnosť alebo zrušenie zmlúv o prevode účasti na obchodnej spoločnosti v dôsledku odstúpenia so sebou okrem zmien v korporátnych vzťahoch v rámci obchodnej spoločnosti prináša tiež zmeny vo vzťahu medzi prevodcom a nadobúdateľom obchodného podielu. Neplatná zmluva o prevode alebo zrušená zmluva v dôsledku odstúpenia medzi prevodcom a nadobúdateľom v zásade nevyvoláva zamýšľané právne účinky. Nadobúdateľ obchodného podielu buď nikdy platne nenadobudol obchodný podiel, alebo mu v dôsledku odstúpenia vzniká povinnosť obchodný podiel previesť späť na pôvodného spoločníka, pretože viac neexistuje titul na ponechanie si obchodného podielu ako účasti na spoločnosti. Neplatnosť a odstúpenie vyvolávajú povinnosť vydať zo zmluvy poskytnuté plnenia. Práve tento vyporiadací vzťah, inými slovami, práva a povinnosti medzi prevodcom a nadobúdateľom obchodného podielu, bude predmetom posúdenia v tomto článku. Naopak, nebudeme sa zaoberať korporačnými súvislosťami neplatného alebo zrušeného prevodu a vnútorných vzťahov medzi skutočným a domnelým spoločníkom na jednej strane a obchodnou spoločnosťou na druhej strane, ako ani procesnými súvislosťami tejto problematiky vzhľadom na to, že táto téma je predmetom spracovania v inom článku.
1)
Na tam prezentované závery v tomto článku nadviažeme.
Ešte skôr, než začneme rozoberať konkrétne práva a povinnosti medzi prevodcom a nadobúdateľom, žiada sa ustáliť, ktoré zákonné pravidlá sa na tento vzťah použijú. Na riešenie tejto situácie sa totiž ponúka viac než jeden súbor vyporiadacích pravidiel.
1. Držba alebo bezdôvodné obohatenie?
Neplatná zmluva vo všeobecnosti (bez ohľadu na to, či je neplatná absolútne, alebo relatívne) nevyvoláva vecnoprávny účinok. Nadobúdateľ sa tak nestáva vlastníkom veci, hoci ju vďaka odovzdaniu na základe zmluvy má vo svojej dispozícii a užíva ju s vedomím, že je jej vlastník. Aj obchodný podiel ako súbor práv a povinností spoločníka možno vecnoprávne "držať", držba sa totiž nevzťahuje iba na veci, ale tiež na práva, ak ich povaha pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon (§ 129 ods. 2 OZ). Núka sa tak riešenie vzájomného vzťahu medzi prevodcom a nadobúdateľom cez úpravu držby (§ 130 až 131 OZ). Na druhej strane plnenie z neplatnej zmluvy je štandardne bezdôvodným obohatením a ak ide o zmluvu vzájomnú, obidve zmluvné strany majú voči sebe postavenie obohateného a ukráteného s povinnosťou vydať všetko, čo nadobudli na základe neplatnej zmluvy (plnenie z neplatnej zmluvy je podraditeľné pod osobitnú skutkovú podstatu bezdôvodného obohatenia vzniknutého na základe plnenia z neplatného právneho úkonu podľa § 451 ods. 2 OZ, druhá skutková podstata). Pri vyporiadaní plnení poskytnutých na základe neplatnej zmluvy tak potenciálne dochádza k prelínaniu dvoch právnych úprav.
Kolízia dvoch súborov vyporiadacích pravidiel by sa nejavila až tak problematická, ak by oba vyvolávali rovnaké právne dôsledky. Materiálne je však medzi majetkovým vyrovnaním vo vzťahu vlastník - držiteľ a vo vzťahu obohatený - ukrátený z neplatnej zmluvy niekoľko nezanedbateľných rozdielov. Zrejme najpodstatnejší rozdiel súvisiaci s vyporiadaním plnení zo zmlúv je možnosť (dobromyseľného obohateného, resp. oprávneného držiteľa) dovolať sa odpadnutia obohatenia. Oprávnený držiteľ počas celej doby oprávnenosti jeho držby (trvania jeho dobrej viery v oprávnenosť držby nad vecou) drží vec pre seba a má právo správať sa k veci ako jej vlastník. To znamená, že ak ju spotrebuje, zničí alebo sa vec bez jeho zavinenia stratí, poškodí, stratí niektorú zo svojich kvalitatívnych vlastností, voči skutočnému vlastníkovi veci nemá povinnosť nahradiť stratu jeho vlastníctva či pokles na jej hodnote.
2)
Na druhej strane v práve bezdôvodného obohatenia sa v rovnakých situáciách, v ktorých by oprávnený držiteľ nemal povinnosť vlastníkovi nič nahrádzať, obohatený držiteľ nemôže s odvolaním na svoju dobrú vieru zbaviť povinnosti plniť ukrátenému, ale v situácii, v ktorej nevie vydať predmet obohatenia, musí zaň poskytnúť peňažnú náhradu (§ 458 ods. 1 druhá veta OZ).
3)
Odlišne je tiež normovaná povinnosť nahradiť náklady vynaložené na cudziu vec. Kým úprava držby znova rozlišuje v následkoch medzi oprávnenou a neoprávnenou držbou, náhrada nákladov na vec je riešená v bezdôvodnom obohatení jednotne, bez ohľadu na dobromyseľnosť obohateného.
4)
Nakoniec bezdôvodné obohatenie na rozdiel od držby výslovne adresuje niektoré špecifické otázky týkajúce sa neplatných zmlúv, typicky vylučuje kondikciu v prípade neplatnosti zmluvy len pre nedostatok (dohodnutej) formy (§ 455 ods. 1 OZ)
5)
alebo vzájomnosť plnení poskytnutých na základe neplatnej alebo zrušenej zmluvy (§ 457 OZ). Je vidieť, že voľba súboru vyporiadacích pravidiel môže významným spôsobom ovplyvniť obsah a vzájomný pomer reštitučných povinností v horizontálnom vzťahu medzi prevodcom a nadobúdateľom obchodného podielu. Výber by sa preto mal zakladať na starostlivom uvážení všetkých možných dôsledkov pre špecifický vyporiadací vzťah medzi skutočným a domnelým spoločníkom a nie na hode mincou len preto, že problematika jednoducho spadá súčasne do dvoch rôznych svetov právnej regulácie.
Prikláňame sa k riešeniu vzťahu z neplatnej zmluvy o prevode obchodného podielu cez pravidlá o bezdôvodnom obohatení. Hoci má prevodca z neplatnej zmluvy voči nadobúdateľovi postavenie majiteľa obchodného podielu a pred ich vzájomným postavením vlastník - držiteľ nemožno zatvárať oči, bezdôvodné obohatenie predsa len na problém vyporiadania neplatných zmlúv nahliada cielene, inými slovami, predstavuje oproti úprave držby špeciálnu reguláciu. V prvom rade nemožno prehliadať, že plnenie z neplatnej zmluvy spadá pod osobitnú skutkovú podstatu bezdôvodného obohatenia osobitne venovanej práve plneniam z neplatných právnych úkonov. Ak sa núka možnosť aplikovať na situáciu inštitút, ktorého účelom je riešenie práve takýchto špecifických situácií, žiada sa uprednostniť ho pred všeobecnejšou reguláciou. S tým súvisí potreba uprednostniť bezdôvodné obohatenie osobitne normujúce konkrétne aspekty vyporiadania neplatných zmlúv. Ak na jednej strane pri vzájomných neplatných zmluvách dovodzujeme, že strana zmluvy by nemala mať možnosť - napriek tomu, že mohla byť v dobrej viere - dovolať sa odpadnutia obohatenia, lebo tomu bráni charakter zmluvy ako podkladu pre recipročnú výmenu plnenia a protiplnenia, toto uzrozumenie strán o tom, že prijímajú plnenie za odplatu a nie bezodplatne, sa žiada rešpektovať aj vo vyporiadacom vzťahu.
6)
Ak by sa strany vyporiadavali cestou oprávnenej držby, dobromyseľný obohatený, ktorý napríklad nevedel o dôvode neplatnosti zmluvy, by sa mohol úspešne dovolať toho, že obohatenie viac netrvá, čím by do dôsledkov prijal toto plnenie bezodplatne. Táto strana by sa tak mohla úspešne dovolať vrátenia kúpnej ceny, nemusela by však vracať prijaté protiplnenie. Navyše, z podobných dôvodov vyvodzujeme osobitný spôsob ocenenia obohatenia, ak ide o obohatenie prijaté na základe vzájomnej zmluvy (pozri ďalej).
Špecialita vyporiadania zmlúv v rámci bezdôvodného obohatenia sa prejavuje aj v iných súvisiacich otázkach. Ak na jednej strane Občiansky zákonník zakazuje vrátiť plnenie prijaté zo zmluvy, ktorá je neplatná pre nedostatok formy, ten istý subjekt by nemal mať súčasne právo na vydanie toho istého plnenia cestou úpravy držby. To isté platí pre iné prípady, keď právo bezdôvodného obohatenia kondikciu (nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia) vylučuje.
7)
Nakoniec sa žiada vziať do úvahy osobitosť právnych vzťahov vzniknutých pri neplatnom prevode obchodného podielu ako účasti na spoločnosti. Táto neplatnosť sa nevyhnutne dotkne okrem prevodcu a nadobúdateľa, ako skutočného a domnelého spoločníka, v určitej miere aj samotnej obchodnej spoločnosti (pozri ďalej). Bezdôvodné obohatenie je na rozdiel od držby oveľa viac plastické a ponúka riešenia pre kompenzáciu aj v trojstranných vzťahoch. Vzájomné nároky z neplatnej zmluvy o prevode obchodného podielu preto budeme riešiť cez bezdôvodné obohatenie a nie cestou vzťahu vlastník - držiteľ.
8)
Na rozdiel od vyporiadania neplatných prevodných zmlúv, pri posúdení následkov odstúpenia od zmluvy o prevode účasti na spoločnosti budeme vychádzať z iných pravidiel. Obchodný zákonník normuje následky odstúpenia osobitne v § 351 ods. 2 OBZ. Nárok na vrátenie plnenia zo zmluvy zrušenej odstúpením nie je nárokom z bezdôvodného obohatenia, ale osobitným nárokom zmluvnej povahy, pretože odstúpenie podľa Obchodného zákonníka
9)
nespôsobuje spätné zrušenie právneho titulu pre plnenie, ale len obsahovú zmenu vo vzťahu medzi zmluvnými stranami.
10)
Tak, ako sa odstúpenie oproti neplatnosti v určitých aspektoch prejavuje v korporačnej a procesnej rovine,
11)
aj vo vyporiadaní v horizontálnom vzťahu medzi prevodcom a nadobúdateľom sa prejaví skutočnosť, že nadobúdateľ bol po dobu trvania zmluvy skutočným spoločníkom tak voči spoločnosti, ako aj voči prevodcovi obchodného podielu.
Vzhľadom na to, že obchodný podiel je pre svoju povahu špecifickým predmetom právnych vzťahov, budeme na účely sprehľadnenia pristupovať k jednotlivým aspektom vyporiadania tak, že najprv popíšeme východiská platiace pre povinnosť vydať vec a následne sa pokúsime tieto adaptovať na obchodný podiel. Takisto budeme, z už spomenutých dôvodov, posudzovať samostatne následky neplatnej zmluvy a samostatne následky zrušenej zmluvy o prevode účasti na spoločnosti v dôsledku odstúpenia.
2. K povinnosti vrátiť si zo zmluvy poskytnuté plnenia
2.1 Všeobecne
Neplatná zmluva nevyvoláva stranami zamýšľané účinky. Ak si strany na základe neplatnej zmluvy plnili, takéto plnenie je bezdôvodným obohatením a strany neplatnej zmluvy majú povinnosť vydať si navzájom poskytnuté plnenia (§ 457 OZ). Vzhľadom na to, že nárok na vydanie obohatenia spadajúci pod rozsah skutkovej podstaty z neplatného právneho úkonu je kondikciou z plnenia,
12)
neskúmame, o čo sa zmluvná strana plnením obohatila (inými slovami, o čo sa rozmnožil majetok obohateného), ale čo bolo predmetom neplatnej zmluvy. Strana, ktorá prijala vec, má povinnosť túto vec v nezhoršenom stave (v stave zodpovedajúcom primeranému opotrebeniu) vrátiť a strana, ktorá prijala kúpnu cenu, má povinnosť vrátiť zaplatenú sumu naspäť. Ak by strana vrátila plnenie v zhoršenom stave, či už po kvantitatívnej, alebo aj po kvalitatívnej stránke, z pohľadu bezdôvodného obohatenia ide len o čiastočné splnenie povinnosti vrátiť späť plnenie, za zhoršenie preto musí zaplatiť peňažnú náhradu (§ 458 ods. 1 OZ).
13)
Rovnako to platí aj vo vzťahu k tzv. právnemu zhoršeniu veci. Ak obohatený vráti plnenie zaťažené právom tretej osoby, ktoré pôsobí aj voči ukrátenému (typicky vecné bremeno alebo záložné právo), toto právo znižuje kvalitu predmetu plnenia a bude potrebné poskytnúť zaň ukrátenému náhradu v peniazoch. Naopak, nenahrádza sa zmena trhovej hodnoty plnenia, a to ani smerom nahor ako ani smerom nadol, v porovnaní s jeho hodnotou v čase plnenia z neplatnej zmluvy. Rovnako sa pri vrátení kúpnej ceny nezohľadňuje miera inflácie. Vychádza sa totiž z myšlienky, že by rovnaký osud postihol plnenie, aj keď by bola vec či suma peňazí celý čas u ukráteného.
Peňažná náhrada za plnenie sa poskytuje ukrátenému v prípade, ak vydanie obohatenia nie je dobre možné. Analogicky vo vzťahu k zodpovednosti za škodu, pri ktorej naturálna reštitúcia namiesto peňažnej náhrady škody prichádza do úvahy v prípade, ak o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné (§ 442 ods. 3 OZ), možno od obohateného očakávať, aby vynaložil primerané úsilie plniť
in natura
ešte pred tým, ako sa uzavrie, že naturálne plnenie nie je dobre možné.
14)
Podobne ako pri škode možno od obohateného očakávať, aby v prípade možnosti a účelnosti naturálneho plnenia urobil všetko pre to, aby ukrátenému skutočne mohol vrátiť to, čo podľa zmluvy dostal. Táto snaha naturálne plniť bude namieste najmä v prípade, ak je predmet plnenia zaťažený právom tretej osoby a toto právo pôsobí aj voči ukrátenému. Obohatený by sa mal najprv snažiť o odstránenie zaťaženia na predmete plnenia, ktorý musí vrátiť, a až následne, ak to bude nemožné, vzniká povinnosť nahradiť hodnotu plnenia v peniazoch.
Spôsob ocenenia plnenia z neplatnej zmluvy je oproti iným formám obohatenia (najmä vo vzťahu ku kondikciám z iného dôvodu, než je plnenie) takisto špecifický. Pri neplatných zmluvách sa principiálne nevychádza z objektívnej hodnoty predmetu obohatenia v danom mieste a čase (vzniku obohatenia), ale z ceny obsiahnutej v pôvodnej (hoci neplatnej) zmluve.
15)
Ak je však práve cena dôvodom neplatnosti zmluvy, prípadne vôľa zmluvných strán pretavená v neplatnej zmluve nebola slobodná alebo vážna, napríklad ako dôsledok donútenia alebo nátlaku, žiada sa v týchto prípadoch neoceňovať plnenie subjektívne podľa dohodnutej ceny, ale vychádzať z objektívnej hodnoty plnenia.
16)
Ak však nie je dôvod na nezohľadnenie dojednania o cene, no plnenie zo zmluvy malo vady, analogicky sa aplikujú ustanovenia o vadnom plnení a vada sa zohľadní vo forme zľavy.
17)
Na povinnosti vydať obohatenie nič nemení ani to, že pri neplatnom prevode prevodca nikdy neprestal byť vlastníkom veci.
18)
Vec je na základe zmluvy stále v dispozičnej sfére obohateného a je jeho povinnosťou túto vec vydať, tak z titulu vlastníckeho práva, ako aj z titulu bezdôvodného obohatenia. V tomto tkvie tiež podstatný rozdiel medzi vlastníckou žalobou a žalobou z bezdôvodného obohatenia; pri bezdôvodnom obohatení ukrátený nemusí preukázať, že je vlastníkom, ale postačuje dokázať, že plnil inému na základe zmluvy, ktorá je neplatná. Pri nehnuteľnostiach, ako aj predmetoch a právach zapísaných v registroch sa zápis
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).