Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmluvná pokuta v nepeňažnej forme

Z aplikačnej praxe je zrejmé, že v súčasnosti väčšina účastníkov záväzkovo právnych vzťahov využíva inštitút zmluvnej pokuty vo forme peňažnej sumy. Peňažná suma je podľa mnohých autorov jediným prípustným predmetom zmluvnej pokuty. Jej využitie v takejto podobe je však limitované solventnosťou dlžníka. Autorka preto v článku analyzuje súčasnú právnu úpravu inštitútu zmluvnej pokuty v Občianskom a Obchodnom zákonníku vo vzťahu k možnosti platného uzatvorenia dohody o zmluvnej pokute, ktorú by si účastníci vymienili v nepeňažnej forme, a to aj použitím metódy vertikálnej a horizontálnej komparácie. Zároveň poukazuje na problémy, ktoré sa spájajú s nepeňažnou formou zmluvnej pokuty, a navrhuje možné riešenia týchto problémov.

ZMLUVNÁ POKUTA V NEPEŇAŽNEJ FORME
Mgr.
Lenka
Dufalová
PhD.
odborná asistentka na Katedre občianskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Úvod
Zmluvná pokuta je v súčasnosti právnym inštitútom, ktorý veritelia často využívajú za účelom zabezpečenia svojich záväzkov, a to nielen v obchodnoprávnych, ale aj v občianskoprávnych vzťahoch. Zmluvnú pokutu upravuje tak zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Občiansky zákonník" alebo "OZ"), ako aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Obchodný zákonník" alebo "ObZ"). Zmluvná pokuta je zabezpečovací právny inštitút, ktorý sa dojednáva v zmluve. Účelom zmluvnej pokuty zakotvenej v ustanoveniach § 544 a 545 OZ je donútiť dlžníka pod hrozbou majetkovej sankcie k riadnemu splneniu záväzku. Zmluvná pokuta predstavuje hrozbu dlžníkovi, že pokiaľ nesplní svoju povinnosť, vznikne mu povinnosť poskytnúť pre tento prípad dojednané plnenie. Z hľadiska zaradenia zmluvnej pokuty k jednotlivým inštitútom súkromného práva je zmluvná pokuta radená k zabezpečovacím inštitútom, ktoré
spravidla neplnia uhradzovaciu funkciu
- spravidla preto, lebo Občiansky zákonník v § 545 ods. 1 umožňuje zmluvným stranám, aby sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty dlžník prestane byť zaviazaný plniť tú povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou. V tomto prípade nejde o naplnenie uhradzovacej funkcie v zmysle, v akom túto funkciu chápeme napríklad vo vzťahu k ručeniu alebo k zrážkam zo mzdy1), ale skôr možno hovoriť o zmluvnej pokute, ktorá je koncipovaná ako alternatívny záväzok, keďže dáva dlžníkovi možnosť voľby vo vzťahu k splneniu záväzku - dlžník má právo výberu medzi splnením dohodnutého predmetu záväzku alebo uhradením zmluvnej pokuty. Pokiaľ ide o ďalšie funkcie zmluvnej pokuty tak, ako je zmluvná pokuta využívaná v praxi, do popredia vystupuje skôr
preventívna a sankčná funkcia
tohto inštitútu, keďže zmluvná pokuta má dlžníka nútiť splniť svoj dohodnutý záväzok s tým, že ak ho nesplní, nielenže sa dostane do omeškania a s tým spojenými následkami2), ale vznikne mu ďalšia povinnosť plniť veriteľovi to, čo je dohodnuté ako zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta tak primárne plní funkciu sankcie za nesplnenie záväzku. Vo vzťahu k funkciám zmluvnej pokuty nemožno opomenúť skutočnosť, že zmluvná pokuta plní aj
funkciu paušalizovanej náhrady škody
, aj keď povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nie je závislá od vzniku škody, len od jej platného dojednania v zmluve. Táto funkcia zmluvnej pokuty vychádza z ustanovenia § 544 ods. 1 OZ:
"dojednanie zmluvných strán pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti, kedy je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda", a taktiež z ustanovenia § 545 ods. 2 OZ prvej vety: "veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ak z dojednania účastníkov o zmluvnej pokute nevyplýva niečo iné".
Zo znenia druhej vety citovaného ustanovenia
"veriteľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, len keď je to medzi účastníkmi dohodnuté"
, tiež možno zmluvnú pokutu vnímať ako zákonom limitovanú náhradu škody.
Forma zmluvnej pokuty z historického pohľadu
Z historického hľadiska
je zmluvná pokuta známa už z rímskeho práva. V
rímskom práve
sa stretávame s dvoma formami zmluvnej pokuty: rímske právo používalo tak pojem stipulatio poenae pre peňažnú sumu, ktorá slúžila k utvrdeniu záväzku tým, že dlžník sa zaviazal zaplatiť veriteľovi určitú sumu pre prípad, že riadne a včas nesplní to, k čomu sa zaviazal, ako aj pojem
arrha poenalis
na označenie takého druhu závdavku (preddavku), ktorého zmyslom bola vopred zaplatená zmluvná pokuta, a ak sa zmluva nesplnila, ponechal si ho prijímateľ ako minimálnu náhradu škody.3) Inštitút zmluvnej pokuty bol známy aj v stredovekom práve.
Opus
Tripartitum
upravovalo zmluvnú pokutu ako vedľajší dohovor, ktorý mal zabezpečiť lepšie dosiahnutie cieľa daného právneho úkonu. Zmluvná pokuta (poena vincularis) bol sľub plnenia pre prípad, že strana zavinene nesplní záväzky prevzaté právnym úkonom.4) Všeobecný rakúsky občiansky zákonník z roku 1811 (
ABGB
) upravoval zmluvnú pokutu v § 1336 nasledovne:
"Zmluvné strany môžu uzatvoriť osobitnú dohodu o tom, že namiesto ujmy, ktorá sa má nahradiť, má byť veriteľovi uhradená určitá peňažná alebo iná suma pre prípad, že sľub nebude splnený vôbec alebo nebude splnený náležitým spôsobom, alebo že bude splnený neskoro. Ale pri pôžičkách nesmie suma, ktorú sudca uzná pre omeškanie, presahovať najvyššie zákonné úroky."
ABGB v pôvodnom znení výslovne dovoľovalo zmluvným stranám dohodnúť si zmluvnú pokutu aj v nepeňažnej forme. Súčasný ABGB už dojednanie zmluvnej pokuty v inej ako peňažnej forme neumožňuje.
Uhorské obyčajové právo
platné na Slovensku až do roku 1950, na rozdiel od dnešnej právnej úpravy, zmluvnú pokutu neradilo k zabezpečovacím inštitútom, ale spolu so závdavkom boli považované za vedľajšie ustanovenia pri právnych úkonoch. V rámci občianskoprávnych vzťahov si zmluvné strany mohli vopred určiť, akú sumu má dlžník zaplatiť titulom pokuty, ak k plneniu z jeho zavinenia nedôjde alebo ak nebude plniť náležite (prípad vadného plnenia, ale aj omeškania).5) Zmluvná pokuta bola koncipovaná ako paušálne odškodnenie, s tým, že ak spôsobená škoda bola vyššia ako zmluvná pokuta, dlžník bol povinný rozdiel veriteľovi doplatiť. V oblasti obchodného práva platil na území Slovenska až do roku 1950
Uhorský obchodný zákonník
(zákonný článok XXXVII/1875)6), ktorý vo svojej druhej časti v § 273 až 275 obsahoval ustanovenia o zmluvnej pokute, a to nie ako osobitného inštitútu, ale v rámci všeobecných ustanovení o obchodných jednaniach. Z textácie Uhorského obchodného zákonníka7) a z ďalších nám dostupných súdnych rozhodnutí a prameňov však nemožno jednoznačne určiť, či zmluvná pokuta mohla byť dohodnutá aj ako nepeňažné plnenie. Nepeňažná suma ako predmet zmluvnej pokuty sa na rozdiel od ABGB výslovne nikde neuvádza. Text zákona v časti týkajúcej sa zmluvnej pokuty je vo vzťahu k predmetu zmluvnej pokuty skôr všeobecný - len v jednom prípade hovorí o zaplatení zmluvnej pokuty8). Na základe analýzy dostupných relevantných súdnych rozhodnutí9), ktoré sa výslovne zmieňujú o platení zmluvnej pokuty, o sume zmluvnej pokuty a o vzťahu zmluvnej pokuty a náhrady škody, sa však prikláňame k záveru, že v spomínanom období bolo obvyklé predmet zmluvnej pokuty vymieniť len v peňažnej forme, čo však neznamená, že nepeňažná forma zmluvnej pokuty nebola dovolená.
Návrh Jednotného občianskeho zákonníka z roku 1937
, ktorý však nikdy nebol kodifikovaný, koncipoval zmluvnú pokutu ako
"čiastku peňazí alebo niečoho iného, ktorú je povinný hradiť namiesto škody ten, kto porušil zmluvnú povinnosť."
Návrh výslovne koncipuje predmet zmluvnej pokuty širšie ako len peňažnou sumou, čo, ako sa domnievame, možno pripísať tomu, že návrh koncepčne aj obsahovo vychádzal z rakúskeho ABGB. Ako jeden z prostriedkov zabezpečenia záväzkov poznal zmluvnú pokutu aj
Občiansky zákonník z roku 1950
(zákon č. 141/1950 Zb.), ktorý v § 284 ustanovil:
"Ak strany dojednajú pre prípad nesplnenia zmluvy namiesto náhrady škody zmluvnú pokutu a ak bude zmluvná povinnosť dlžníkovou vinou porušená, môže veriteľ požadovať buď splnenie zmluvných povinností, alebo zmluvnú pokutu. Ak je zmluvná pokuta dojednaná pre prípad nedodržania času alebo miesta splnenia, možno ju žiadať popri dodržaní ostatných zmluvných povinností, okrem ak veriteľ prijme splnenie bez výhrady. Na zmluvnú pokutu sa možno zaviazať len písomne a len v peniazoch."
Ide v podstate o jediný prameň práva na území Slovenska, ktorý výslovne zakazoval zmluvnú pokutu dohodnúť v inej forme ako v peniazoch. Keď bol v rámci kodifikačných prác v rokoch 1963 - 1964 Občiansky zákonník nahradený troma samostatnými kódexmi (Zákonník medzinárodného obchodu, Občiansky zákonník, Hospodársky zákonník), podstatne sa to dotklo aj inštitútu zmluvnej pokuty.
Občiansky zákonník z roku 1964
(zákon č. 40/1964 Zb.) zmluvnú pokutu vôbec neupravoval, a to až do jeho novelizácie v roku 1991.
Hospodársky zákonník
(zákon č. 109/1964 Zb.) upravoval penále za omeškanie a penále za vadné plnenie, ako aj hospodárke pokuty, nie však zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta zostala zachovaná len v
Zákonníku medzinárodného obchodu
, (zákon č. 101/1963 Zb.), ktorý v § 191 ods. 3 výslovne uvádzal, že zmluvná pokuta sa môže dojednať aj v inom plnení ako v peniazoch. Inštitút zmluvnej pokuty v súkromnoprávnych vzťahoch bez cudzieho prvku bol do slovenského právneho poriadku opätovne zavedený až novelou Občianskeho zákonníka z roku 1964 zákonom č. 509/1991 Zb., keď zakotvil zmluvnú pokutu v podobe, v akej ju poznáme dnes, s neskorším doplnením moderačného oprávnenia súdu. Na túto úpravu nadväzuje úprava v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.), ktorý úpravu zmluvnej pokuty v Občianskom zákonníku pre účely obchodnoprávnych vzťahov dopĺňa a modifikuje. Pokiaľ teda ide o historický pohľad na predmet zmluvnej pokuty, od čias rímskeho práva až po dnešok sa v právnych normách stretávame tak s peňažnou, ako aj nepeňažnou formou zmluvnej pokuty.
Súčasná definícia zmluvnej pokuty
Obdobne ako väčšina súkromnoprávnych inštitútov, ani inštitút zmluvnej pokuty nemá v slovenskom právnom poriadku svoju legálnu definíciu. Definície vytvára skôr právna spisba, pričom jednotliví autori sa rozchádzajú v názoroch na to, či možno predmet zmluvnej pokuty definovať užšie, t.j. len ako
dohodou urč
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).