Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 5/2020

5/2020

Povinnosti člena dozornej rady vo vzťahu k obchodnej spoločnosti

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

  Ak je zodpovednosť členov štatutárnych orgánov aktuálnou témou a požiadavky na zodpovednosť členov štatutárnych orgánov sa zvyšujú, tak je rovnako aktuálna aj téma kontroly výkonu pôsobnosti štat...

Právny záujem intervenienta a jeho podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora

JUDr. Milan Hlušák, PhD. JUDr. Katarína Gešková, PhD.

Autori sa v článku zaoberajú otázkou, či je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, na ktoré podal podnet iba intervenient. Podľa autorov nie je odpoveď jednoliata. Kým pri nerozlučnom interve...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 57/2019 z 27. 11. 2019 (zmluva uzatvorená dozornou radou v mene spoločnosti a bezdôvodné obohatenie)

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D, LL.M. Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.

O bezdôvodné obohatenie ide výlučne vtedy, ak dôjde k majetkovej ujme na strane osoby oprávnenej z bezdôvodného obohatenia a tomu zodpovedajúcemu majetkovému prospechu na strane obohatene...

Obsah vydania