Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 57/2019 z 27. 11. 2019 (zmluva uzatvorená dozornou radou v mene spoločnosti a bezdôvodné obohatenie)

O bezdôvodné obohatenie ide výlučne vtedy, ak dôjde k majetkovej ujme na strane osoby oprávnenej z bezdôvodného obohatenia a tomu zodpovedajúcemu majetkovému prospechu na strane obohateného a zároveň na tento majetkový prospech neexistoval na strane obohateného právny dôvod.

Pokiaľ ide o skutkovú podstatu bezdôvodného obohatenia ako majetkového prospechu získaného plnením bez právneho dôvodu, je zrejmé, že k jej naplneniu okrem už uvedených podmienok dochádza vtedy, ak oprávnený z bezdôvodného obohatenia poskytoval obohatenému plnenie, na ktoré od počiatku (t. j. od okamihu, kedy ho oprávnený začal obohatenému poskytovať) nebol žiadny právny dôvod pre takéto plnenie za predpokladu, že o tom nemal subjektívnu vedomosť.

GLOSA
Lucia Žitňanská publikovala v predchádzajúcom čísle Súkromného práva glosu k rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 57/2019 z 27.11.2019
1)
(ďalej aj "rozsudok") a rozobrala hlavnú právnu otázku glosovaného rozhodnutia o zákonnom oprávnení dozornej rady (a jeho limitoch) uskutočňovať právne úkony v mene akciovej spoločnosti. V tomto rozsudku sa však najvyšší súd zaoberal okrem korporátnej otázky zastúpenia akciovej spoločnosti tiež bezdôvodným obohatením a - aj keď nad rámec dovolacieho dôvodu - na podklade záverov svojej skoršej judikatúry k bezdôvodnému obohateniu formuloval niekoľko právnych záverov. Vzhľadom na to, že sa v plnej miere stotožňujeme so závermi Lucie Žitňanskej publikovanými v jej glose k tomuto rozhodnutiu, v nasledujúcom texte na jej východiská nadviažeme a pozornosť upriamime na časti rozsudku o bezdôvodnom obohatení.
1. Skutkový stav a rozhodnutie najvyššieho súdu
V spore sa žalobca - advokátska kancelária domáhal zaplatenia ceny za právne služby poskytnuté dozornej rade. Problematickým bodom sporu bolo určenie pasívnej legitimácie pre chýbajúcu subjektivitu dozornej rady a pre (domnelý) nedostatok v oprávnení dozornej rady konať v mene akciovej spoločnosti. Súdy nižšieho stupňa priznali žalobcovi nárok z titulu bezdôvodného obohatenia, vychádzajúc zo záveru, že žiadna zmluva medzi žalobcom a dozornou radou (resp. jej členmi), ako aj s akciovou spoločnosťou nebola uzatvorená.
Najvyšší súd v dovolacom konaní skúmal, či dozorná rada nemôže konať v mene spoločnosti cestou § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej aj "OBZ"). Dovolací súd však uzavrel, že členov dozornej rady nemožno považovať za osoby poverené určitou činnosťou pri prevádzke podniku, a tým nemajú zákonné oprávnenie uskutočňovať právne úkony s tretími osobami v mene akciovej spoločnosti.
2)
Súčasne však naznačil možnú aplikovateľnosť pravidla v § 32 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ")
("[a]k z právneho úkonu nevyplýva, že niekto koná za iného, platí, že koná vo vlastnom mene").
Tým dal za úlohu nižším súdom skúmať, či zmluva nebola uzatvorená medzi žalobcom a členmi dozornej rady (resp. len jej predsedom).
Hoci dovolací dôvod priamo nesúvisel s otázkou bezdôvodného obohatenia, vzhľadom k rozhodnutiam nižších súdov o vzniku nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia sa najvyšší súd vyjadril v rozsudku aj k tejto otázke. Dovolací súd predovšetkým odkazuje na svoju skoršiu judikatúru a považuje závery v nej formulované za naďalej aplikovateľné. Odkazuje konkrétne na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 39/2018 z 29.5.2019:
"[j]edným z týchto predpokladov
(pre vznik bezdôvodného obohatenia -
pozn. autorov
)
je objektívna fakticita vzniku majetkovej výhody či prospechu, ktorá je merateľná a vyjadriteľná v peniazoch. Pojmovým znakom tohto faktického stavu však musí byť absencia relevantného právneho dôvodu vzniku tohto obohatenia. Majetková nerovnováha subjektov právnych vzťahov musí vzniknúť bezdôvodne. K vzniku právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia musí byť splnená aj ďalšia podmienka, a to, že toto obohatenie musí ísť, na úkor iného subjektu práva. To znamená, že majetkový prírastok jedného subjektu sa musí v určitej peniazmi vyjadriteľnej miere prejaviť v majetkovej sfére iného subjektu. Musí teda existovať určitá kauzálna väzba medzi obohatením sa jedného subjektu (majetkový prospech) a úbytkom (ujmou) v majetkovej sfére iného subjektu."
Do pozornosti uvádza tiež uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 92/2010 z 19.1.2012:
"Záväzkový právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikne len za splnenia určitých (zákonných) predpokladov, ktorými sú získanie bezdôvodného obohatenia na strane určitej osoby (obohateného), protiprávnosť získania bezdôvodného obohatenia, majetková ujma, ktorá postihuje inú určitú osobu (postihnutého), a príčinná súvislosť medzi protiprávnym získaním bezdôvodného obohatenia určitou osobou a majetkovou ujmou inej určitej osoby. Napokon, že nejde o prípad, kedy Občiansky zákonník napriek majetkovému prospechu bezdôvodné obohatenie výslovne vylučuje. Splnenie týchto predpokladov musí preukázať ten, kto tvrdí, že na jeho úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané."
Dovolací súd v súvislosti s odkazmi na svoju predchádzajúcu judikatúru napokon uzavrel, že: "
[v] nadväznosti na vyššie uvedené východiská k inštitútu bezdôvodného obohatenia a osobitne ku skutkovej podstate bezdôvodného obohatenia ako majetkového prospechu získaného plnením bez právneho dôvodu platí, že o bezdôvodné obohatenie ide výlučne vtedy, ak dôjde k majetkovej ujme na strane osoby oprávnenej z bezdôvodného obohatenia a tomu zodpovedajúcemu majetkovému prospechu na strane obohateného a zároveň na tento majetkový prospech neexistoval na strane obohateného právny dôvod."
Najvyšší súd sa v rozsudku dotkol viacerých dôležitých tém súvisiacich s bezdôvodným obohatením, pri ktorých sa žiada pozastaviť a detailnejšie ich rozobrať. Ešte predtým je však potrebné aj vzhľadom na skutkový stav a hlavnú právnu otázku oprávnenia dozornej rady zaväzovať akciovú spoločnosť, posúdiť, či medzi dotknutými subjektmi predsa len nevznikla zmluva, ktorá by vylučovala existenciu nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia. Vzhľadom na to, že nepoznáme detailne okolnosti konkrétneho prípadu a z rozsudku bolo možné len parciálne vyčítať skutkový stav zistený súdmi nižšej inštancie, v texte budeme pracovať s viacerými variantmi a ich právnym riešením.
2. Zmluva advokátskej kancelárie s akciovou spoločnosťou?
Dovolací súd v rozsudku uzavrel, že dozorná rada nemá oprávnenie konať v mene akciovej spoločnosti. Podľa právneho názoru najvyššieho súdu toto oprávnenie nevyplýva ani z § 15 ods. 1 OBZ, ani z iného zákonného ustanovenia.
3)
Právny záver najvyššieho súdu však v tejto otázke považujeme za nevhodne zjednodušujúci a prikláňame sa k záverom Lucie Žitňanskej publikovaným v jej glose k rozsudku. Podľa jej názoru existuje priestor pre vyvodenie implicitného zákonného oprávnenia dozornej rady zaväzovať akciovú spoločnosť, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho výkonu pôsobnosti dozornej rady a jej členov.
4)
Jedným dychom však dodáva, že implicitné oprávnenie dozornej rady zaväzovať spoločnosť je limitované nevyhnutnosťou zabezpečenia profesionálneho a lojálneho výkonu jej pôsobnosti. Ako príklad udáva prítomnosť konfliktu záujmov medzi predstavenstvom a členmi dozornej rady.
5)
Z dostupných informácií o skutkovom stave v rozsudku sa zdá, že v posudzovanom prípade pravdepodobne boli splnené podmienky na existenciu oprávnenia dozornej rady konať v mene akciovej spoločnosti. Vzhľadom na to, že predmetom zmluvy bolo poskytovanie právnych služieb žalobcom a žiadny člen dozornej rady nemal právnické vzdelanie,
6)
externé právne poradenstvo sa pre riadny výkon pôsobnosti dozornej rady javilo ako nevyhnutné. Navyše, dôvodom, prečo členovia dozornej rady vyhľadali externú právnu pomoc a nevyužili možnosť obrátiť sa na internú právničku spoločnosti, bola podľa skutkových zistení nižších súdov jej prirodzená lojalita voči predstavenstvu.
7)
Zdá sa preto, že v danom prípade členovia dozornej rady nemali inú možnosť, než si pre riadny výkon svojej funkcie zabezpečiť externé právne poradenstvo a uzavrieť zmluvu so žalobcom. V takom prípade, t.j. ak dozorná rada mala oprávnenie uzavrieť zmluvu o právnom poradenstve v mene akciovej spoločnosti, má žalobca nárok na dohodnuté zmluvné plnenie. Platná zmluva, na základe ktorej je plnené, je právnym dôvodom, a preto vylučuje bezdôvodné obohatenie. Právo na zaplatenie sumy za poskytnuté právne služby je tak v tomto prípade právom na plnenie zo zmluvy.
Ako bolo uvedené, dovolací súd však dospel k záveru, že dozornej rade chýbalo oprávnenie zastupovať spoločnosť. Preto podľa najvyššieho súdu nebola medzi advokátskou kanceláriou (žalobcom) a akciovou spoločnosťou zmluva o poskytnutí právnych služieb uzavretá. Z tohto dôvodu považujeme za potrebné vysporiadať sa aj s týmto variantom. V ďalšom texte preto budeme vychádzať z predpokladu, že dozorná rada nemohla spoločnosť zaväzovať a budeme skúmať, aké sú možnosti riešenia vzájomných práv a povinností.
3. Priama zmluva medzi advokátskou kanceláriou a členmi dozornej rady?
Najvyšší súd v predmetnom rozsudku naznačuje, že stranou zmluvy s advokátskou kanceláriou boli samotní členovia dozornej rady, resp. jej predseda, ak by sa preuká
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).