Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 2/2023

ISSN 2453-6504 (online) ISSN 1339-8652 (tlačené vydanie)
2/2023

Slovenské nadace pro správu rodinného majetku - pohled a inspirace zvenčí

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Nadační právo je citlivá oblast soukromého práva, zrcadlí nejen osobní vůli zakladatelů nadací, ale také společenskou afinitu k filantropii a k podpoře veřejných věcí soukromými zdroji. Ač se mnohd...

Zmena výšky nájomného pri prenájme priestorov na účely bývania

JUDr. Miroslava Mikušová

Problematika modifikácie výšky nájomného je vzhľadom na súčasnú svetovú situáciu a vývoj ekonomiky veľmi aktuálna. Predkladaný článok má preto za cieľ bližšie analyzovať právnu úpravu zmeny výšky n...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 59/2021 z 30. 11. 2022 (paušálna náhrada nákladov s uplatnením pohľadávok)

Mgr. Simona Rudohradská, PhD.

I. Veriteľ má nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávok podľa § 369c ods. 1 OBZ v spojení s § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. vo výške 40 eur za každú pohľadávku, ...

Obsah vydania

Vydáva

SÚKROMNÉ PRÁVO

ročník IX, číslo 2

recenzovaný dvojmesačník

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 58 10 20 10; IČO: 31 348 262

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Skýpalová

Redakčná rada: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš; JUDr. Katarína Gešková, PhD.; doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.; doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.; JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.; prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.; doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Tajomník redakčnej rady: JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Garant mediačnej sekcie: JUDr. Dagmar Tragalová

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: +421 2 58 10 20 31; casopisy@wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, e-mail: sukromnepravo@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorský­mi dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Za obsah autorského diela zodpovedá autor.

Príspevky v mediačnej sekcii nie sú recenzované.

Autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa ich obsahu.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Návrh a úprava obálky: www.sueweb.sk

Cena jedného výtlačku: 18,17 € s DPH.

Cena ročného predplatné: 109,00 € s DPH (vrátane poštovného a balného).

Číslo bolo imprimované 17. 5. 2023

EV 23/22/EPP (online)

EV 5124/15 (tlačené vydanie)

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

ISSN 2453-6504 (online)

ISSN 1339-8652 (tlačené vydanie)

Informácie pre autorov

Formálne a obsahové požiadavky na príspevky
Privítame články rôzneho zamerania, spracovania a rozsahu, venujúce sa súkromnému právu.
Predpokladáme, že nám autorky a autori budú zasielať štyri základné druhy príspevkov.
- V podrobnejších štúdiách autorky a autori ponúknu podrobnú analýzu konkrétneho problému, tak – pokiaľ je to možné a vhodné – z pohľadu doktríny, ako aj zo skúseností aplikačných orgánov.
- Prehľadové príspevky systematizujúce poznatky či výsledky rozhodovacej činnosti v určitej oblasti do užívateľsky vhodnej podoby.
- Informačné príspevky prinášajúce informácie o novej právnej úprave či súdnych rozhodnutiach.
- Kritické reakcie a iné vstupy do diskusie ponúknu iné pohľady na ustálenú aplikačnú prax, názory v doktríne alebo na konkrétne súdne rozhodnutia.

Náležitosti príspevku
Príspevok by mal mať jasne vymedzený cieľ, tému, resp. otázku, ktorá má byť zodpovedaná, a jasne formulovaný záver.
Predpokladáme, že príspevky budú spracované poctivo a v súlade s požiadavkami akademickej a profesijnej kultúry. Tomu napomáha aj zohľadňovanie iných publikovaných názorov, najmä opozitných názorov, ak sú dostupné.
Pri komentovaní a rozbore judikatúry je potrebné jasne odlíšiť samotné rozhodnutie a vlastný komentár autora.
Rozsah príspevku musí zodpovedať zložitosti a rozsahu problematiky, nemal by však presiahnuť 20 normostrán (36 tisíc znakov aj s medzerami a poznámkami pod čiarou).
K príspevku má byť doplnená anotácia, ktorá bude publikovaná pred samotným textom príspevku. V anotácii sa uvedie, akej otázky alebo problematiky sa príspevok týka, prípadne aj to, k akej odpovedi sa dospelo.
Štruktúra príspevku má byť logická, jednotlivé state oddelené nadpismi s jasným rozlíšením úrovne týchto nadpisov.
Redakcia odhovára autorov od preberania väčších textov, či už z právnej spisby, právneho predpisu alebo z textov rozhodnutí.
Formálne spracovanie: štandardný spôsob citovania. Literatúra a iné zdroje majú byť uvedené v poznámkach pod čiarou, v znení štandardnom pre náš časopis.
Príspevok, ktorý zjavne nezodpovedá formálnym alebo obsahovým požiadavkám redakcie, nebude predmetom recenzného konania a o odmietnutí bude autor upovedomený.
Redakčná rada uvíta aj prípadné iné príspevky, ktoré zameraním spadajú do konceptu časopisu.
Recenzie by mali obsahovať okrem identifikačných údajov o publikácii aj určenie, či ide o monografiu, alebo zborník, resp. súbor prác, hoci aj na spoločnú tému. Účelom recenzie nie je len informácia o štruktúre knihy. Predpokladáme, že recenzent čítal knihu, nie len prelistoval jej obsah. Preto je dôležité, aby v recenzii bol recenzovaný výstup daný do kontextu súčasného stavu poznania, porovnaný s inými doteraz publikovanými prácami vrátane uvedenia rozdielov.
Podstatné pre recenziu je posúdenie pridanej hodnoty recenzovanej publikácie.
Predložené príspevky sú predmetom anonymného recenzné konania. Účelom recenzného konania je oponentúra predloženého príspevku. Zároveň má recenzent za úlohu prispieť svojimi pripomienkami k zlepšeniu kvality predkladaného príspevku. Redakcia vynaloží úsilie, aby bol autor s výsledkami recenzného posúdenia príspevku oboznámený do jedného mesiaca od doručenia príspevku redakcii a o stanovisku redakčnej rady bez odkladu po tom, ako bolo prijaté.

Pravidlá pre konflikty záujmov:
- Je zodpovednosťou a otázkou cti autora, informovať recenzentov a čitateľov o možnom konflikte záujmov, teda o okolnosti, ktorá by mohla v očiach čitateľa vzbudiť pochybnosť o nestrannom spracovaní problematiky (autor zastupuje/zastupoval v spore, má iné, napríklad stavovské či iné profesijné prepojenie s problematikou či už ako sudca, prokurátor, advokát, exekútor, rozhodca a pod.). Samotný konflikt záujmov ani pochybnosť o ňom neobmedzujú možnosť jeho publikácie, čitateľ však musí byť o ňom informovaný pri zachovaní pravidiel poctivej profesijnej mlčanlivosti. Spravidla sa za dostatočný považuje odkaz na samotné pracovisko, resp. profesijnú afiliáciu autora.
- Konflikt záujmov bude zohľadňovaný aj v rámci anonymného recenzného postupu. Bude zabezpečené, aby príspevok nebol recenzovaný kolegom z pracoviska, podriadeným alebo nadriadeným vrátane osôb, riešiacich spoločný projekt.
Ďalšie informácie a požiadavky na príspevky je možné vyvodiť z recenzného formulára na predložené články a recenzie.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Važení čitatelia,

v druhom tohtoročnom čísle časopisu Súkromné právo Vám opäť prinášame zaujímavé príspevky týkajúce sa aktuálnych tém. Na úvod Vám ponúkame v sekcii Pár slov príspevok o kauzalite, jej ustálení a špecifických prípadoch kauzality.

Sekciu článkov otvára príspevok o nadácii pre správu rodinného majetku. Príspevok ponúka pohľad „zvonku“ na stále diskutovanú novelu nadačného práva u nás očami českých kolegov. Článok poskytuje nielen pohľad „zvonku“, ale zároveň poskytuje aj viacero inšpirácií pre túto oblasť.

Sekciu článkov uzatvára príspevok, ktorý sa venuje otázke zmeny výšky nájomného pri prenajme priestorov na účely bývania, čo je vzhľadom na súčasnú aj svetovú situáciu nanajvýš aktuálna téma. Článok bližšie analyzuje právnu úpravu zmeny výšky nájomného v oblasti bývania, jej prípadné nedostatky, ako aj to, ako súdy nazerajú na túto problematiku.

V tomto čísle Vám tiež ponúkame viacero glos. A to glosu k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 59/2021 z 30. 11. 2022 o paušálnej náhrade nákladov s uplatnením pohľadávky. Nasleduje glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 269/2019 z 31. 5. 2022 o začiatku plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku spoluvlastníka nehnuteľnosti podľa § 603 ods. 3 OZ. Na záver Vám ponúkame glosu k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obdo 53/2020 z 31. 3. 2022 o vzniku ušlého zisku a úrokov z omeškania z nárokov na náhradu ušlého zisku.

Veríme, že príspevky aktuálneho čísla budú pre Vás nápomocné a budú prínosom pre Vašu prax.


Redakcia

O časopise

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe

V oblasti súkromného práva Vám prinášame časopis zameraný na aktuálne problémy. Dvojmesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi. Časopis obsahuje recenzované články, ktoré sa zaoberajú témami z občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ďalších odvetví súkromného práva.

Je určený predovšetkým odbornej verejnosti, a to advokátom, advokátskym kanceláriám, sudcom, podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve, širokej právnickej verejnosti, ako aj študentom právnických fakúlt.