Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Počet článkov autora: 2


Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 4 Sžrk 4/2021 z 26. 8. 2022 (oprava vlastníckeho alebo iného vecnoprávneho zápisu v katastri nehnuteľností)

"Keďže konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte má povahu nesporového konania, jeho predmetom nemôže byť riešenie vlastníckych alebo iných vecnoprávnych sporov, na rozhodovanie ktorých sú príslušné výlučne súdy v civilnom sporovom konaní. To ...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 269/2019 z 31. 5. 2022 (začiatok plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku spoluvlastníka nehnuteľnosti podľa § 603 ods. 3 OZ

Premlčacia lehota na uplatnenie nároku podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti domáhať sa voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, aby mu ponúkol na kúpu nadobudnutý spoluvlastnícky podiel, a to za rovnakých podmienok, za a...