Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 269/2019 z 31. 5. 2022 (začiatok plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku spoluvlastníka nehnuteľnosti podľa § 603 ods. 3 OZ

Premlčacia lehota na uplatnenie nároku podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti domáhať sa voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, aby mu ponúkol na kúpu nadobudnutý spoluvlastnícky podiel, a to za rovnakých podmienok, za akých ho sám nadobúdateľ nadobudol, začína plynúť až od okamihu nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na základe relatívne neplatnej zmluvy, a nie už od okamihu uzavretia tejto relatívne neplatnej zmluvy.

I.
V zmysle § 140 OZ ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe.
1)
Spoluvlastníci oprávnení z predkupného práva majú pre prípad porušenia svojho predkupného práva v zmysle § 40a, resp. § 603 ods. 3 OZ na výber, či:
a) sa dovolajú relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti zo spoluvlastníka nehnuteľnosti na nadobúdateľa tohto spoluvlastníckeho podielu (ďalej aj "zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu"),
2)
b) sa budú domáhať voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, aby im ponúkol na kúpu nadobudnutý spoluvlastnícky podiel, a to za rovnakých podmienok, za akých ho sám nadobúdateľ nadobudol, alebo
c) sa uspokoja tak, že im zostane zachované predkupné právo voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti.
3)
V slovenskej súdnej praxi,
4)
ako aj odbornej spisbe
5)
bolo konštatované, že premlčacia lehota na dovolanie sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu začína plynúť odo dňa uzatvorenia takejto zmluvy. Stanovisko k okamihu začatiu plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti domáhať sa voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, aby mu ponúkol na kúpu nadobudnutý spoluvlastnícky podiel, a to za rovnakých podmienok, za akých ho sám nadobúdateľ nadobudol (ďalej aj "nárok podľa § 603 ods. 3 OZ"), prezentoval Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 7 Cdo 269/2019z 31.5.2022, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod poradovým (publikačným) číslom 53/2022 (ďalej aj "glosované rozhodnutie").
II.
Z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvej inštancie
6)
vyplýva, že žalobca si žalobou uplatnil nárok z titulu porušenia svojho predkupného práva k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti, a to v zmysle § 603 ods. 3 OZ.
7)
Súd prvej inštancie žalobu zamietol, keďže dospel k záveru, že žalovaný ako nadobúdateľ spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (ďalej aj "žalovaný") dôvodne vzniesol námietku premlčania žalobcom uplatneného nároku. Podľa súdu prvej inštancie lehota na uplatnenie nároku podľa § 603 ods. 3 OZ začala plynúť dňom nasledujúcim po dni uzatvorenia zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti v prospech žalovaného. Z hľadiska plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie predmetného nároku bol podľa súdu prvej inštancie bez právneho významu okamih povolenia vkladu na základe zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti v prospech žalovaného.
Na odvolanie žalobcu odvolací súd svojím rozhodnutím
8)
potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že odvolací súd sa stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, že žalovaný dôvodne vzniesol námietku premlčania a že žalobca svoj nárok uplatnil na súde po uplynutí premlčacej lehoty. Na zdôr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).