Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Pripravuje sa novela Občianskeho zákonníka - v PK do 28. 3. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Pripravovaný predpis reaguje na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie C-598/21 zo dňa 9. novembra 2023, ktorý konštatoval nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy najmä so Smernicou Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách pokiaľ ide o podmienky predčasnej splatnosti obsiahnutej v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

Podľa Súdneho dvora Európskej únie súčasná právna úprava nezohľadňuje proporcionalitu možnosti priznanej predajcovi/dodávateľovi uplatniť právo, ktoré mu vyplýva z klauzuly o predčasnej splatnosti obsiahnutej v zmluve o úvere, s ohľadom na kritériá súvisiace najmä so závažnosťou nesplnenia zmluvných povinností zo strany spotrebiteľa, ako je výška splátok, ktoré neboli splatené vo vzťahu k celkovej výške úveru a dĺžke trvania zmluvy, ako aj s možnosťou, že uplatnenie uvedenej klauzuly povedie k tomu, že predajca/dodávateľ môže pristúpiť k vymáhaniu súm dlžných na základe tejto klauzuly predajom rodinného obydlia spotrebiteľa v mimosúdnom konaní.

Cieľom je legislatívne upraviť podmienky na zosplatnenie spotrebiteľských úverov tak, aby bola vnútroštátna právna úprava zosúladená so závermi  uvedeného rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, a súčasne aby nedochádzalo k aplikačným problémom.

Uplatniť vyjadrenie k predbežnej informácii možno do 28. 3. 2024 v procese PI/2024/54. Predbežná informácia je dostupná v sprievodnej dokumentácii k procesu na tomto odkaze.