Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dolný, Jaroslav - Machatová, Lucia - Maliar, Martin: Zákon o správcoch. Komentár.

Wolters Kluwer, 2024, strán 124, ISBN 978-80-7676-928-1

Z edície Komentáre Wolters Kluwer sa v rámci insolvenčnej legislatívy po komentári zákona o konkurze a reštrukturalizácii dostalo na knižný trh aj komentované znenie zákona o správcoch. Po decéniu od vydania prvého komentára zákona č. 8/2005 Z. z. v rovnakom vydavateľstve (KRÁLIK, Matúš: Zákon o správcoch. Komentár, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014, ISBN 978-80-8168-067-0) predkladané kolektívne dielo reagovalo na vyvíjajúcu sa rozhodovaciu činnosť súdov, ako aj aktuálnu právnu doktrínu vzťahujúcu sa na rozoberanú problematiku. Na jeho vzniku sa podieľali vysokoškolský pedagóg z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a praktizujúci správca, doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., ako aj JUDr. Martin Maliar i JUDr. Lucia Machatová z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Komentár je spracovaný systematicky a venuje sa tak všetkým šiestim častiam zákona o správcoch, ktorý aktuálne tvorí 58 paragrafov vrátane 7 lomených.
V prvej časti
Všeobecné ustanovenia
zákon pojednáva o predmete úpravy a o správcoch
ad generalis
. Autori rozlišujú medzi, v zákone spomínaným, všeobecným pojmom "výkon správcovskej činnosti" a užším termínom "výkon funkcie správcu", stotožňovaným už s konkrétnym pred insolvenčným (o verejnej preventívnej reštrukturalizácii), alebo insolvenčným (o konkurze, o reštrukturalizácii alebo o oddlžení) konaním. V polemike s inými právnymi názormi autori uviedli, že správcom je, podľa nich, každá osoba zapísaná do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, nie iba osoba ustanovená súdom za správcu v konkrétnom insolvenčnom konaní. Správca nie je účastníkom konkurzných konaní ani zamestnancom súdu, ale existuje ako samostatný procesný subjekt v súlade s publikovaným rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu SR, z 25. mája 2022, sp. zn. 9 Sžsk 22/2021. Aj keď sa autori stotožňujú s označením charakteru činnosti správcu ako podnikateľa, poznamenávajú, že činnosť nevykonáva vo vlastnom mene (ale v mene a na účet úpadcu) a že jeho samostatnosť je limitovaná rozhodnutiami súdov. Správca však, podľa autorov, napĺňa niektoré atribúty orgánu verejnej moci, napr. jeho elektronická schránka sa
expressis verbis
považuje za elektronickú schránku orgánu verejnej moci. Tento názor autorov možno podporiť aj napr. penzom oprávnení správcu najmä v konaniach o oddlžení, kde dokonca rozhoduje o zrušení konkurzu a publikáciou jeho rozhodnutia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurzné konanie končí. Na druhej strane správca nie je orgán verejnej moci, na rozdiel od napr. súdneho exekútora nemá postavenie verejného činiteľa. Skôr možno u správcov, podľa môjho názoru, uvažovať o prenesenom výkone verejnej moci, ktorý je badateľný aj u advokátov (pri autorizácii zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam či registrácii partnerov verejného sektora). Vzdelávanie správcov zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré v rámci toho vykonáva licenčnú, vzdelávaciu a monitorovaciu funkciu. Výkon správcovskej činnosti je pritom službou, ktorú v rámci
aquis communautaire
upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 376/2026. Cezhraničné poskytovanie je založené na princípoch slobody poskytovania služieb, nároku na prístup k službám, jednotného kontaktného bodu, ochrany verejného záujmu, nediskriminácie a výmeny informácií.
V poradí druhá časť
Správca
je uvedená exemplifikatívnym výpočtom základných povinností správcu; podľa autorov je v konkurznom konaní správca trustu nositeľom fiduciárnych povinností, najmä lojality a povinnosti postupu s odbornou starostlivosťou. Ďalej sú bližšie rozoberané prípady, kedy sú správcovia vylúčení z výkonu správcovskej činnosti pre konflikty záujmov, resp. pomer k prejednávanej konkurznej veci a to špeciálne pri bankrotoch finančných inštitúcií. Zákon konkretizuje aj mlčanlivosť správcu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone správcovskej činnosti dozvedel, ako i vedenie kancelárie správcu označenej informačnou tabuľou, k fakultatívnym náležitostiam ktorej môže patriť údaj o úradných hodinách správcu. Spomenuté sú aj
obligatoria negotii
správcovského spisu, v súvislosti s právnou úpravou účinnou od 1. januára 2025 autori poukázali na nahradenie písomností zverejňovaných v Registri úpadcov listinami publikovanými v novom Insolvenčnom registri. O nahliadanie do správcovského spisu veritelia, príp. iní účastníci konkurzného konania správcu žiadajú písomne alebo elektronicky (vyhotovenie fotokópií zo spisu pre žiadateľa je spoplatnené sumou 0,17 EUR za stranu). Výkonom jednotlivých úkonov správcovskej činnosti môže správca poveriť svojich zamestnancov či iné osoby. V § 12 zákona je definovaná zodpovednosť správcov (ktorí musia disponovať uzatvorenou zmluvou o poistení svojej zodpovednosti) za škodu, ako aj dôvody ich liberácie. V súlade s ustanoveniami zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 22.4.2004, sp. zn. 29 Cdo 3064/2000, a rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky z 30.8.2011, sp. zn. II.ÚS 1086/2011, štát zodpovedá za nesprávny úradný postup pri výkone svojej dohliadacej funkcie nad správcami.
Tretia časť
Vzdelávanie správcov
sa zaoberá odbornou prípravou na vykonanie správcovskej skúšky, ako aj podrobnosťami samotnej správcovskej skúšky. Bližšie ustanovenia o odbornej príprave v rozsahu min. 100 hodín sú obsahom vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, zabezpečujú ju pritom usporiadatelia poverení Ministerstvom spravodlivosti SR. Zákon pozná aj termín opakovaná správcovská skúška a v lomenom § 16a tiež špeciálna správcovská skúška konaná min. raz za 5 rokov alebo v prípade poklesu počtu špeciálnych správcov pod 10 (aktuálne ich je v apríli 2024 len 8). Samostatný oddiel špeciálnych správcov bol implementovaný do právneho poriadku SR transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1023, z 20. júna 2019, o preventívnej reštrukturalizácii, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní. Ďalšie vzdelávanie správcov pozostáva z ich účasti na seminároch, prednáškach či vedeckých konferenciách, ďalej zo samostatného štúdia, ale tiež z publikačnej a prednáškovej činnosti.
V časti
Štátna správa vo výkone správcovskej činnosti
je čitateľom priblížený popis formálnej regulácie správcovskej činnosti Ministerstvom spravodlivosti SR na rozdiel od neformálnej regulácie tejto činnosti konkurznými súdmi, ktorú upravoval derogovaný zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Ministerstvo pritom vykonáva registračnú, licenčnú, dohľadovú, disciplinárnu a informačnú povinnosť. Tento ústredný orgán štátnej správy vedie aj zoznam správcov klasifikovaných do oddielov pre fyzické osoby, pre právnické osoby a špeciálnych správcov. Osobitne sú vymedzené predpoklady zápisu fyzických a právnických (tuzemských i zahraničných) do zoznamu správcov, ako aj predpoklady zápisu do oddielu špeciálnych správcov. Zákon bližšie konkretizuje podmienky pozastavenia a vyčiarknutia fyzických aj právnických osôb zo zoznamu správcov.
Predposledná časť
Dohľad a sankcie
sa ako jediná člení na hlavy, aj keď pozostáva len z 12 paragrafov. Samotný dohľad nad správcami vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR podľa zákona č. 8/2005 Z. z., i zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a konkurzné súdy výlučne v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. V prvom stupni pri výkone dohľadu rozhoduje ministerstvo a v druhom stupni minister spravodlivosti, pričom toto rozhodnutie je preskúmateľné v rámci správneho súdnictva podľa Správneho súdneho poriadku č. 162/2015 Z. z. Dohľad sa realizuje buď v kancelárii (pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností správcu v jeho priestoroch) alebo na ministerstve (z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb). V rámci dohľadu v kancelárii právna norma upravuje práva a povinnosti poverenej (štátny zamestnanec ministerstva alebo sudca vykonávajúci na ministerstve stáž), prizvanej (zo strany ministerstva), ale i dohliadanej (správca, jeho zamestnanci príp. spoločníci) osoby, ako aj náležitosti protokolu z dohľadu. Pri dohľade na ministerstve sa podnet tretích osôb odloží (ak zanikla zodpovednosť správcu za porušenie povinnosti, namietané konanie správcu nie je porušením povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, alebo správca bol vyčiarknutý zo zoznamu), inak ministerstvo začne konanie o uložení sankcie. K ukladaným sankciám patria pokuty v sadzbe od 50 EUR do 10 000 EUR a vyčiarknutie zo zoznamu správcov, prihliada sa pri nich na závažnosť, dĺžku, spôsob a dôsledky porušenia povinnosti, mieru zavinenia, osobu správcu i prípadnú recidívu. Dohľad sa pritom realizuje nielen na podnet tretích fyzických a právnických osôb, ale aj na základe oznámení orgánov verejnej moci, ako i na základe vlastnej činnosti ministerstva. Súčasťou tejto časti je tiež ustanovenie o priestupku osoby neoprávnene sa vydávajúcej za správcu, o mlčanlivosti o získaných informáciách a o trovách dohľadu.
Záverečná časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
okrem intertemporálnych paragrafov upravuje subsidiárnu pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na konanie podľa zákona o správcoch. Ministerstvo spravodlivosti SR vykonáva dohľad podľa tejto časti aj nad správcami konkurzných podstát, vyrovnacími správcami, predbežnými správcami, osobitnými správcami a zástupcami správcov, ustanovenými do funkcií podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, pričom pri porušení ich povinností im môže uložiť pokutu až do výšky 3 310 EUR. Na základe splnomocňovacích ustanovení, tejto na paragrafy najbohatšej časti zákona, boli Ministerstvom spravodlivosti SR vydané vyhlášky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, a č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov.
Predkladaná monografia, doplnená v závere Zoznamom použitej literatúry i Zoznamom právnych predpisov, je nepochybne dôležitou pomôckou pre stovky správcov vykonávajúcich aktívne správcovskú činnosť. Pre použitie v právnej praxi zosumarizovala publikácia nielen dostupnú literatúru, no tiež judikatúru všeobecných i ústavných súdov slovenskej a českej proveniencie, ako aj skúsenosti autorov z praktického pôsobenia správcov v Slovenskej republike. Po knihe však dozaista siahnu všetci záujemcovia o insolvenčnú legislatívu z radov právnickej a ekonomickej obce, keďže dôstojne vyplnila prázdne miesto v aktuálnom výskume právneho postavenia správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.