Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2024

Už ste sa prihlásili na náš webinár Vybrané problémy v konaní o návrhu na vklad?

Kategória: Aktuality Zdroj: Redakcia

Oboznámte sa spolu s JUDr. Lucia Filagová s najčastejšími chybami, ktorých by ste sa mali vystríhať, aby bolo možné konanie o návrhu na vklad doviesť do zdarného konca, a to k vydaniu rozhodnutia o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam.

Vláda schválila novelu Občianskeho zákonníka

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

 Navrhovaná právna úprava výrazne posilní ochranu spotrebiteľov na Slovensku. Rieši predčasnú splatnosť úveru v kontexte proporcionality porušenia zmluvy spotrebiteľom. Koriguje možnosť požadovať úhradu celej dlžnej sumy za podmienok, ktoré zohľad...

Pripravuje sa novela zákona o finančnej správe - v PK do 7. 6. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravuje sa novela poplatkových predpisov - v PK do 22. 5. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení ne...

Súdnu radu Slovenskej republiky povedie nová predsedníčka Marcela Kosová

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Na piatom tohtoročnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol druhý bod oficiálne schváleného programu voľba predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v MPK do 20.5.2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení n...