Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Už ste sa prihlásili na náš webinár Vybrané problémy v konaní o návrhu na vklad?

Kategória: Aktuality Zdroj: Redakcia

Oboznámte sa spolu s JUDr. Lucia Filagová s najčastejšími chybami, ktorých by ste sa mali vystríhať, aby bolo možné konanie o návrhu na vklad doviesť do zdarného konca, a to k vydaniu rozhodnutia o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam.

Webinár je zameraný na vkladové konanie jeho špecifiká, medzi ktoré môžeme zaradiť odstúpenie od zmluvy, úmrtie účastníka konania (či už na strane prevodcu, alebo nadobúdateľa), opomenutie predkupného práva podielového spoluvlastníka, drobenie poľnohospodárskej pôdy a preukázanie výnimiek z drobenia, nadobúdanie spoločnej nehnuteľnosti, vyhlásenie konkurzu, existencia duplicitného vlastníctva a mnoho ďalších, s ktorými sa správny orgán na úseku katastra nehnuteľností musí počas konania vysporiadať. Niektoré z chýb, ktoré sa vyskytnú počas vkladového konania, môžu mať fatálne dôsledky a vedú až k zamietnutiu návrhu na vklad.

Uzávierka prihlášok na webinár: 27.5.2024.

Viac informácií k prihláseniu nájdete tu.