Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

ESĽP rozhodol v prospech SR v prípade týkajúcom sa dĺžky súdneho konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 30. novembra 2023 rozhodnutie z 9. novembra 2023 v prípade Lini s.r.o. proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zjavnej nepodloženosti

Pripravuje sa novela zákona o cestnej doprave - v PK do 4. 12. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

70 rokov práva Európskej únie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Členovia právneho servisu Európskej komisie, ktorého úlohou je dohliadať na správnu aplikáciu a implementáciu práva EÚ, predstavia v piatok 24. novembra 2023 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave publikáciu, ktorej cieľom j...

Konalo sa judikatórne zasadnutie Obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší súd SR

Dnes 8. novembra 2023 sa na pôde Najvyššieho súdu konalo druhé judikatórne zasadnutie obchodnoprávneho kolégia v tomto roku. Zasadnutie pripravil zjednocovací senát príslušného kolégia Najvyššieho súdu.

Novela zákona o verejnom obstarávaní v MPK do 21. 11. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Úrad pre verejné obstarávanie (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy) predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o ver...

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade Verčimák proti Slovenskej republike v prospech Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 19. októbra 2023 rozhodnutie v prípade Verčimák proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zneužitia práva podať sťažnosť

Nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciach v MPK do 6. 12. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach.

Vyhláška MS SR o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom publikovaná v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA, 6.10.2023. Dnes bola v Zbierke zákonov vyhlásená vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom.

Novela zákona o európskom zatýkacom rozkaze v MPK do 6. 10. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.

Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov v MPK do 27. 9. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súdny dvor Európskej únie podá výklad časových aspektov zásady prípustnosti retroaktivity právnej normy v prospech páchateľa verejnoprávneho deliktu

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (veľký senát) sa 16. augusta 2023 obrátil na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania vo veci, ktorá mu bola predložená senátom č. 5. Ide o prvý takýto návrh podaný veľkým sen...

Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“).

Novela zákona o cenných papieroch v MPK do 13. 9. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v MPK do 23. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a...

Druhý rok činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Zdroj: Najvyšší správny súd SR

Súd za toto obdobie vybavil 3500 z celkového počtu 5530 prevzatých alebo nových doručených prípadov. V roku 2023 senáty Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vybavili viac vecí, ako mu bolo doručených. Podľa predsedu súdu Pavla Naďa je i...

Pripravuje sa novela zákona o Policajnom zbore - v PK do 7. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Pripravuje sa novela Colného zákona - v PK do 11. 8. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

20. júla 2023 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Sarkocy proti Slovenskej republike (č. 51334/21), v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na dĺžku civilného súdneho konania. ESĽP konštatoval porušenie práva sťažovateľa na ...

Novela Zákonníka práce v MPK do 27. 7. 2023

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Nová voľba kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ do Luxemburgu

Kategória: Aktuality Zdroj: Súdna rada SR

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil dňa 12. júla 2023 novú voľbu na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, ktorý bude za Slovenskú republiku pôsobiť v Luxemburgu. Voľba sa uskutoční na septembrovom zasadnutí s...