Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mezinárodní mediační a negociační soutěže jako významná součást kariérního růstu

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

Cílem tohoto textu je představit význam mezinárodních mediačních a negociačních soutěží pro vlastní kariérní rozvoj. Text je rozdělen do tří částí, přičemž každá pojednává o soutěžích ze specifického úhlu pohledu. V první části jsou představeny vybrané mediační soutěže, kterých se účastní studentské týmy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Čtenář je uveden do specifik každé z nich a důvodů jejich prioritizace. Druhá část rozebírá role jednotlivých aktérů a benefity, které jim soutěž přináší. Text je doplněn o přímé zkušenosti účastníků, koučů a profesionálů z řad zástupců zmíněné fakulty. Třetí část pojednává o fungování soutěžních týmů na fakultě se zaměřením na přípravné volitelné předměty a přínosy studentského ADR spolku. Text je založen na praktické zkušenosti autorů, kteří se soutěží účastní již řadu let v různých rolích.

Úvod

Významnou součástí budování právnické kariéry je účast na zahraničních moot courtech, ve kterých studenti aplikují naučené dovednosti a znalosti na simulovaných procesech. Soutěží s kolegy z celého světa a získávají zpětnou vazbu od nejlepších praktiků v daném oboru. Samotná soutěžní klání jsou obvykle doprovázena odbornými workshopy a více či méně formálními společenskými událostmi. Moot courty tak plní nejen úlohu edukativní a tréninkovou, ale jsou též příležitostí pro networking a zároveň, vzhledem k jejich mezinárodní povaze, přispívají k odstraňování kulturních a jazykových bariér.

Stejně tak tomu je i v případě mimosoudního řešení sporů, ADR. Vzhledem k tomu, že jde o velmi prakticky zaměřenou disciplínu, je nesporným přínosem, že se v ní, tj. v mediaci a negociaci, pořádá soutěží nespočet. Soutěžní týmy Právnické fakulty Univerzity Karlovy (PF UK) patří mezi pravidelné (a úspěšné) účastníky celé řady z nich.

V následujících řádcích bychom rádi představili soutěže navštěvované týmy PF UK a nastínili, jaké benefity z účasti na soutěžích plynou, a to jak v roli studenta, tak v roli kouče týmu nebo profesionála. Závěrem představíme předpoklady pro úspěšné ukotvení mezinárodních mediačních soutěží na právnických fakultách.

Mezinárodní mediační a negociační soutěže

Mezinárodní mediační a negociační soutěže jsou pořádány prakticky po celém světě jako několikadenní události, většinou v partnerství s předními univerzitami či mezinárodními organizacemi, například Mezinárodní obchodní komorou. Soutěžní týmy se skládají zhruba ze dvou až čtyř studentů, v závislosti na konkrétní soutěži. Týmy mají své kouče, kteří v průběhu příprav i na samotné soutěži tým připravují, podporují a poskytují mu zpětnou vazbu. Obvykle se jedná o studenty nebo profesionály v oboru s vlastní účastnickou zkušeností.

Celá událost zpravidla začíná několika základními koly, po kterých týmy s nejlepšími výsledky postupují do kol vyřazovacích, podobně jako je tomu u sportovních šampionátů. Mezi soutěžními koly se odehrávají vzdělávací přednášky a workshopy vedené praktikujícími zkušenými mediátory, negociátory a soudními právníky, občas i experty z mimoprávních oborů, například psychologie. Večery pak bývají plné společenských akcí, na nichž se studenti mohou setkat s profesionály mimo soutěžní prostředí. Jako lokace pro tyto večerní události bývají voleny příjemné prostory místních paláců, kongresových sálů či spolupracujících advokátních kanceláří a profesních komor.

Přestože, dle našeho názoru, nejsou ceny, jež jsou účastníkům za úspěchy v soutěžích nabízeny, zdaleka tím nejpodstatnějším, stojí za zmínku, že vedle trofejí jsou nejlépe umístění studenti za své úspěchy a odvedenou práci odměněni stážemi v právnických firmách, publikacemi na téma ADR a dalšími hodnotnými cenami. Tím nejcennějším, co si studenti ze soutěží odváží, jsou ale, samozřejmě, nové zkušenosti, zážitky a přátelství, která s ostatními mladými řešiteli sporů navázali.

Vzhledem k množství každoročně pořádaných soutěží v ADR bylo nezbytné v rámci široké nabídky prioritizovat a vybrat ty soutěže, které budou ze strany PF UK podporovány, a to zejména finančně, formou stipendií. Po domluvě s vedením fakulty jsme zvolili čtyři soutěže – únorovou ICC International Commercial Mediation Competition v Paříži (dále jako „ICC“), červnovou IBA-VIAC ve Vídni (dále jako „CDRC“), INADR, pokaždé v jiné zemi, zpravidla na jaře a na podzim (dále jako „INADR“) a podzimní Bucerius Mediation Competition v Hamburku(dále jako „Bucerius“).

Za volbou právě těchto soutěží je především:

  1. naše snaha poskytnout studentům příležitost poměřit své síly s těmi nejlepšími,
  2. vyzkoušet si různé pozice v rámci mediace a negociace,
  3. rozprostřít účast rovnoměrně do celého roku, aby tak studenti měli dostatek času na kvalitní přípravu.

Námi zvolené soutěže mají následující specifika:

ICC

Zvláštností ICC (soutěž nese jméno svého pořadatele, Mezinárodní obchodní komory) je především to, že soutěžní kola jsou mediována profesionálními mediátory a studenti soutěží pouze jako negociátoři, ve standardních týmech po dvou – ve složení „klient a právní poradce“. ICC je také dlouhodobě největší z uvedených soutěží co do počtu účastníků.

CDRC

Na rozdíl od ostatních námi zvolených soutěží je na CDRC předmětem sporu ve všech kolech ten samý, rozsáhlý a podrobný případ. Pro negociátory jde o nejnáročnější soutěž, pokud jde o přípravu vyjednávací strategie. Účastníci bývají zároveň s případem sžití více než na ostatních soutěžích, na nichž je pro každé kolo připraven případ jiný, s kratším a méně podrobným zadáním. Z pohledu mediátorů jde o soutěž s největším množstvím příležitostí předvést a procvičit své dovednosti, neboť jednak mediují v základu tentýž případ, což jim umožňuje soustředit se především na mediaci samotnou, jednak soutěží hned ve čtyřech kolech v rámci samotné základní skupiny, což je nejvíce ze všech uvedených soutěží. Každý účastník soutěží pouze jako mediátor či pouze jako negociátor.

INADR

Od ostatních soutěží se INADR liší každoroční změnou místa konání a také složením týmů. Tým má zpravidla tři členy, z nichž každý soutěží ve třech základních kolech jedenkrát jako klient, jedenkrát jako právní poradce a jedenkrát jako mediátor. Díky tomu je příprava na soutěž zaměřená na více oblastí ADR a účastníci předvádí mimo jiné i svou všestrannost. INADR se také vyznačuje důrazem na edukativní prvky celé události, která je plná přednášek a prakticky zaměřených workshopů. INADR tak představuje ideální začátek soutěžní kariéry každého studenta, který chce proniknout do světa soutěží v ADR.

Bucerius

Podobně jako na ICC, i na Buceriu soutěží studenti pouze jako negociátoři ve dvoučlenných týmech ve složení „klient, právní poradce“, zatímco roli mediátora zastává odborník. Tato soutěž je z hlediska modelu koncipována stejně jako ICC a slouží jako pre-moot na ICC. Z toho důvodu je účast na ní klíčovou součástí přípravy našich studentů právě na ICC. Zároveň, jelikož jde o pre-moot, nemá Bucerius tak vysoké požadavky na profesionály z hlediska jejich zkušeností s účastí na soutěžích na této pozici, a představuje tak skvělou příležitost pro profesionály, kteří chtějí začít s mediováním či porotcováním soutěží v ADR.

Aktéři soutěží

Mezinárodní mediační a negociační soutěže jsou místem setkávání studentů, praktiků, akademiků a zástupců prestižních institucí. Přestože je účast každého z nich spojená s finanční a časovou investicí, zájem o místa soutěžících i profesionálů výrazně převažuje reálnou kapacitu nabízených postů. V následujících odstavcích nastíníme, co motivuje studenty k náročným tréninkům daleko nad rámec běžných povinností, proč profesionálové investují svůj čas do nehonorovaného porotcování a jaké benefity vidí v soutěžích instituce, které s nimi spojují své jméno. Text provází zaznamenané osobní zkušenosti účastníků soutěží z řad PF UK.

Studenti

Studenti se do soutěžních týmů dostávají skrze výběrové řízení. V rámci těchto řízení se zaměřujeme především na komunikační dovednosti, odhodlání, týmovost a úroveň angličtiny uchazečů. Dlouhodobá práce se studenty v tomto ohledu ukázala, že předchozí zkušenosti uchazeče se soutěžemi a moot courty nejsou pro výkon na soutěži zásadní, byť představují určitou výhodu.

Aby byla příprava dostatečně kvalitní, musí na sebe studenti převzít nemalý závazek investovat do přípravy adekvátní množství času a energie, na což jsou důrazně upozorněni již při výběrovém řízení. Na samotné události jsou za svoje výkony odměněni odbornou zpětnou vazbou od profesionálů z celého světa, která zásadním způsobem přispívá k jejich rozvoji, co se týče řešení sporů. Díky tomu, že jsou soutěžní kola z většiny veřejná, učí se účastníci i od sebe navzájem. Vzhledem k důvěrnosti mediačních a negociačních setkání v praxi tak představují soutěže jednu z mála příležitostí učit se mediaci a negociaci nikoliv pouze procvičováním, ale též pozorováním.

Z těchto aspektů jasně vyplývá, že jedním z hlavních benefitů účasti je možnost poznat ADR metody do hloubky. Studenti uvádí, že jim získané mediační a negociační dovednosti dále pomáhají v soukromém i pracovním životě.

Kromě upevnění znalostí a dovedností v ADR si soutěžící chválí získání mezinárodního povědomí a možnost vyzkoušet si práci s kulturními rozdíly ve vyjednávání. V neposlední řadě znamená účast zlepšení angličtiny a posílení dovedností v oblasti veřejného vystupování. To často oceňují zejména studenti, kteří mají z komunikace v angličtině či veřejného projevu obavy.

„Soutěže a výuka předmětů zaměřených na ADR vzbudily můj zájem o mimosoudní metody řešení sporů, a proto jsem se rozhodla se tomuto tématu věnovat ve své diplomové práci. Věřím, že příprava na soutěže a účast v nich přispěly k rozvoji mých právnických dovedností, k pochopení odlišnosti role advokáta v mediaci a u soudu a v neposlední řadě byly skvělou příležitostí pro poznání toho, jak k ADR metodám přistupují v jiných zemích, kde jsou tyto způsoby řešení sporů více rozšířené než v České republice.“

Sabina, studentka, bývalá účastnice a současná koučka

 

„Účast na soutěžích mi pomohla nahlížet na problémy v pracovním i osobním životě různými způsoby a vedla mě ke snaze pochopit motivy a zájmy lidí, se kterými se setkávám, ať už se jde o domlouvání nájemní smlouvy či jednání o výši mzdy.“

Petr, doktorand na PF UK

„Účast na soutěžích mi pomohla na cestě překonávání strachu z vystupování před lidmi a mluvení na veřejnosti. Účast na simulovaných mediacích a vyjednáváních je simulací procesu, který může být stresující pro tišší povahy, jako je ta má. Vše se ale odehrává v bezpečném prostředí, proto je skvělou příležitostí k osobnímu růstu. … Mně osobně nedávno vzpomínka na soutěž pomohla na brigádě a byla jsem díky tomu schopna si vyjednat zvýšení odměny, a to s poměrně klidnou hlavou.“

Noemi, studentka

Koučové a profesionálové

V roli koučů a profesionálů – porotců (tzv. judgů) lze na soutěžích potkat starší studenty, čerstvé absolventy i praktiky s mnohaletými zkušenostmi. Zatímco účast koučů je pevně spjatá s týmem z dané univerzity, profesionálové se přihlašují individuálně a vystupují sami za sebe. Je třeba poznamenat, že účast v roli profesionála je zejména v případě renomovaných soutěží velmi prestižní a není snadné místo získat. Na zmíněných soutěžích je na místa přetlak a organizátoři mají tak možnost širokého výběru. Obvykle tak kombinují sázku na osvědčené odborníky s poskytnutím příležitosti novým zájemcům. Porotcování na soutěžích tak představuje skvělou příležitost, jak lépe proniknout do mezinárodní ADR komunity a seznámit se s jejími osobnostmi a novými koncepty.

Naši kolegové, kteří mají se soutěžemi zkušenosti, uvádí, že hlavními benefity je jednak upevnění a prohloubení vlastní znalosti ADR, jednak získání nových manažerských a lektorských kompetencí. Setkávání se s dalšími nadšenci napříč kulturami rozšiřuje obzory a vytváří nové pracovní příležitosti. Mimo to se jedná o užitečný nástroj pro budování vlastního PR. V neposlední řadě jsou soutěže cestou, jak předat dál své znalosti a dovednosti a motivovat studenty k práci v oboru, čímž koučové a profesionálové přispívají budování komunity.

Mnozí z koučů a profesionálů – porotců jsou bývalými účastníky soutěží. Můžeme tedy konstatovat, že kariéra soutěžícího se přirozeně transformuje do kariéry kouče či profesionála (nezřídka obou), a zdaleka tak nekončí ukončením studia – naopak, ukončení studia a nastoupení do zaměstnání představuje další příležitosti, jak se do soutěží zapojit.

„V první řadě mě soutěže vůbec seznámily s ADR. Za druhé jsem si již během školy vyzkoušela vyjednávání obchodních případů, což mi reálně poté zjednodušilo vstup na pracovní trh a začátky v práci. Momentálně se vyjednáváním obchodních smluv v mezinárodním prostředí živím a principy, postupy a metody, které jsem se naučila během soutěží, využívám doteď. Zároveň mi to velmi pomohlo v AJ a poznání kulturních rozdílů při vyjednávání. Jako koučka jsem se pak naučila pracovat se studenty, vysvětlovat a předávat znalosti a vědomosti různou formou a způsoby. Toto běžně aplikuji v práci. Zároveň jsem vedla řadu negociačních kurzů, které vycházely z mých zkušeností ze soutěží.“

Hana, podniková právnička a doktorandka na PF UK, bývalá účastnice a současná koučka

„Díky soutěžím jsem si prohloubila vlastní zkušenosti a dovednosti a propojila se s profesionály po celém světě. Jedná se o možnost vrátit to, co jsem se naučila ve formě feedbacku a naučit se dávat feedback kolegům a podřízeným v práci.“

Veronika, mediátorka, bývalá účastnice a koučka

„Účast na soutěžích v roli kouče mi pomáhá rozvíjet zejména mé manažerské dovednosti, které pak mohu zhodnotit na pracovních poradách a při vedení juniorních členů pracovního týmu k cílenému výsledku. Schopnost dávat efektivní zpětnou vazbu je také nedocenitelná.“

Tomáš, Compliance advisor, bývalý účastník a současný kouč

Instituce

Kromě studentů, koučů a profesionálů se na soutěžích podílí celá řada institucí. V první řadě jde o fakulty (většinou právnické, ale neobvyklé nejsou ani fakulty jiné, zejména ekonomické), na nichž se jednotlivé týmy utváří. Účast fakult je pro pořádání soutěží velmi důležitým aspektem. Z toho, co fakulty soutěžním týmům nabízí, lze uvést zejména:

  1. zázemí pro trénování,
  2. literaturu a podklady pro nabytí potřebných znalostí,
  3. finanční podporu pro pokrytí nákladů na účast, které jsou mnohdy vysoké.

Dále se na soutěžích podílí řada soukromých subjektů, například z řad advokátních kanceláří a dalších právnických firem. Jejich účast spočívá v přímém finančním sponzorování celé soutěže a v poskytnutí věcných předmětů pro účastníky. V neposlední řadě též vypůjčují prostor pro pořádání dílčích akcí, například večerních setkání. Příkladem mohou být kanceláře Clifford Chance či Hogan Lovells.

Pro fakulty i soukromé subjekty jsou soutěže způsobem, jak posílit svoji mezinárodní prestiž a budovat své PR. Advokátní kanceláře si pak od sponzoringu slibují příležitost potkat motivované a nadané studenty, z nichž se mohou stát jejich budoucí zaměstnanci.

Jak na to v univerzitním prostředí aneb naše cesta na PF UK

Fungování studentských soutěžních týmů v rámci univerzitního prostředí může mít řadu podob. Týmy jsou různou měrou finančně podporovány, jejich příprava může být nezávislá na výuce, nebo, naopak, pevně zakotvená do vzdělávacího plánu. V našem případě vnímáme, že velkou roli v udržitelné účasti na soutěžích hraje zakotvení specializovaných volitelných přípravných předmětů a fungování studentského ADR spolku.

Přípravné volitelné předměty

Po několikaleté zkušenosti se podařilo na Právnické fakultě vyjednat zařazení přípravy na soutěže ICC a CDRC do nabídky volitelných předmětů. Vzhledem k termínům soutěží probíhá v zimním semestru výuka zaměřená na ICC a v letním semestru se studenti věnují CDRC. Oba předměty jsou vyučovány v angličtině kouči dané soutěže a jsou zaměřeny na teorii a praktické nácviky. Koncept výuky těchto předmětů vychází z toho, že základní teorii studenti znají z jiných kurzů probíhajících pod záštitou Centra pro mimosoudní řešení sporů, případně si ji doplní samostudiem. Výuka těchto předmětů je proto vedena tak, aby byly znalosti z jiných kurzů využity na maximum v prakticky koncipovaném soutěžním formátu a aby byly naši studenti schopní obstát a prosadit se i ve velmi kompetitivním prostředí.

Předměty navštěvují současně studenti, kteří se plánují zúčastnit daného ročníku soutěže, a zájemci o téma, kteří se chtějí dozvědět více o různých možnostech a prakticky si vyzkoušet, jak procesy fungují. Během výuky mají studenti možnost posadit se do křesla mediátora, negociátora – klienta i negociátora – právníka.

Díky zařazení do volitelných předmětů se rozšiřuje povědomí o možnosti účastnit se soutěží mezi širší skupinu potenciálních zájemců. Přípravné předměty jsou vhodným prvním krokem pro váhající, kteří si chtějí ověřit, zda jim energie vložená do soutěží dává smysl. Pro rozhodnuté je předmět další příležitostí pro trénink, v rámci které mohou za aktivní účast získat kredity.

Student ADR Association

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy je nedílnou součástí přípravy na soutěže studentský spolek Student ADR Association, sdružující studenty se zájmem o ADR, pořádající tematicky zaměřené přednášky a workshopy a spolupracující s tuzemskými i zahraničními experty a pořadateli soutěží. Díky sdružování a spolupráci nadšených studentů v rámci Student ADR Association je možné uskutečňovat daleko rozsáhlejší a sofistikovanější projekty, než by se mohlo podařit jednotlivcům. Bývalí účastníci ve spolku obvykle zůstávají, čímž je zajištěna možnost zachovávat a předávat získané zkušenosti dalším generacím studentů.

Jako příklad přínosu spolku pro přípravu na soutěže a ADR lze uvést negociační a mediační tréninky pořádané na týdenní bázi, které jsou volně přístupné a mají za cíl zvyšovat (zejména, ne však výlučně) u studentů povědomí o ADR. Právě z návštěvníků těchto tréninků se často stávají členové soutěžních týmů PF UK.

Nad to vytváří spolek přátelské prostředí a zázemí pro studenty se zájmem o ADR tak, aby kromě kolegů a odborníků poznali také nové přátele a mohli se dle svých preferencí v oboru realizovat a rozšiřovat si obzory.

Závěr

Abychom se na soutěžích dokázali prosadit a poskytli studentům co nejlepší možnosti v rozvoji jejich dovedností, věnujeme fázi chystání velké množství času. Naše příprava zahrnuje jak samotné tréninky a pravidelné navštěvování teoreticky zaměřených kurzů, tak samostudium. Role kouče mnohdy představuje prakticky celoroční (a každoroční) závazek. Studenti pak stráví množství hodin cvičnými mediacemi a analýzami případů. Nutno poznamenat, že přípravy na dvě největší soutěže, ICC a CDRC, vrcholí ve zkouškovém období. Pro profesionály znamená účast na soutěži kromě časové investice taktéž investici finanční, obsahující zejména náklady na cestu a pobyt v centru evropských velkoměst.

Přestože je účast na soutěžích aktivitou po všech stránkách náročnou, účastníci, profesionálové, koučové i organizátoři se shodují na jednom: Veškeré tyto oběti jsou více než vyvážené úspěchy, zkušenostmi a novými kontakty a přátelstvími, která s sebou soutěže přináší.