Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR – mediácia - Príprava návrhov – mediácia v civilnom práve – časť 7

Národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v časti civilnej mediácie sa nachádza v druhej polovici plánovaných aktivít.  V rámci podaktivity 2 projektu sa v mesiacoch apríl až jún 2022 uskutočnili  zážitkové vzdelávania sudcov v mestách Prešov, Žilina a Bratislava s cieľom sprostredkovať sudcom zapojeným do projektu  základnú skúsenosť a informácie o mediačnom procese, o role mediátora a možnostiach spolupráce súdov a mediátorov v danej lokalite. Po ukončení školení sa implementačná fáza projektu začína rozbiehať naplno. Počty odporúčaných mediácii postupne narastajú. K dnešnému dňu súdy odporučili už viac ako 50 mediácii. Najväčší záujem o služby vysúťažených mediátorov zatiaľ evidujeme od OS Bratislava IV., OS Trnava, OS Bratislava V., OS Skalica, OS Vranov nad Topľou.

V tejto podaktivite pilotného využívania mediátora ako služby verejnosti sa testovaním tejto služby očakáva získanie relevantných informácií, z ktorých bude možné vyhodnotiť rozdiely medzi mediáciou neplatenou klientom mediátora a mediáciou platenou klientom mediátora konkrétnou analýzou na základe prehľadných dotazníkov, odovzdanie ktorých bude monitorované (a teda zaručené), čo umožní po ukončení podaktivity vyhodnotiť, či má zmysel aj inými formami podporovať mediáciu ako službu verejnosti; overí v praxi postupy mediátorov, ktoré majú zabezpečiť intenzívnejšie využitie mediácie súdmi (odchýlky od bežnej praxe mediátorov v mediácii ako preventívnej formy predchádzania súdnych konaní). Jedným zo špecifických cieľov projektu je overiť v praxi či využívanie služby mediátora ako služby verejnosti má vplyv na jej zvýšené využívanie v praxi. 

Súbežne s implementačnou fázou experti projektového tímu vstupujú do záverečnej fázy č. 4 podaktivity 1, ktorá pozostáva z vytvorenia komplexnej štúdie mapujúcej súčasnú situáciu využívania alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie vrátane návrhov na zlepšenia danej situácie. Výsledkom projektových podaktivít bude vypracovanie štúdie – návrh reformy probačnej a mediačnej služby v trestnej oblasti a mediácie v civilnej oblasti. Záverom tejto fázy je súčasne príprava legislatívnych návrhov k zmene relevantných právnych predpisov v tejto oblasti. Príprava reformných návrhov a legislatívnych návrhov bude realizovaná na základe získaných výsledkov prebiehajúceho výskumu a na základe vypracovanej Analýzy mapujúcej využívanie ADR na Slovensku, o ktorej sme vás informovali.

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).