Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR – mediácia - Spolupráca mediátorov so súdmi v projekte ADR – mediácia v civilnom práve – časť 6

Národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v časti civilnej mediácie vstúpil do druhej polovice plánovaných aktivít.  V rámci podaktivity 2 projektu sa v mesiacoch apríl až jún 2022 uskutočnia zážitkové vzdelávania sudcov s cieľom sprostredkovať sudcom zapojeným do projektu  základnú skúsenosť a informácie o mediačnom procese, o role mediátora a možnostiach spolupráce súdov a mediátorov v danej lokalite. Jedným z hlavných cieľov národného projektu ADR – civilná mediácia je prispieť k širšiemu využitiu mediácie. Významným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je propagácia mediácie nielen medzi širokou verejnosťou, ale aj v kruhoch odbornej verejnosti, najmä cielenou podporou užšej spolupráce mediátorov so súdmi. V rámci analýzy súčasného stavu sa ako jedným z hlavných predpokladov efektívneho využitia mediácie ukázalo ako potrebné zabezpečiť jednoduché vyhľadanie mediátora, ak mediáciu odporúča alebo na mediáciu vyzve súd.

Mediátori a mediačné centrá v súčasnosti prezentujú svoje služby rôznymi spôsobmi, využívajú sa tradičné formy reklamy cestou letákov, reklamných materiálov, publicity v médiách, ale v praxi má veľký význam prezentácia služieb na rôznych sociálnych sieťach a vo virtuálnom priestore.  Z hľadiska dosiahnutia transparentného odporučenia služieb mediátorov zo strany súdov však tieto formy prezentácie nie sú použiteľné, keďže rozsah reklamy služieb a miera prezentácie jednotlivých mediátorov je veľmi rozdielna. Pre efektívne vyhľadanie súborov kontaktných údajov na mediátorov, najmä čo sa týka možností vyhľadania mediátorov v jednotlivých lokalitách, nie je plnohodnotne využiteľný zatiaľ ani register mediátorov a register mediačných centier (ďalej spoločne aj „registre“), ktoré vedie Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle. Tieto registre sú síce východiskovým informačným zdrojom o jednotlivých mediátoroch a mediačných centrách, ktoré sa do registrov zapisujú, vyhľadávanie mediátorov a mediačných centier podľa miesta pôsobenia je ale zatiaľ limitované iba údajom o príslušnosti mediátora alebo mediačného centra k jednotlivému okresnému súdu. Údaj o príslušnosti k súdu síce sprostredkovane identifikuje, kde má konkrétny mediátor sídlo alebo adresu kancelárie, reálne však údaj o príslušnosti k súdu môže byť zavádzajúci alebo nedostatočný. Z evidovanej príslušnosti k súdu nevyplýva pre mediátora v súčasnosti žiaden záväzok poskytovať služby v prípadoch odporučených týmto konkrétnym súdom. Podrobnejšie je táto problematika zmapovaná v analýze, ktorá je vytvorená v rámci analytickej časti projektu ADR – mediácia pre oblasť civilnej mediácie.

Okrem údajov o príslušnosti k súdu registre zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR zatiaľ neumožňujú iný spôsob vyhľadania mediátorov ani mediačných centier z hľadiska miesta pôsobenia. Toto vyhľadávanie sa však momentálne pripravuje, preto boli aj mediátori, ktorí dosiaľ opomenuli oznámiť zriadenie kancelárie, vyzvaní zo strany ministerstva na doplnenie adresy kancelárie, ktorú musí každý mediátor viesť v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Register mediátorovregister mediačných centier v súčasnosti umožňuje mediátorom zadať iba jednu lokalitu pôsobenia vo vzťahu k zápisu príslušnosti k súdu. V súvislosti so zmenami, ktoré priniesla nová súdna mapa, bude musieť dôjsť aj k zmene tejto funkcionality registrov, a to najmä v súvislosti so zmenou súdnych obvodov a ich zväčšením. Pokiaľ má mediátor zriadenú kanceláriu alebo má sídlo podnikania evidované v okrese, ktorý zároveň nebude totožný s okresom, v ktorom sa nachádza sídelný okresný súd, môže dôjsť k tomu, že mediátor by bol formálne „príslušný“ k súdu, ktorého sídlo je vzdialenejšie od reálneho miesta pôsobenia mediátora, ako susediace okresy, kde ale napríklad sa bude nachádzať po vstúpení novej súdnej mapy do platnosti a účinnosti iba pracovisko súdu alebo budú spadať do obvodu iného susediaceho súdu.

Vyhľadávanie mediátora pre účel odporučenia mediácie zo strany súdov v súčasnosti umožňuje dočasne zriadený zoznam mediátorov, ktorí majú záujem poskytovať svoje služby aj v prípadoch, odporučených súdmi. Tento zoznam je možné nájsť v spodnej časti stránky <https://projekty.justice.sk/sk/projekty/budovanie-a-posilnenie-alternativneho-riesenia-sudnych-sporov-prostrednictvom-mediacie-a-efektivneho-vyuzivania-nastrojov-restorativnej-justicie-v-slovenskej-republike/>.

Zoznam obsahuje údaje na mediátorov, ktorí dali súhlas na uvedenie v tomto zozname, aktívne sa mediácii venujú a majú záujem riešiť aj spory, v ktorých už prebieha súdne konanie. Zoznam bude vedený počas trvania projektu ADR – mediácia a umožňuje vyhľadať mediátora nielen podľa preferovanej lokality pôsobenia, ale aj podľa oblastí, ktorej sa mediátori venujú, jazykových znalostí a iných parametrov. Môže tak slúžiť ako transparentný nástroj pre odporúčanie služieb mediácie zo strany súdov. O tejto možnosti sú sudcovia zároveň informovaní aj prostredníctvom školení realizovaných v rámci podaktivity 2 – vzdelávanie sudcov.

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).