Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR – mediácia - Implementačná fáza civilnej časti projektu – mediácia v civilnom práve – časť 5

Národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v časti civilnej mediácie vstupuje do druhej polovice plánovaných aktivít a v týchto dňoch sa spúšťa implementačná fáza projektu, ktorá umožní súdom efektívnejšie odporučiť mediáciu v tých prípadoch, keď právny poriadok odporučenie mediácie, resp. výzvu na riešenie súdnych sporov mediáciou umožňuje. V rámci podaktivity 3 projektu sa ukončila súťaž na zabezpečenie mediátorov, ktorí budú na základe odporučenia súdu poskytovať mediáciu účastníkom súdnych konaní bezplatne do konca roka 2022, prípadne do vyčerpania finančných prostriedkov určených na služby mediácie.

Národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v časti civilnej mediácie vstupuje do druhej polovice plánovaných aktivít a v týchto dňoch sa spúšťa implementačná fáza projektu, ktorá umožní súdom efektívnejšie odporučiť mediáciu v tých prípadoch, keď právny poriadok odporučenie mediácie, resp. výzvu na riešenie súdnych sporov mediáciou umožňuje. V rámci podaktivity 3 projektu sa ukončila súťaž na zabezpečenie mediátorov, ktorí budú na základe odporučenia súdu poskytovať mediáciu účastníkom súdnych konaní bezplatne do konca roka 2022, prípadne do vyčerpania finančných prostriedkov určených na služby mediácie.

Na základe splnenia všetkých podmienok súťaže boli vysúťažení 16 mediátori, ktorí budú poskytovať mediačné služby pre účastníkov súdnych konaní na pilotných 25 okresných súdoch a 6 krajských súdoch, spolu pre približne 75 zapojených sudcov. Títo projektoví mediátori budú poskytovať služby mediácie osobne a nemôžu sa nechať zastúpiť inou osobou. Mediátor bude pre osoby zúčastnené na mediácii poskytovať mediačné služby bezodplatne, pričom úhrada za poskytnuté služby mediácie mu bude uhradená z národného projektu ADR – mediácia podľa podmienok rámcovej dohody.

V záujme podpory využitia mediácie zo strany súdov vytvára Ministerstvo spravodlivosti SR na stránke s podrobnejšími informáciami o projekte ADR – mediácia (dostupné na www.projekty.justice.sk) aj zoznam mediátorov, ktorí majú záujem riešiť prípady, v ktorých mediáciu odporúča súd. Vytvorenie takéhoto dočasného zoznamu má za cieľ počas trvania projektu uľahčiť súdom odporúčanie mediácie aj na základe slobodného výberu mediátora účastníkmi súdneho konania a uľahčiť tak vyhľadanie mediátorov, ktorí pôsobia v súdnom obvode. Analýza súčasného stavu potvrdila, že iba malá časť mediátorov, ktorých kontaktné údaje je možné dohľadať v registri mediátorov, zverejnených na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, sa aktívne venuje sporom, v ktorých mediáciu odporúčajú súdy. Vyhľadanie mediátora z registra všetkých mediátorov, ktorých je v zozname k 21. februáru 2022 uvedených 875, môže byť z tohto dôvodu časovo náročné. O zverejnenie údajov v zozname na webovej stránke projektu ADR – mediácia môžu požiadať všetci mediátori, ktorí nad rámec toho, že spĺňajú podmienky pre zápis v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, ostatné podmienky výkonu mediácie v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a stav ich zápisu v registri mediátorov je „aktívny“, navyše poskytujú aj reálne v súčasnosti mediačné služby a je teda u nich pravdepodobný predpoklad prijatia podnetu na mediáciu v primeranom čase, orientačne v termíne niekoľkých pracovných dní a obvykle je možné s nimi jednoduchým spôsobom nadviazať komunikáciu na uvedených kontaktoch (e-mail, telefón). Tento zoznam sa bude priebežne aktualizovať. Zároveň sa bude vyhodnocovať, ktoré zverejnené položky majú význam pre širšie využitie mediácie v súvislosti s požiadavkou na jednoduché vyhľadanie mediátora. Zoznam v žiadnom prípade nenahrádza zverejnený register mediátorov, ktorý je vedený Ministerstvom spravodlivosti SR v súlade so zákonom o mediácii na webovom sídle.

Možnosť odporučiť mediáciu, kde odmena za mediačnú činnosť bude hradená z prostriedkov projektu, vytvorí podmienky pre podrobnú analýzu faktorov, ktoré ovplyvňujú jednak využitie mediácie, ako aj mieru spokojnosti s poskytovaním mediačných služieb cestou dotazníkového prieskumu medzi účastníkmi takejto súdom odporučenej mediácie. Prieskum bude realizovaný aj medzi zapojenými sudcami a sudkyňami a vyššími súdnymi úradníkmi a úradníčkami. Výsledky budú zdrojom užitočných informácií pre vytváranie nástrojov, ktoré by mali podporiť využitie mediácie, prezentácia výsledkov bude súčasťou záverečnej štúdie.

Cieľom dvojakého odporúčania je otestovať možnosti využívania mediačnej služby a vyhodnotiť rozdiel, ak je pre účastníkov konania mediácia bezplatná a ak si majú za službu mediácie zaplatiť. Ďalej sa cieleným odporúčaním mediácie overuje to, či by takéto aplikovanie civilnej mediácie posilnilo využitie mediácie v sporoch, kde sa z rôznych dôvodov neuskutočnila mediácia pred samotným začatím konania, ale kde existuje možnosť, že po cielenom odporučení mediácie zo strany súdu budú strany schopné uzavrieť mediačnú dohodu a svoj spor ňou vyriešiť.

Mediácia vytvára podmienky pre riešenie vzniknutých sporov a konfliktov a zároveň pomáha predchádzať konfliktom do budúcna. Ak dôjde v mediácii k dohode medzi účastníkmi, naplní sa § 3 ods. 2 OZ a mediácia sa tak stáva prostriedkom ochrany subjektívnych práv. Schválením mediačnej dohody súdom sa dohoda stáva priamo vykonateľnou a dochádza tak k prelínaniu súdneho konania s mediáciou. Tieto aktivity si dávajú za cieľ podporiť praktické naplnenie príslušných ustanovení procesných predpisov občianskeho práva v súvislosti s efektívnym využitím mediácie ako formy alternatívneho riešenia sporov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).