Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR - mediácia - výsledky analýzy využívania ADR a mediácie na Slovensku - časť 3.

Analýza aktuálneho využívania mediácie na Slovensku predstavuje prvý ucelený výstup z projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v civilnej časti mediácie. Podaktivita 1 pozostávala z dvoch fáz. Fáza 1 sa zamerala na zmapovanie súčasného stavu využívania mediácie a v druhej fáze boli získané údaje zhodnotené. V kontexte cieľa projektu, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR, boli analyzované rôzne oblasti a dáta, ktoré mapujú stav využitia mediácie. Kvantitatívne aj kvalitatívne údaje na účely analýzy boli získané predovšetkým zo slovenského prostredia a zo zahraničia prostredníctvom verejne dostupných informácií, právnych dokumentov, štatistických dát Ministerstva spravodlivosti SR a jeho organizácií, fókusových skupín, a to prieskumom a zberom údajov empirickou metódou.

Analýza využívania mediácie pozostáva zo:
-
zmapovania a zhodnotenia právnej úpravy mediácie na Slovensku a vybraných okruhov právnej úpravy mediácie v časti civilných sporov v zahraničí;
-
zmapovania a zhodnotenia dátových údajov v súvislosti s registrami mediátorov, mediačných centier a vzdelávacích inštitúcií vedených Ministerstvom spravodlivosti SR;
-
zmapovania a zhodnotenia využívania mediácie súdmi;
-
zmapovania a zhodnotenia využívania mediácie z pohľadu samotných mediátorov;
-
zmapovania a zhodnotenia využívania mediácie inými subjektmi verejnej moci, resp. profesiami.
Okrajovo je v analýze zmapovaná aj právna úprava mediá­cie ako metódy riešenia sporov, ktorá presahuje legálnu definíciu zákona č. 420/ 2004 Z.z.o mediácii (ďalej aj "zákon o mediácii").
Autorky v článku zverejňujú niektoré vybrané závery z analýzy s cieľom poukázať na súčasný stav mediácie na Slovensku, jej využite a prekážky, ktoré bránia uplatneniu mediácie predovšetkým súdmi, ale aj inými subjektmi, ktorým táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona alebo je upravená právnym predpisom, ktorým sa pri výkone svojej činnosti riadia (úrady práce sociálnych vecí a rodiny, Centrum právnej pomoci, notári a pod.). Právna úprava je jedným z najvýznamnejších aspektov, ktorá ovplyvňuje využívanie mediácie. Preto analýza vnútroštátnych právnych predpisov zmapovala a zhodnotila právne zdroje upravujúce zmierovacie postupy vrátane mediácie v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Vybraté závery zo štatistických údajov a z prieskumu realizovaného ohľadom využívania mediácie súdmi
Expertný tím sa zameral primárne na využitie mediácie v kontexte súdneho konania a zmapoval využitie mediácie najmä v oblasti justície. Keďže v súčasnosti právny poriadok neupravuje povinnosť akýmkoľvek spôsobom riešiť spor mediáciou pred začatím súdneho konania, analýza sa zameriava na využitie mediácie v sporoch po začatí súdneho konania, zároveň má však za cieľ definovať možné impulzy, ktoré by využitie mediácie na riešenie sporov, o ktorých sa inak vedie súdne konanie, posilnili.
Na posúdenie, v akej miere sa využíva mediácia, resp. súdny zmier na riešenie nárokov, ktoré boli uplatnené na súde, sa využili údaje zo štatistických listov C (ďalej aj "ŠL-C"), ktoré sledujú údaje v civilnej agende, a štatistických listov O (ďalej aj "ŠL-O"), kde sa vykazujú údaje týkajúce sa tzv. opatrovníckej agendy, ktorými disponuje Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej aj "AC").
Orientačnú štruktúru, v koľkých prípadoch bola vykázaná výzva na mediáciu v sledovaných rokoch 2018, 2019 a 2020 a v ktorom štádiu konania sa výzva na mediáciu účastníkov najviac zasielala, resp. všeobecne adresovala (podľa štatistických výkazov - ŠL C), ukazuje nasledujúci graf.
Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že prevažná časť vykázaných výziev na mediáciu sa realizuje pred prvým pojednávaním, iba minimum sa realizuje na predbežnom prejednaní sporu, resp. v inej fáze konania.
Ďalej sa v priebehu mapovania zisťovalo, ktorý súd má najvyšší počet vykázaných výziev na mediáciu v sledovaných rokoch 2012 až 2020.
1)
Rozdiely pri vykazovaní štatistických údajov pri jednotlivých súdoch sú pomerne vysoké. Počas účinnosti Civilného sporového poriadku súvisí odporúčanie mediácie vykazované v štatistickom liste úzko s predbežným prejednaním sporu, keďže Civilný sporový poriadok výslovne upravuje možnosť odporučiť mediáciu práve počas predbežného prejednania sporu. Súdy na prvých miestach (Okresný súd Prešov, Okresný súd Vranov nad Topľou) vykazujú značný rozdiel v počtoch, a preto tieto rozdiely budú predmetom ďalšej analýzy.
Počas účinnosti Občianskeho súdneho poriadku v období od roku 2012 do 2016 v zmysle § 99 ods. 1 existovala možnosť súdu vyzvať účastníkov, aby sa zúčastnili na informatívnom stretnutí u mediátora na účely uzavretia zmieru pred prvým pojednávaním súdu alebo počas neho. Ustanovenie § 99 ods. 1 OSPznelo:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).