Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR - úvodná konferencia národného projektu k civilnej mediácii a restoratívnej justícii - časť 2.

V dňoch 12. až 13. augusta 2021 sa v Omšení konala úvodná konferencia k prebiehajúcemu projektu, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ (ďalej aj „národný projekt“ alebo „projekt“). Cieľom národného projektu je zvýšiť využívanie mimosúdnych, resp. alternatívnych foriem riešenia sporov (ADR) v trestnej a civilnej oblasti a približovať sa štandardom Európskej únie v restoratívnej spravodlivosti. Projekt je zložený z dvoch častí. Jedna má za cieľ zvýšiť využívanie mediácie v kontexte restoratívnej justície v trestnej oblasti. Druhá časť sleduje širšie vy­užívanie mediácie v sporoch z oblasti civilného práva. Predpokladané ukončenie projektu je v decembri 2022.

Poznámka redakcie: článok je pokračovaním predchádzajúceho článku.
Závery z konferencie
Cieľom konferencie bolo predovšetkým predstaviť samotný projekt odbornej verejnosti, ktorá bude v ďalších fázach projektu priamo spolupracovať v rámci implementačnej fázy projektu. V časti civilnej mediácie boli na konferencii odprezentované aj prvé výsledky analýzy. Výsledky analýzy boli získane zmapovaním a zhodnotením súčasného stavu využívania mediácie súdmi, zhodnotením právnej úpravy ADR a mediácie a tiež zhodnotením stavu využívania mediácie v členských štátoch Európskej únie po zavŕšení harmonizačného procesu právnej úpravy mediácie smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných sporoch. Expertný tím a jednotliví pozvaní prednášatelia zdôraznili nevyhnutnosť sústavne sledovať trend restoratívneho vnímania justície a potrebu rozvíjať možnosti, ktoré už v súčasnosti legislatíva umožňuje a ktoré majú potenciál zlepšiť využitie mediácie tak v trestných, ako aj v civilných súdnych konaniach.
Pozvanie na konferenciu okrem hostí z českej Probačnej a mediačnej služby ČR a Inštitútu pre restoratívnu justíciu prijali zástupcovia orgánov verejnej moci, ktorých súčinnosť pri sledovaní cieľa projektu je nevyhnutná. Na konferencii boli prítomní zástupcovia Ministerstva vnútra SR, Generálnej prokuratúry SR, Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, prezident a 1. viceprezidentka Policajného zboru SR, viacerí predsedovia,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).