Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Projekt ADR - mediácia civilná časť 1.

Mediačná sekcia bude pravidelne informovať mediátorov a sympatizantov mediácie o pripravovaných a prebiehajúcich aktivitách v oblasti civilnej mediácie. V úvode by sme vás radi oboznámili s prebiehajúcim projektom, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ (ďalej aj „národný projekt“ alebo „projekt“). Cieľom národného projektu je zvýšiť využívanie mimosúdnych, resp. alternatívnych foriem riešenia sporov (ďalej aj „ADR“) v trestnej a civilnej oblasti a približovať sa štandardom Európskej únie v restoratívnej spravodlivosti. Projekt je zložený z dvoch častí. Jedna časť má za cieľ zvýšiť využívanie mediácie v kontexte restoratívnej justície v trestnej oblasti. Druhá časť sleduje širšie využívanie mediácie v sporoch z oblasti civilného práva. Predpokladané ukončenie projektu je v decembri 2022.

Mediácia v trestnom práve
V trestných veciach bude empiricky verifikovaný inovatívny spôsob mimosúdneho riešenia sporov na súdoch vytvorením pozície "špecialista pre oblasť trestnej mediácie". Prostredníctvom trestnej mediácie dochádza k zmieru alebo uhradeniu či náprave škody, ktorá vznikla obeti trestného činu. Na naplnenie tohto cieľa sa na vybraných súdoch v pilotnej prevádzke odskúšajú nové formy a metódy práce prostredníctvom navrhnutej pozície. Od uvedenej zmeny sa očakáva, že proces trestnej mediácie bude realizovaný na vyššej profesionálnej úrovni, čím sa bude eliminovať možný vznik druhotnej viktimizácie obete.
Z dlhodobého hľadiska je možné tiež očakávať nižší nápad nových vecí na súdoch ako dôsledok skvalitnenia výkonu trestnej mediácie. Týmto navrhovaným riešením sa odbremení preťaženosť probačného a mediačného úradníka, a to umožní zefektívniť výkon pri probačnom dohľade. Dá sa predpokladať, že každý pozitívny výsledok pri výkone trestnej mediácie špecialistom bude podnetom, aby sa tento model aplikoval a trvale implementoval do praxe.
1)
Mediácia v civilnom práve
V praxi súdov sa čoraz viac začína zo strany súdov odporúčať mediácia v občianskoprávnych konaniach, najmä v rodinnoprávnych sporoch s cieľom zmierlivého riešenia súdneho sporu. V oblasti civilného práva sa však mediácia môže využívať na riešenie oveľa širšej palety sporov. Aj v prípadoch, keď je vedené súdne konanie, má mediácia potenciál vo vhodných prípadoch prispieť k zmierlivému vyriešeniu sporu. V projekte sa vypracuje metodika výberu prípadov vhodných k aplikácii ADR zo strany sudcu - tzv. diagnostika prípadov mediácie pre sudcov. Na zá­klade metodiky (dotazníka) bude sudca vedieť veľmi jednoducho vyhodnotiť, či je prípad vhodný na mediáciu. Jedným z výsledkov projektu bude následné prijatie jednotnej metodiky na posudzovanie prípadov, v ktorých má využitie mediácie aj po začatí konania pozitívny dopad na dosiahnutie dohody medzi sporiacimi sa stranami, čo vedie k ukončeniu súdneho sporu. Metodika bude smerovaná na spory tak v rodinnoprávnej agende, ako aj na oblasť sporov v civilnoprávnej agende súdov vrátane pracovnoprávnych sporov. Súčasťou tejto podaktivity bude tiež zber údajov s cieľom zmeny (inovácie) registra mediátorov vedeného ministerstvom spravodlivosti tak, aby boli mediátori v registri prehľadným spôsobom vyhľadateľní podľa viacerých kritérií (miesto pôsobenia, špecializácia mediátora, jazykové znalosti a pod.).
2)
Jednou z identifikovaných prekážok širšieho využitia mediácie je definovaná potreba úhrady odmeny za mediačné služby, najmä v sporoch, ktoré sú oslobodené od súdnych poplatkov. Jednou z aktivít v projekte sa bude overovať využívanie mediácie ako mimosúdneho riešenia sporu cestou priameho odporúčania mediácie súdmi vo vhodných prípadoch vykonávanú vysúťaženými mediátormi, ktorých služby budú pre účastníkov mediácie poskytnuté zdarma. Odmena pre mediátora bude hradená z prostriedkov projektu. Pre realizáciu výberu mediátorov prebehne verejné obstarávanie, ktoré bude zverejnené v súlade s metodickými pokynmi pre proces verejného obstarávania na stránkach ministerstva spravodlivosti.
Odborná rozprava k projektu ADR - mediácia
Ako súčasť podaktivity 1 - analytickej časti projektu, zameranej na prieskum využívania mediácie a návrh zlepšení súčasného stavu, sa 16. apríla 20
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).