Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z rozhodovacej praxe

Zastúpenie notárom a advokátom v "elektronickom" katastrálnom konaní a spôsob realizácie elektronických právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľnosťami

Ak listinu o právnom úkone vyhotovili fyzické alebo právnické osoby (účastníci právneho úkonu) samostatne, tzv. "súkromná" listina, je pre splnenie podmienky, aby išlo o spôsobilú listinu na zápis do katastra nehnuteľností prostredníctvom elektron...

Použitie noriem Občianskeho zákonníka na absolútny úverový vzťah spotrebiteľa založený zmluvou o úvere podľa Obchodného zákonníka uzavretou pred 1. májom 2014 (1. aprílom 2015)

Aj bez vyriešenia otázky, či je opodstatnená námietka generálneho prokurátora o tom, že premlčanie práva malo byť posudzované podľa ustanovení Obchodného (a nie Občianskeho) zákonníka - je zrejmé, že ak by najvyšší súd zrušil mimoriadnym dovolaním...

Je povinné očkovanie maloletých detí zásahom do súkromnej integrity občana?

Príspevok je zameraný na aktuálne otázky povinného očkovania maloletých detí, keď na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonujú v súčasnosti predovšetkým v laickej verejnosti a tiež na sociálnych sieťach diskusie o tom, či je tento systém na jednej st...

Aktívna legitimácia spotrebiteľa ako leasingového nájomcu na náhradu škody vzniknutú v dôsledku krátenia poistného plnenia pri súčasnej vinkulácii poistného plnenia a uzavretí zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva

Zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí obsahovať všetky nevyhnutné obsahové a formálne náležitosti uvedené v § 553a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") a ako právny úkon...

Čierny pasažier a premlčanie práv z prepravy

Občiansky zákonník v § 108 formuluje osobitný druh premlčacej doby, a to jednoročnú premlčaciu dobu vzťahujúcu sa na práva z prepravy. Formulácia tohto ustanovenia je širšia ako formulácia vzťahujúca sa na zmluvu o preprave podľa § 760 a nasl. Obč...

Moment splnenia diela - zhotovenie stavby

Prípadová štúdia vychádzajúca z veci právoplatne skončenej rozsudkom Okresného súdu v Lučenci zo 17. júna 2008, č. k. 14 Cb 130/2007-184 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. decembra 2008, č. k. 41 Cob 182/2008-206.