Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Moment splnenia diela - zhotovenie stavby

Prípadová štúdia vychádzajúca z veci právoplatne skončenej rozsudkom Okresného súdu v Lučenci zo 17. júna 2008, č. k. 14 Cb 130/2007-184 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. decembra 2008, č. k. 41 Cob 182/2008-206.

Moment splnenia diela - zhotovenie stavby
JUDr.
Andrea
Moravčíková
PhD.
Priebeh sporu
Žalobca so žalovanou uzavreli dňa 1.1.2005 zmluvu o dielo, podľa ktorej malo byť dielo odovzdané do 31.7.2005. Podľa preberacieho protokolu bolo však riadne skolaudované dňa 17.3.2006. Z obsahu zmluvy medzi účastníkmi vyplýva, že zhotoviteľ sa zaviazal zhotoviť dielo do 31.7.2005, pričom samotný návrh na začatie kolaudačného konania predložil zhotoviteľ príslušnému orgánu až dňa 11.8.2005. Účastníci zmluvy si v nej zároveň dohodli, že čas zhotovenia diela sa predlžuje o čas, po ktorý je výstavba prerušená v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, ako aj v prípade, ak postup stavebných prác bude prerušený v dôsledku rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy a obecnej samosprávy bez zavinenia zhotoviteľa. Takýmito skutočnosťami označili živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, štrajky, výkon archeologických prieskumov v mieste výstavby a iné okolnosti, ktoré nastanú nezávisle od vôle zhotoviteľa.
Žalobca sa domáhal v súdnom konaní za realizáciu diela doplatku na cene vo výške 10 000 eur. Žalovaná dňa 22.1.2007 uhradila sumu 800 eur, pričom na zvyšok sumy uplatnila zápočet titulom zmluvnej pokuty za oneskorené dodanie diela. Žalobca dôvodil, že žalovaná v dôsledku čiastočného plnenia uznala zvyšok dlhu, že zmluvná pokuta nebola vyčíslená správne a že k splneniu diela došlo momentom vydania kolaudačného rozhodnutia príslušným orgánom.
Súd prvého stupňa výkladom zmluvných dojednaní dospel k záveru, že zmluvné strany si dohodli, že relevantným pre úvahu o možnom predĺžení času plnenia je vznik skutočností vylučujúcich zodpovednosť do momentu, kedy malo byť dielo vykonané, t.j. do 31.7.2005. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že čas výstavby nebol prerušený do 31.7.2005 ani z jedného z dôvodov uvedených v zmluve a k prerušeniu konania došlo až po tom, ako žalobca podal návrh na začatie kolaudačného konania dňa 11.8.2005, čo sa stalo
po termíne na splnenie diela.
Kolaudačné konanie bolo prerušené od 28.9.2005 do vydania kolaudačného rozhodnutia, t.j. do 17.3.2006. Súd prvého stupňa uzavrel, že na čas po termíne 31.7.2005 sa nevzťahuje zmluvné dojednanie o predĺžení času na zhotovenie diela a žalobca sa tak dostal do omeškania so zhotovením diela v dĺžke 229 dní. Uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany žalovanej tak bolo dôvodné, keďže dielo bolo odovzdané riadne až dňom 17.3.2006. Podľa zmluvy žalovaná mohla započítať zmluvnú pokutu najviac do sumy rovnajúcej sa 10% celkovej ceny diela, teda kompenzačnú námietku čo do výšky žalobcovho nároku v zmysle § 98 OSP posúdil súd prvého stupňa ako oprávnenú obranu proti žalobcovmu návrhu, na základe čoho žalobu vzhľadom na započítanie zmluvnej pokuty voči pohľadávke žalobcu zamietol ako nedôvodnú.
Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal odvolanie žalobca, ktorý sa nestotožnil s úvahou súdu prvého stupňa v súvislosti s liberáciou od zodpovednosti za omeškanie z dôvodu prerušenia kolaudačného rozhodnutia.
Odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).