Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Počet článkov autora: 4


Námietky solidárnych dlžníkov proti pohľadávke veriteľa

Námietky (exceptio) predstavujú hmotnoprávny mimosúdny alebo v rámci procesu uplatniteľný prostriedok obrany (ochrany) subjektívneho práva (§ 152 CSP). Námietkami sa môže dlžník (žalovaný) brániť voči nároku veriteľa (žalobcu) tvrdením, že nárok v...

Právne rámce eurokonformného výkladu vo svetle niektorých rozhodnutí Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR

Jedným z novodobých spôsobov výkladu vnútroštátnych súkromnoprávnych noriem je okrem ústavne konformného výkladu aj eurokonformný výklad, t.j. výklad vnútroštátnej normy v súlade s európskym právom. Súdna prax odzrkadľujúca sa najmä v rozhodnutiac...

Delené záväzky v systéme záväzkového práva

Doktrína považuje delené záväzky popri solidárnych a nedielnych záväzkoch za tretí druh spoločných záväzkov, t.j. záväzkov, v ktorých, na rozdiel od jednoduchých záväzkov, vystupuje na dlžníckej alebo veriteľskej strane záväzkového vzťahu viacej s...

Princíp akcesie a vlastnícke právo k stavbe a pozemku

V súvislosti s rekodifikáciou občianskeho práva sa na Slovensku intenzívne diskutuje o otázke, či je potrebné sa v našom právnom poriadku vrátiť k princípu superficies solo cedit, ktorý bol z neho odstránený v roku 1950 (pozri teraz § 120 ods. 2 O...