Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prevod práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia

Prevod práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia je témou, ktorá trvalo zaujíma odbornú verejnosť i aplikačnú prax. Otázky súvisiace s možným prevodom práv a povinností zo stavebného povolenia zaujímajú predovšetkým stavebné úrady z pohľadu vlastnej rozhodovacej činnosti, primárne obce, ktoré v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonávajú aj pôsobnosť všeobecného stavebného úradu. Nemenej záujmu však prejavujú súkromní investori na poli investičnej výstavby.

Prevod práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia
JUDr.
Martina
Tekeliová
Pojem stavebník
Pojmové vymedzenie stavebníka je nevyhnutné pre správne posúdenie právnej otázky možnosti alebo nemožnosti zmluvných prevodov práv a povinností stavebníka, resp. práv a povinností zo stavebného povolenia na tretie osoby.
V právnom poriadku Slovenskej republiky nemá pojem stavebník svoju legálnu definíciu. Napriek uvedenému, tento pojem používa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "Stavebný zákon"). S pojmom stavebník sa môžeme stretnúť v mnohých ustanoveniach Stavebného zákona. V rámci skúmanej problematiky uvedieme tie z nich, ktoré slúžia pre analýzu nastolených právnych otázok.
Podľa § 2 ods. 1 písm. d) Stavebného zákona územné plánovanie zahŕňa tieto úlohy a činnosti: určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredenej výstavby
jedného stavebníka alebo viacerých stavebníkov
.
Podľa § 44 ods. 2 Stavebného zákona jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať
stavebník
sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor.
Podľa § 46d ods. 2 Stavebného zákona stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo
stavebník
od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
Podľa § 57 ods. 1 Stavebného zákona
stavebník
je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.
Podľa § 58 ods. 1 Stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva
stavebník
stavebnému úradu.
Podľa § 58 ods. 2 Stavebného zákona musí
stavebník
v konaní preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo má k nemu iné právo v zmysle § 139 ods. 1 Stavebného zákona.
Podľa § 59 Stavebného zákona účastníkom stavebného konania je okrem iných osôb aj
stavebník
.
Podľa § 68 ods. 1 Stavebného zákona stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť
stavebníka
povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.
Podľa § 78 ods. 1 Stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú
stavebník
, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
Podľa § 79 Stavebného zákona kolaudačné konanie sa začína na návrh
stavebníka
.
Podľa § 88 ods. 2 Stavebného zákona odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je
stavebníkom
, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom.
S poukazom na uvedené možno dospieť ku právnej definícii stavebníka ako subjektu, ktorý žiada o vydanie stavebného povolenia. O vydanie stavebného povolenia spravidla žiada ten, kto podal návrh na vydanie územného rozhodnutia. Tento subjekt je v územnom rozhodnutí uvedený ako navrhovateľ. Žiadať o stavebné povolenie môže aj iný subjekt ako navrhovateľ uvedený v územnom rozhodnutí, ak preukáže, že na neho prešli práva a povinnosti z územného rozhodnutia.
Neplatí však, že stavebné povolenie je vydávané pre stavebníka. Stavebné povolenie sa vydáva pre stavbu, ktorá bola predmetom žiadosti o stavebné povolenie, a to podľa projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).